เว็บแทงบอลสเต็ป เกมส์คาสิโน หมายเหตุประกอบงบการเงิน

เว็บแทงบอลสเต็ป เกมส์คาสิโน (ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551. นโยบายการบัญชก) พื้นฐานของการบัญชงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานได้จัดทำขึ้นตามแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหราชอาณาจักร และตามแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ (SORP) เรื่อง “งบการเงินของบริษัททรัสต์เพื่อการลงทุนและกองทุนร่วมลงทุน” ซึ่งออกในเดือนมกราคม พ.ศ. 255งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่กำหนด

ไว้ในรายงานประจำปีและบัญชีสำหรับปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 255ข) การประเมินมูลค่าเงินลงทุธุรกิจของบริษัทคือการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อสร้างผลกำไรจากผลตอบแทนรวมในรูปของรายได้และการเติบโตของทุน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนการลงทุนทั้งหมดถูกกำหนดด้วยมูลค่ายุติธรรแนวทางการประเมินมูลค่าหุ้นเอกชนระหว่างประเทศและการลงทุการลงทุนที่ไม่ได้เสนอราคา ซึ่งรวมถึงการลงทุนในตราสารทุนและเงินกู้ถูกกำหนดด้วยมูลค่ายุติธรรมและ

มูลค่าตามแนวทาง International Private Equity and Venture Capital Guidelines and Financial Reporting Standard 26 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” (FRS 26) เงินลงทุนรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต่อมาได้มีการวัดมูลค่าเงินลงทุนใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กรรมการประมาณการไว้ด้วยความรอบคอบและสุจริต กำไรหรือขาดทุนจากการถือครองการลงทุนที่เกิดจากการประเมินมูลค่าเงิน

ลงทุนใหม่จะถูก เว็บแทงบอลสเต็ป นำไปที่งบกำไรขาดทุนโดยตรง มูลค่ายุติธรรมกำหนดได้ดังนี้มูลค่ายุติธรรมคือจำนวนเงินที่สินทรัพย์สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สัญญาที่มีความรู้และเต็มใจในการทำธุรกรรมที่มีระยะเวลาจำกัในการประมาณมูลค่ายุติธรรมสำหรับการลงทุน ผู้จัดการการลงทุนจะใช้วิธีการที่เหมาะสมโดยคำนึงถึง

ธรรมชาติ ข้อเท็จจริง และสถานการณ์ของการลงทุนและความมีสาระสำคัญในบริบทของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และจะใช้สมมติฐานและการประมาณการที่สมเหตุสมผวิธีการที่เหมาะสมประกอบด้วยข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับปัจจัยทั้งหมดที่น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของการลงทุน ใช้วิธีการประเมิน

มูลค่าอย่างสม่ำเสมอในแต่ละช่วงเวลา ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้การประมาณมูลค่ายุติธรรมดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าจะถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในงบการเงิวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดมีการระบุไว้ด้านล่าง ในการประเมินว่าวิธีการใดเหมาะสม กรรมการมักจะชอบวิธีการที่

ใการวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนตามตลราคาการลงทุนล่าสุด recenรายได้ทวีคูสินทรัพย์สุทธราคาตลาดที่มีจำหน่ายใน 2 วิธีนี้ เหมาะสมที่สุดกับการลงทุนของบริษัท ได้แก1 – ราคาของการลงทุนล่าสุในกรณีที่มีการประเมินมูลค่าการลงทุนเมื่อเร็วๆ นี้ โดยทั่วไปต้นทุนของเงินลงทุนจะเป็นเครื่องบ่งชี้มูลค่าที่ดี

โดยทั่วไปถือว่าใช้ได้ในระยะเวลาจำกัดเท่านั้น ในทางปฏิบัติ ช่วงเวลาจนถึงจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดสดหรือเนื้อหาความบันเทิงครั้งแรกซึ่งก่อให้เกิดการลงทุนมักใช้เป็นวันที่หยุดยาวสำหรับการประเมินมูลค่าดังกล่า2 – ส่วนลดกระแสเงินสด/กำไรของธุรกิจอ้างอิการลงทุนสามารถประเมินมูลค่าได้โดยการคำนวณ

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของบริษัทที่บริษัทจะลงทุน (บริษัทที่ลงทุน) ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท การคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตที่เกินจำนวนเงินที่รับประกันจะต้องใช้วิจารณญาณในระดับสูงอย่างชัดเจนในระยะเริ่มต้นของการลงทุนแต่ละครั้ง ดังนั้นจึงไม่ใช่วิธี

การที่เหมาะสมที่จะใช้ในระยะเริ่มต้นของการลงทุในช่วงก่อนการถ่ายทอดสดหรือเนื้อหาความบันเทิงครั้งแรก ถือว่าเหมาะสมที่จะใช้ราคาที่จ่ายสำหรับการลงทุนล่าสุดเป็นข้อมูลล่าสุดที่มี หลังจากนั้น พอร์ตการลงทุนจะประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยพิจารณาจากกระแสเงินสด/รายได้ที่มีส่วนลด โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของรายการสดหรือเนื้อหาความบันเทิง กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ ‘สินทรัพย์ทางการเงินในมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน’ แสดงในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้จากการประเมินมูลค่าข้างต้น จึงมีดุลยพินิจที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าเงินลงทุ

การลงทุนที่ไม่ผ่านการรับรอง – บริษัท การลงทุนแบบเปิเงินลงทุนที่ไม่เข้าเงื่อนไขของบริษัทในบริษัทการลงทุนแบบเปิดกว้างที่มีตลาดเงินซึ่งมีผลตอบแทนจากดอกเบี้ย (OEICs) แสดงมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อ ถูกกำหนดให้เป็นมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนตามวัตถุประสงค์ของ FRS

26กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขและไม่เข้าเงื่อนไขรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของการคืนทุนในงบกำไรขาดทุนและจะปันส่วนให้กับทุนสำรองที่เกิดขึ้นจริงหรือที่ยังไม่ได้รับรู้ตามความเหมาะสม ต้นทุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะบันทึก

เป็นทุนในงบกำไรขาดทุค) รายได้จากการลงทุดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่จำเป็นในการลดกระแสรายได้ในอนาคตที่คาดหวังตลอดอายุของเงินกู้ให้เหลือตามมูลค่าตามบัญชีเริ่มต้น ผลกระทบหลักของบริษัทในเรื่องดังกล่าวคือการปฏิบัติทาง

บัญชีของเบี้ยประกันเงินกู้ ในกรณีที่เบี้ยประกันเงินกู้เหล่านั้นถูกเรียกเก็บแทนดอกเบี้ยที่สูงกว่า พวกเขาควรได้รับการบันทึกเป็นรายได้ตลอดอายุของเงินทดรองในขอบเขตที่คาดว่าจะเก็บเบี้ยประกันเหล่านั้ง) เงินปันผลรัเงินปันผลรับจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อบริษัทที่ลงทุนประกาศประกาศแล้จ) ค่าใช้จ่าค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดคิดตามเกณฑ์คงค้าง ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บไปยังบัญชีรายได้ภายในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายเงินลงทุนจะบันทึกเป็นทุนในงบกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น แลค่าใช้จ่ายจะถูกแบ่งและนำเสนอบางส่วนเป็นรายการทุนซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมต่อกับการบำรุงรักษา

หรือการเพิ่มมูลค่าของการลงทุนที่ถืออยูค่าธรรมเนียมการจัดการได้รับการจัดสรร 50% ให้กับรายได้และ 50% เป็นทุน ซึ่งแสดงถึงการแบ่งผลตอบแทนระยะยาวของบริษัฉ) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ตามความแตกต่างของระยะเวลาที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีการกลับรายการ ณ วันที่ในงบดุล ที่เกิด

รายกหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายมากขึ้นหรือสิทธิในการจ่ายน้อยลง ภาษีจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยอดดุล วันที่แผ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่รับรู้ได้ก็ต่อเมื่อพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าไม่มีผลกำไรที่เหมาะสมซึ่งจะสามารถหักการกลับรายการของความแตกต่างของ

ระยะเวลาในอนาคตได้ ความแตกต่างของระยะเวลาคือความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างกำไรทางภาษีของบริษัทและผลลัพธ์ตามที่ระบุในงบการเงิน ซึ่งสามารถกลับรายการได้ในหนึ่งหรือหลายงวดต่อๆ ไปช) หุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E และ F หุ้บริษัทมีหุ้นห้าประเภท หุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E และ F

หุ้น แต่ละชั้นแบ่งแยกรายได้และค่าใช้จ่ายตลอดจนสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกัน ทุกคลาสแชร์อันดับ pari passu กันทั้งในแง่ของการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิอื่น2. ผลตอบแทนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลดการคำนวณผลตอบแทนต่อหุ้นสามัญขั้นพื้นฐานคำนวณจากผลตอบแทนจากกิจกรรมปกติหลัง

หักภาษีสำหรับงวดและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 10,205,011 หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: 10,205,011; 30 มิถุนายน 2553) : 10,205,011). ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น C คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2,810,596 C หุ้นที่ออกสำหรับ

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: 2,810,596; 30 มิถุนายน 2553: 2,810,596) ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น D คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น D จำนวน 6,735,624 หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553:

4,773,028; 30 มิถุนายน 2553: 2,924,224) ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น E คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 1,413 240 E หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: ไม่มี; 30 มิถุนายน 2553: ไม่มี) ผลตอบแทนพื้นฐานต่อหุ้น F คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำ

หนัก 802,213 F หุ้นที่ออกสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: ไม่มี; 30 มิถุนายน 2553: ไม่มีไม่มีหุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E หรือหุ้น F ที่มีแนวโน้มปรับลด รวมถึงตราสารแปลงสภาพ สิทธิซื้อหุ้น หรือข้อตกลงการถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นสำหรับบริษัท ผลตอบแทนต่อหุ้น

ขั้นพื้นฐานจึงเท่ากับผลตอบแทนต่อหุ้นปรับลในปีก่อนหน้า 6,785,624 D หุ้นถูกออกและจัดสรรตามเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องซึ่ง 6,735,624 D หุ้นถูกชำระเต็มมูลค่า ณ สิ้นงว3. การลงทุนที่ไม่เข้าเงื่อนไเพื่อป้องกันเงินทุนที่มีอยู่สำหรับการลงทุนในการลงทุนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ VCT และ

สมดุลกับความต้องการในการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน เงินทุนที่มีอยู่จากรายได้สุทธิจะถูกลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสม (หลักทรัพย์ในตลาดเงินและกองทุนเงินสด) จนกว่าจะมีข้อกำหนดสำหรับการลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วัตถุประสงค4. มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นสามัญ

คำนวณจากหุ้นสามัญจำนวน 10,205,011 หุ้น เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: 10,205,011; 30 มิถุนายน 2553: 10,205,011)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น C คำนวณจาก 2,810,596 หุ้น C ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น C ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

(31 ธันวาคม 2553: 2,810,596; 30 มิถุนายน 2553: 2,810,596)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น D คำนวณจากจำนวนหุ้น D จำนวน 6,735,624 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น D ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: 6,735,624; 30 มิถุนายน 2553: 5,852,814)

ในปีก่อนหน้า 6,785,624 D หุ้นถูกออกและจัดสรรตามเงื่อนไขของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องซึ่ง 6,735,624 D หุ้นถูกชำระเต็มมูลค่า ณ สิ้นงวด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น E คำนวณจาก 2,712,935 E หุ้น เป็นจำนวนหุ้น E ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: ไม่มี 30 มิถุนายน 2553: ไม่มี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น F คำนวณจาก 1,508,434 หุ้น F เป็นจำนวนหุ้น F ที่ออก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553: ไม่มี; 30 มิถุนายน 2553: ไม่มี)5. รายการระหว่างกัน

ก) บริษัทได้แต่งตั้ง Ingenious Media Investments Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ Patrick McKenna เป็นกรรมการ เพื่อเป็นผู้สนับสนุน Ingenious Media Investments Limited เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดภายในกลุ่ม บริษัท Ingenious Media Holdings plc (กลุ่ม Ingenious) ซึ่ง

ควบคุมโดย Patrick McKenna บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ก่อการ (Ingenious Media Investments Limited) เป็นจำนวนเงิน 5.5% ของรายได้รวมของข้อเสนอสำหรับหุ้น E และหุ้น F ซึ่งชำระเป็นค่าตอบแทนในการให้บริการ

ข) Ingenious Ventures Limited เป็นผู้จัดการจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อสัญญาการจัดการการลงทุนได้รับการเสนอชื่อเป็น Ingenious Asset Management Limited และ Ingenious Ventures กลายเป็นแผนกการค้าของ Ingenious Asset Management Limited Patrick McKenna

เป็นกรรมการของ Ingenious Asset Management Limited และเป็นกรรมการของ Ingenious Ventures Limited จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทั้งสองแห่งภายใน Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna

Ingenious Ventures (ผู้จัดการ) ตามข้อตกลงการจัดการจะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการ 0.4375% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่จ่ายล่วงหน้าเป็นรายไตรมาส (1.75% ต่อปี) ผู้จัดการยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ 71k ต่อปีและภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่สามารถกู้คืนได้

c) กองทุนที่ลงทุนใน OEICs ได้รับการจัดการโดย Ingenious Asset Management Limited ซึ่งเป็นบริษัทที่ Patrick McKenna เป็นกรรมการ Ingenious Asset Management Limited เป็นบริษัทย่อยของ Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna ไม่มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนี้

d) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 2 plc บริษัท และ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ได้ร่วมกันตกลงที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ Venn Music Limited เพื่อร่วมโปรโมตเทศกาลใหม่ที่เรียกว่า We, The People in Bristol ในเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 บริษัทได้ลงทุน 750,000 ปอนด์สำหรับเงินลงทุนทั้งหมดร้อยละ 15 ใน Venn Music Limited Ingenious Entertainment VCT 2 plc ยังลงทุน 750,000 ปอนด์สำหรับ 15% ของทุนใน Venn Music Limited

การลงทุน 750,000 ปอนด์ใน Venn Music Limited เป็นการลงทุนร่วมกันครั้งแรกระหว่าง C Shares (225k ปอนด์) และ D Shares (£525k)

จ) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 2 plc บริษัท และ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ได้ร่วมกันตกลงที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อ This Is Cricket Limited เพื่อร่วมโปรโมตการแข่งขันคริกเก็ตสดในลอนดอนที่เรียกว่า Titans of

Cricket ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 บริษัทได้ลงทุน 1,000,000 ปอนด์สำหรับยอดรวมร้อยละ 15 ของทุนใน This Is Cricket Limited Ingenious Entertainment VCT 2 plc ยังลงทุน 1,000,000 ปอนด์สำหรับ 15% ของทุนใน This Is Cricket Limited

การลงทุน 1,000,000 ปอนด์ใน This Is Cricket Limited เป็นการลงทุนร่วมกันครั้งที่สองระหว่าง C Shares (200k) และ D Shares (800k)

f) Patrick McKenna เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 บริษัทที่ได้รับทุนเดิม

คือ The Apple Cart Festival Limited ซึ่งโปรโมต The Apple Cart Festival ชำระคืนเงินกู้จำนวน 120,000 ปอนด์และส่วนของผู้ถือหุ้นให้กับบริษัท ซึ่งทำให้การลงทุนทั้งหมดของบริษัทใน The Apple Cart Festival Limited ลดลงทั่วทั้งหุ้นสามัญและหุ้น C เหลือศูนย์ Apple Cart

Festival Limited ยังชำระคืนเงินกู้ 120,000 ปอนด์และส่วนของผู้ถือหุ้นให้กับ Ingenious Entertainment VCT 2 plc ซึ่งลดการลงทุนทั้งหมดใน The Apple Cart Festival Limited ให้เป็นศูนย์

ในระหว่างงวด บริษัทได้ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเป็นจำนวนมากตามปกติธุรกิจและตามระยะเวลาที่เหมาะสม:รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

Ingenious Media Consulting Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Ingenious Group ซึ่งควบคุมโดย Patrick McKenna ได้ทำสัญญาให้คำปรึกษากับบริษัทที่ได้รับการลงทุนของบริษัทแต่ละแห่งเพื่อให้บริการด้านการจัดการ สำหรับข้อกำหนดของบริการดังกล่าว ค่าที่ปรึกษาจำนวน 68k ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม (31 ธันวาคม 2553: 89k ปอนด์; 30 มิถุนายน 2553: 22k ปอนด์) ได้รับการออกใบแจ้งหนี้สำหรับงวดแล้ว 7,000 ปอนด์ยังคงค้างชำระ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 (31 ธันวาคม 2553 : £ไม่มี; 30 มิถุนายน 2010: £ไม่มี).

6. รายงานทางการเงินสำหรับงวดครึ่งปีที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ได้จัดทำขึ้นอย่างเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 838(4) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549 เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอจ่ายเงินปันผลหุ้นดีในเดือนสิงหาคม 2554 รายงานทางการเงินรายครึ่งปีได้จัดส่งไปยังนายทะเบียนของบริษัทแล้ว

งบการเงินตามกฎหมายของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้จัดส่งให้กับนายทะเบียนของบริษัทแล้ว รายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติและไม่มีข้อความตามมาตรา 498 (2) หรือมาตรา 498 (3) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท พ.ศ. 2549

7. สำเนารายงานทางการเงินครึ่งปีจะถูกส่งหรือเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน สามารถดาวน์โหลดสำเนาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท: www.ingeniousvcts.co.uรหัสหมวดหมู่: Iหมายเลขลำดับ: 286595เวลารับ (ชดเชยจาก UTC): 20110822T183456+0100Providence Equity Partners เป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้ชั้นนำระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารทุนในสื่อ การสื่อสาร บริการข้อมูล และบริษัทด้านการศึกษาทั่วโลก ผู้บริหารระดับสูงของ Providence บริหารจัดการกองทุนด้วยภาระผูกพันมูลค่ากว่า 23 พันล้านดอลลาร์ และลงทุนในบริษัท

มากกว่า 100 แห่งที่ดำเนินงานในกว่า 20 ประเทศนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 1989 การลงทุนที่สำคัญทั้งที่มีอยู่และก่อนหน้านี้ ได้แก่ Altegrity, Archipelago Learning, Bresnan Broadband Holdings, Casema, Com Hem, Digiturk, Education Management Corporation,

eircom, Hulu, ikaSystems Corporation, Idea Cellular, Kabel Deutschland, NexTag, PanAmSat, ProSiebenSat.1, TDC, Univision, VoiceStream Wireless, Warner Music Group และ Yankees Entertainment and Sports Network พรอวิเดนซ์มีสำนักงาน

ใหญ่อยู่ที่พรอวิเดนซ์ รัฐโรดไอแลนด์ (สหรัฐอเมริกา) และมีสำนักงานในนิวยอร์ก ลอนดอน ลอสแองเจลิส ฮ่องกง และนิวเดลี เยี่ยมชมwww.provequity.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าการวิจัยและการตลาด: การคาดการณ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของบัลแกเรียถึงปี 2015
23 สิงหาคม 2554 08:54 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2561 Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/502574/bulgaria_beverage ) ได้ประกาศเพิ่มรายงานใหม่ของ Canadean Ltd เรื่อง ” Baltage Beverage Packaging Forecasts to 2015 ” ให้กับข้อเสนอของพวกเขา

ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแยกตามประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุ และขนาดบรรจุภัณฑ์แต่ละรายการ รวมถึงการคาดการณ์ถึงปี 2015

สกัดจากบริการบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก การคาดการณ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของบัลแกเรียถึงปี 2015ให้ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มตามหมวดหมู่เครื่องดื่ม ประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ และขนาดบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง

หมวดหมู่เครื่องดื่ม ได้แก่ เบียร์และน้ำอัดลม (น้ำบรรจุหีบห่อ คาร์บอเนต น้ำผลไม้ น้ำหวาน น้ำหวาน สควอช/น้ำเชื่อม ผงผลไม้ ชาเย็น/rtd กาแฟเย็น/rtd เครื่องดื่มเกลือแร่ และเครื่องดื่มชูกำลัง) นอกจากประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุและขนาดแล้ว ข้อมูลยังรวมถึงแบบเติมได้และแบบเติมไม่ได้ (สำหรับแก้วและ PET) ตัวบ่งชี้คาร์บอนไดออกไซด์ และขนาดที่ให้บริการ (เสิร์ฟเดี่ยวเทียบกับเสิร์ฟหลายมื้อ)

ผลิตในตารางเดือย Excel และวัดได้ทั้งล้านลิตรและล้านหน่วย ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลจริง 2,000 ถึง 2552 บวกการคาดการณ์ถึงปี 2558

ขอบเขต:

ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแยกตามประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุ และขนาดบรรจุภัณฑ์แต่ละรายการ รวมถึงการคาดการณ์ถึงปี 2015

เหตุผลในการซื้อ:

จัดทำโดยแคนาดา การคาดการณ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของบัลแกเรียในปี 2015ให้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มบรรจุภัณฑ์ในตลาดเครื่องดื่ม
รวมข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่ม (ย้อนหลังและการคาดการณ์ถึงปี 2015) ตามหมวดหมู่ ประเภทบรรจุภัณฑ์ วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ และขนาดบรรจุภัณฑ์แต่ละกล่อง
ข้อมูลยังถูกวัดเป็นล้านหน่วย ซึ่งมีประโยชน์ในการคำนวณความต้องการวัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสามารถซื้อได้ทั่วโลก ภูมิภาค หรือแต่ละประเทศ ช่วยให้เปรียบเทียบโครงสร้างตลาดและแนวโน้มระหว่างประเทศและภูมิภาคต่างๆ ได้ง่าย
ไฮไลท์สำคัญ;

ครอบคลุมหมวดหมู่เครื่องดื่มประเภทเบียร์และน้ำอัดลมแต่ละประเภท
ปริมาณการใช้เครื่องดื่มตามขนาดบรรจุภัณฑ์ ชนิดและวัสดุ
ปริมาณเติมและเติมไม่ได้ (สำหรับแก้วและ PET)
ตัวบ่งชี้คาร์บอนไดออกไซด์
ขนาดที่ให้บริการ – เสิร์ฟครั้งเดียว (สูงถึง 60cl), เสิร์ฟหลายมื้อ (61cl บวก)
ตัวเลขจริงปี 2000 ถึงปี 2009 บวกกับการคาดการณ์ในปี 2010 ถึงปี 2015
หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:

Data Horizon: 2000 ถึง 2009 ที่เกิดขึ้นจริง, 2010 ถึง 2015F (คาดการณ์)
หมวดหมู่เครื่องดื่ม
หมวดหมู่เบียร์และน้ำอัดลมส่วนบุคคล (น้ำบรรจุกล่อง คาร์บอเนต น้ำผลไม้ น้ำหวาน น้ำหวาน สควอช/น้ำเชื่อม ผงผลไม้ เครื่องดื่มชาเย็น/เครื่องดื่มกาแฟเย็น/เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มเกลือแร่ เครื่องดื่มชูกำลัง)
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ปริมาณการใช้ในหน่วยล้านลิตรและล้านหน่วยสำหรับ:
ประเภทแพ็ค – ถุงในกล่อง, ขวด, กล่อง, ท็อปบับเบิ้ล, กระป๋อง, กล่อง, ถ้วย, ถัง, โถ, ถัง, กระเป๋า, ซอง, ถัง, อ่าง, หลอด, ไม่ได้บรรจุ (ถ้ามี)
วัสดุบรรจุภัณฑ์ – กระดาน, ฟอยล์, แก้ว, HDPE, LDPE, โลหะ, กระดาษ, ปากกา, PET, โพลีคาร์บอเนต, โพลีโพรพิลีน, โพลีสไตรีน, พีวีซี, ไม่มีบรรจุภัณฑ์ (ถ้ามี)
ขนาดบรรจุ – ขนาดบรรจุแต่ละชิ้นตั้งแต่ 5cl ถึง 5,000cl (ถ้ามี)
ปริมาณเติมและเติมไม่ได้ (สำหรับแก้วและ PET)
ขนาดที่ให้บริการ – เสิร์ฟครั้งเดียว (สูงถึง 60cl), เสิร์ฟหลายมื้อ (61cl บวก)
ตัวบ่งชี้คาร์บอนไดออกไซด์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.researchandmarkets.com/research/502574/bulgaria_beverageBarnes & Noble ขยาย NOOK Newsstand ™ชั้นนำของอุตสาหกรรมด้วยหนังสือ ขายดี FORTUNE, PEOPLE, SPORTS ILLUSTRATED, TIME, ผู้ปกครอง และฟิตเนส
ให้บริการลูกค้า NOOK™ มากกว่า 200 วารสาร รวมถึงคอลเลกชั่นดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดของนิตยสาร 100 อันดับแรก

รุ่น NOOK ของ FORTUNE, PEOPLE, SPORTS ILLUSTRATED และ TIME พร้อมใช้งานสำหรับสมาชิกสิ่งพิมพ์

ชื่อรุ่นพิเศษใหม่เสนอการโต้ตอบที่ได้รับการปรับปรุง ปรับให้เหมาะสมสำหรับ NOOK Color ™ Reader’s Tablet ™ ที่ได้รับรางวัลนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Barnes & Noble, Inc. (NYSE: BKS)บริษัทขายหนังสือรายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังปรับปรุง NOOK Newsstand ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ทำให้ลูกค้า NOOK Color เวอร์ชันอินเทอร์แอกทีฟมากขึ้น นิตยสารและหนังสือพิมพ์ยอดนิยมของประเทศ ด้วยการเพิ่มชื่อชั้นนำเช่น FORTUNE, PEOPLE, SPORTS ILLUSTRATED, TIME, Parents และFitnessขณะนี้นิตยสาร Barnes & Noble มีนิตยสารชั้นนำ 100 ฉบับมากกว่าบริการแผงหนังสือดิจิทัลอื่นๆ ชื่อที่เพิ่มเข้ามาใหม่เหล่านี้รวมถึงการเลือกรุ่นพิเศษแบบโต้ตอบที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับหน้าจอสัมผัสสีขนาด 7 นิ้วที่สวยงามของ NOOK Color พร้อมเนื้อหานิตยสารสิ่งพิมพ์ทั้งหมดพร้อมกับคุณสมบัติโบนัสที่น่าตื่นเต้นมากมาย พิมพ์สมาชิกสำหรับ FORTUNE, PEOPLE, SPORTS ILLUSTRATED และ TIME สามารถเพลิดเพลินกับฉบับ NOOK Magazine ™บน NOOK Color โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ลูกค้า NOOK Color สามารถเพลิดเพลินกับนิตยสารและวารสารใหม่เหล่านี้ – รวมกว่า 200 รายการพร้อมการปรับปรุงอื่น ๆ ผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟรีที่www.nookcolor.com/update หรือให้บริการแบบ over the air (OTA) แก่ลูกค้าที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ในสัปดาห์นี้

“เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับผู้จัดพิมพ์วารสารชั้นนำในการนำเสนอนิตยสารดิจิทัลขายดีที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้า NOOK Color”

ทวีตนี้
ประสบการณ์การอ่านที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

ด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 1.3 ลูกค้า NOOK Color หลายล้านคนจะได้รับนิตยสารที่พวกเขาชื่นชอบมากกว่าที่เคย เริ่มต้นด้วยรุ่นพิเศษของ FORTUNE, PEOPLE, SPORTS ILLUSTRATED และ TIME, Time Inc. จะทำให้ทั้ง 21 เล่มในสหรัฐฯ รวมถึงReal Simple, InStyle, Entertainment WeeklyและCooking Lightพร้อมใช้งานบน NOOK Color ภายในสิ้นปีนี้ Better Homes and Gardens .คาดว่าจะมีเวอร์ชันพิเศษเพิ่มเติมในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้และคนอื่น ๆ. นิตยสาร NOOK ฉบับพิเศษเหล่านี้นำเสนอเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดแก่ลูกค้าในฉบับพิมพ์ปัจจุบัน พร้อมด้วยเนื้อหาพิเศษมากมาย ที่สร้างขึ้นในหน้าโดยตรงเพื่อรับเรื่องราวมากขึ้น – จากวิดีโอและพอดคาสต์เสียง แอนิเมชั่น แกลเลอรี่ภาพ และโบนัสอื่น ๆ คุณสมบัติ ด้วยการปรับปรุงมัลติมีเดียแบบฝังเหล่านี้ ผู้ชื่นชอบนิตยสารจะสามารถรับชมการสัมภาษณ์คนดัง ดูไฮไลท์กีฬาประจำสัปดาห์ ฟังพอดแคสต์ ทำแบบทดสอบ เรียนรู้วิธีฝึกฝนศิลปะและงานฝีมือ และแม้แต่เรียนรู้การออกกำลังกายใหม่ๆ ด้วยวิดีโอฟิตเนสเพื่อให้มีรูปร่างที่สมส่วน . ฉบับพิเศษเหล่านี้ยังมีประสบการณ์การอ่านที่เน้นภาพบุคคลเป็นหลัก ที่สนุกและใช้งานง่าย ตลอดจนความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Jonathan Shar รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของแผงขายหนังสือพิมพ์ดิจิทัลของ Barnes & Noble กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับผู้จัดพิมพ์วารสารชั้นนำในการนำเสนอนิตยสารดิจิทัลขายดีที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้า NOOK Color “ด้วยวารสารชั้นนำมากกว่า 200 ฉบับที่มีอยู่ใน NOOK Newsstand สำหรับ NOOK Color ทำให้ Barnes & Noble ยังคงให้บริการคอลเลกชันวารสารดิจิทัลที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าต่อไป”

วารสารเพิ่มเติมในอุปกรณ์อื่น ๆ

นอกจากนิตยสารฉบับพิเศษใหม่ 6 ฉบับที่มีอยู่ใน NOOK Color แล้ว NOOK Newsstand ยังนำเสนอหนังสือยอดนิยมที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงนิตยสารที่เพิ่มเข้ามาใหม่ เช่นLadies’ Home Journal , Traditional Home , Siempre Mujer , Smithsonian Magazine , The Knot และอื่นๆ นิตยสารดิจิทัลที่น่าสนใจมีให้เลือกหลากสีสัน พร้อมด้วย ArticleView ™ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ Barnes & Noble ซึ่งช่วยให้ลูกค้าปรับแต่งข้อความในบทความตามสไตล์การอ่านที่ชื่นชอบได้

ลูกค้าอุปกรณ์ NOOK Color และ NOOK ™จะได้พบกับหนังสือพิมพ์รายวันในตลาดรายใหญ่ที่มีให้เลือกมากมายยิ่งขึ้นด้วยชื่อที่เพิ่มเข้ามาเมื่อเร็ว ๆ นี้ วารสารทั้งหมดพร้อมให้สมัครสมาชิกโดยทดลองใช้ฟรี 14 วันหรือผ่านสำเนาเดียว ลูกค้าอุปกรณ์ NOOK ยังสามารถเพลิดเพลินกับTime and Fortuneในเวอร์ชันดิจิทัลที่ออกแบบมาสำหรับจอแสดงผลE Ink ™ ที่คมชัดของ NOOK เจ้าของแท็บเล็ตiPad ™และ Android ™สามารถเข้าถึงหนังสือ NOOK Newsstand ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ NOOK สำหรับ iPad ™และ NOOK สำหรับแอ ปพลิเคชันการอ่านAndroid ™ ( www.bn.com/freenookapps )

NOOK Color v1.3 วางจำหน่ายแล้ว

Barnes & Noble ได้ทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi การปรับปรุงประสิทธิภาพอื่นๆ ผ่านการอัพเดตเฟิร์มแวร์ NOOK Color ล่าสุด และกำลังเพิ่มคุณสมบัติใหม่เพื่อให้ผู้ปกครองและองค์กรสามารถปิดการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ในตัวได้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ v1.3 นุ๊กสีมีค่าใช้จ่ายผ่านทางคู่มือทันทีดาวน์โหลดได้ที่ไม่มีwww.nookcolor.com/update การอัปเดตแบบ over-the-air (OTA) ฟรีจะเริ่มเปิดตัวให้กับลูกค้าที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ในสัปดาห์นี้

สัมผัสประสบการณ์ NOOK แผงหนังสือฉบับพิเศษโต้ตอบและเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ดีที่นุ๊กบูติค™หรือจอแสดงผลในหนึ่งใน Barnes & Noble มากกว่า 700 ร้านหนังสือทั่วประเทศหลายร้อย Barnes & Noble วิทยาลัยร้านหนังสือหรือโดยการเยี่ยมชมwww.nookcolor.com NOOK Color พร้อมกับอุปกรณ์ NOOK สามารถพบได้ที่ร้าน Best Buy, Walmart, Staples, Books-A-Million, OfficeMax และ Fred Meyer

เกี่ยวกับ NOOK ™จาก Barnes & Noble

ผลิตภัณฑ์ eReading แบรนด์ NOOK ของ Barnes & Noble ทำให้ง่ายต่อการอ่านสิ่งที่คุณรัก ทุกที่ที่คุณชอบ™ พร้อมประสบการณ์การอ่านดิจิทัลที่สนุก ใช้งานง่าย และดื่มด่ำ ด้วย NOOK ลูกค้าสามารถเข้าถึง NOOK Bookstore ™ของBarnes & Noble ที่มีเนื้อหาดิจิทัลมากกว่าสองล้านเล่ม และความสามารถในการเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนอุปกรณ์ยอดนิยมที่หลากหลาย NOOK Color ™ Reader’s Tablet ™ ที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดแท็บเล็ต (249 เหรียญสหรัฐ) มีหน้าจอสัมผัสสีVividView ™ขนาด 7 นิ้วที่น่าทึ่งเพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมดที่คุณชื่นชอบ เลือกซื้อแอปยอดนิยม เชื่อมต่อผ่านอีเมล ท่องเว็บและอื่น ๆ NOOK ใหม่ทั้งหมด ($139), Simple Touch Reader™เป็นเครื่องอ่านแบบสัมผัสขนาด 6 นิ้วที่ใช้งานง่ายที่สุด พร้อมอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดของ eReader ในร้านค้าของ Barnes & Noble เจ้าของ NOOK สามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี เพลิดเพลินกับฟีเจอร์Read In Store ™เพื่ออ่านหนังสือ NOOK ™ได้ฟรี และโปรแกรม More In Store ™ซึ่งนำเสนอเนื้อหาพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษฟรี Barnes & Noble เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลสำหรับหนังสือหลากหลายประเภทผ่านเทคโนโลยีLendMe ®ซึ่งมีจำหน่ายผ่านผลิตภัณฑ์ NOOK eReading ค้นหาอุปกรณ์ NOOK ในร้านค้า Barnes & Noble ร้านหนังสือของวิทยาลัย และทางออนไลน์ที่www.BN.comรวมถึงที่ร้าน Best Buy, Walmart, Staples, Books-A-Million, OfficeMax และ Fred Meyer

นอกเหนือไปจากอุปกรณ์ NOOK, Barnes & Noble ทำให้มันง่ายสำหรับลูกค้าเพลิดเพลินไปกับหนังสือเล่มใด ๆ ทุกที่ทุกเวลากับสายของฟรีของซอฟต์แวร์นุ๊กได้ที่www.bn.com/freenookapps ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์ eReading ฟรีของ Barnes & Noble เพื่อเข้าถึงและอ่านหนังสือจากห้องสมุดดิจิทัลส่วนตัวของ Barnes & Noble บนอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง iPad ™ , iPhone ® , iPod touch ® , สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตAndroid ™ BlackBerry ® , PC และ Mac ®. Lifetime Library™ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าลูกค้า Barnes & Noble จะสามารถเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัลของตนได้เสมอบนผลิตภัณฑ์ NOOK และอุปกรณ์ที่ใช้ซอฟต์แวร์และ BN.com Barnes & Noble ยังเสนอ NOOK Study ™ ( www.nookstudy.com ) แพลตฟอร์มการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมและโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษา NOOK Kids™ ( www.nookkids.com ) ชุดหนังสือภาพดิจิทัลและบทสำหรับเด็ก และ NOOK Books en español ™ ( http://www.barnesandnoble.com/ebooksenespanol ) ร้านหนังสือดิจิทัลภาษาสเปนแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ NOOK eReading ปรับปรุงใหม่รุ่น NOOK หนังสือ, ฟรีศุกร์™ NOOK หนังสือและอื่น ๆ ตามเราได้ที่www.twitter.com/ebooksbn และwww.facebook.com/nookbn

เกี่ยวกับบาร์นส์ แอนด์ โนเบิล อิงค์

Barnes & Noble, Inc. (NYSE:BKS) บริษัทขายหนังสือรายใหญ่ที่สุดของโลกและบริษัทติดอันดับ Fortune 500 มีร้านหนังสือ 705 ร้านใน 50 รัฐ Barnes & Noble College Booksellers, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Barnes & Noble มีร้านหนังสือของวิทยาลัย 636 แห่ง ซึ่งให้บริการ

นักศึกษาและคณาจารย์เกือบ 4.6 ล้านคนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา Barnes & Noble ดำเนินธุรกิจออนไลน์ผ่าน Barnes & Noble.com ( www.bn.com ) ซึ่งเป็นหนึ่งในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดของเว็บ ซึ่งมีหนังสือมากกว่าสองล้านเล่มใน NOOK Bookstore™ (

www.bn.com /ebooks). ด้วยข้อเสนอผลิตภัณฑ์ NOOK™ eReading ของ Barnes & Noble ลูกค้าสามารถซื้อและอ่าน eBooks บนแพลตฟอร์มที่หลากหลายที่สุด เกมส์คาสิโน รวมถึงผลิตภัณฑ์อ่าน NOOK อุปกรณ์จากบริษัทพันธมิตร และอุปกรณ์พกพาและคอมพิวเตอร์ยอดนิยมหลายร้อยรายการโดยใช้ซอฟต์แวร์ NOOK ฟรี ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Barnes & Noble, Inc สามารถได้รับผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ของ บริษัท : www.barnesandnobleinc.com

NOOK ™ใหม่ล่าสุด, The Simple Touch Reader ™ , NOOK ™ , NOOK 1 st Edition ™ , NOOK 1 st Edition Wi-Fi ™ , NOOK Color ™ , Reader’s Tablet ™ , Fast Page ™ , NOOK Books ™ , NOOK Bookstore ™ , แผงหนังสือ NOOK ™ , นิตยสาร NOOK ™ , หนังสือพิมพ์

NOOK ™ , NOOK Apps ™ , PubIt! ™ , NOOK Kids ™ , อ่านในร้าน™ , More In Store ™ , NOOK Friends ™ , LendMe ® , NOOK Library ™ , NOOK Boutiques ™ , The Barnes & Noble Promise ™ , NOOK Books en español ™ , NOOK Study ™ , Free Friday

™ , Lifetime Library ™ และ อ่านสิ่งที่คุณรัก Anywhere You Like ™เป็นเครื่องหมายการค้าของ Barnes & Noble, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่อ้างถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม Barnes & Noble บน Twitter เว็บแทงบอลสเต็ป เกมส์คาสิโน ( www.bn.com/twitter ), Facebook ( http://www.facebook.com/barnesandnoble ) และ YouTube ( http://www.youtube.com/user/bnstudio )คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6837747&lang=en