สมัครเว็บแทงบอล เว็บพนันบอลไทย พนันบอลเว็บไหนดี

สมัครเว็บแทงบอล เว็บพนันบอลไทย พนันบอลเว็บไหนดี แทงบอลสดออนไลน์ เว็บแทงบอลสด แทงบอลสูงต่ำ เว็บบอลสด แทงบอลสด สมัครแทงบอลสเต็ป

การจัดเตรียมข้อเสนอคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของกลุ่ม CDON ได้จัดทำแผนนี้โดยปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาภายนอกและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แผนดังกล่าวได้รับการทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนแรกของปี 2556ข้อเสนอข้างต้นได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่ม CDONข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมจูงใจอื่นๆ ในกลุ่ม CDON

สำหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานหลักที่ทำงานในกลุ่ม CDON มีแผนจูงใจระยะยาวสองแผน (“แผน”) แผนครอบคลุมระยะเวลา 1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2557 และ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2558 การจัดสรรหุ้นตามแผนจะดำเนินการเกี่ยวกับการตีพิมพ์รายงานระหว่างกาลสำหรับเดือนมกราค

ม – มีนาคม 2557 และ มกราคม – มีนาคม 2558 ตามลำดับ เสื้อกั๊กของตัวเลือกหุ้นพนักงานที่จัดสรรให้กับผู้เข้าร่วมบางรายตามแผนซึ่งประกอบด้วยระยะเวลา 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2558 จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2558 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนเช่นข้อกำหนดและเงื่อนไขอัตราส่วนการมีส่วนร่วมจำนวนที่ออกและ สิทธิคงค้างและตัวเลือกหุ้นของพนักงาน ฯลฯwww.cdongroup.com .

มอบอำนาจให้คณะกรรมการแก้ไขหุ้นประเภท ค ฉบับใหม่ (ข้อ 18(ข))คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการในช่วงระยะเวลาจนถึงการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไปเพิ่มทุนเรือนหุ้นของบริษัทไม่เกิน 1,400,000 โครนสวีเดน โดยฉบับใหม่ไม่เกิน 700,000 คลาส หุ้น C

แต่ละหุ้นมีอัตราส่วนมูลค่า SEK 2 โดยการไม่ใช้บุริมสิทธิของผู้ถือหุ้น Nordea Bank AB (publ) จะมีสิทธิจองซื้อหุ้น Class C ใหม่ในราคาจองซื้อที่สอดคล้องกับมูลค่าหุ้นตามอัตราส่วน . วัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจและเหตุผลในการเพิกถอนบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่คือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้เข้าร่วมตามแผน

มอบอำนาจให้คณะกรรมการมีมติซื้อหุ้นประเภท ค คืน (ข้อ 18(ค))คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีลงมติให้คณะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาจนถึงการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป เพื่อซื้อหุ้นประเภท C ของตนเองกลับคืนมา การซื้อคืนสามารถทำได้โดยผ่านข้อเสนอสาธารณะที่มุ่งไปยัง

ผู้ถือหุ้นประเภท C ทุกราย และจะต้องประกอบด้วยหุ้นประเภท C ที่คงค้างอยู่ทั้งหมด การซื้ออาจมีผลในราคาซื้อที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2 โครนสวีเดน และไม่เกิน 2.10 โครนสวีเดน การชำระเงินสำหรับหุ้นประเภท C ที่ได้มาจะต้องชำระเป็นเงินสด วัตถุประสงค์ของการซื้อคืนคือเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบหุ้นสามัญตามแผน

คณะกรรมการให้เหตุผลแถลงการณ์ตาม Ch 19 Sec 22 ของพระราชบัญญัติบริษัท (2005:551) ในส่วนที่เกี่ยวกับการซื้อคืนหุ้น Class C ของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบหุ้นสามัญภายใต้แผนดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่www.cdongroup.comณ สถานที่ของบริษัทที่ Bergsgatan 20 ในเมือง Malm? ภายในวันที่ 23 เมษายน 2556 และจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่ร้องขอและระบุที่อยู่ไปรษณีย์หรืออีเมลของตน

การโอนหุ้นสามัญของตนเองเพื่อส่งมอบตามโครงการจูงใจ (ข้อ 18(ง))คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีลงมติให้กลุ่ม CDON ถือหุ้นในประเภท C ภายหลังการจัดประเภทใหม่เป็นหุ้นสามัญ อาจโอนให้ผู้เข้าร่วมได้ตามเงื่อนไขของแผน

จำนวนหุ้นที่อาจโอนให้กับผู้เข้าร่วมภายใต้แผนจะต้องคำนวณใหม่ในกรณีที่มีการออกโบนัสแทรกแซง การกลับรายการ การแยกส่วน การออกสิทธิ์ และ / หรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

เบ็ดเตล็ดหุ้นและโหวบริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 66,817,124 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 66,342,124 หุ้น และหุ้นประเภท C 475,000 หุ้น รวมเป็นคะแนนเสียง 66,817,124 เสียง ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในประเภท C จำนวน 475,000 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับคะแนนเสียง 475,000 เสียง ซึ่งไม่สามารถนำเสนอในการประชุมสามัญประจำปีได้

ข้อกำหนดส่วนใหญ่พิเศษเกี่ยวกับมติที่เสนอในข้อ 18การลงมติตามข้อ 18 (ข) และ 18 (ค) จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงที่ออกแจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมสามัญประจำปี การลงมติตามข้อ 18 (ง) จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเก้าในสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมสามัญประจำปี

รายการที่ 18 (ก) -18 (ง) มีเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงขอเสนอให้นำข้อเสนอทั้งหมดเหล่านี้มาใช้เป็นมติเดียวโดยให้เสียงข้างมากมีคุณสมบัติพิเศษ ดังนั้นการลงมติจะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นซึ่งถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเก้าในสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดและจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมสามัญประจำปี

การอนุญาตคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการจะแต่งตั้ง มีอำนาจในการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในมติของการประชุมสามัญประจำปีตามข้อ 18(b) ที่อาจจำเป็นสำหรับการจดทะเบียนกับสำนักงานจดทะเบียนบริษัทของสวีเดนและ Euroclear สวีเดน.

เอกสารคำชี้แจงของผู้สอบบัญชีตาม Ch 8 Sec 54 ของพระราชบัญญัติบริษัท (2005:551) รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการประเมินตามประมวลกฎหมายบรรษัทภิบาลแห่งสวีเดน คำชี้แจงของคณะกรรมการสรรหาที่อธิบายข้อเสนอเกี่ยวกับ คณะกรรมการและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอของคณะกรรมการจะมีให้วันนี้ที่เว็บไซต์ของบริษัทwww.cdongroup.com และที่สถานที่ของบริษัทที่ Bergsgatan 20 ในมัลเมอ และจะส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่ร้องขอและระบุ ไปรษณีย์หรือที่อยู่อีเมล

รายงานประจำปีและคำชี้แจงเหตุผลของคณะกรรมการบริษัท ตาม Ch 19 Sec 22 ของกฎหมายบริษัท (2005:551) จะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัทwww.cdongroup.comที่สถานที่ของบริษัทที่ Bergsgatan 20 ใน Malm? ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 และจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นที่ร้องขอและระบุที่อยู่ไปรษณีย์หรืออีเมลของตน

สามารถสั่งซื้อเอกสารทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข +46 (0) 771-246 400 หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่อยู่ CDON Group AB, c/o Computershare AB, PO Box 610, SE-182 16 Danderyd, Sweden

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอข้อมูลคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ้าผู้ถือหุ้นร้องขอ และคณะกรรมการเชื่อว่าสามารถทำได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อบริษัท ให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการประเมินเรื่องในระเบียบวาระ สถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อการประเมินฐานะการเงินของบริษัทหรือบริษัทย่อย และความสัมพันธ์ของบริษัทกับบริษัทอื่นในกลุ่มและบัญชีรวม

Malm? เมษายน 2013CDON Group AB (มหาชนคณะกรรมการบริษัข้อมูลอื่น ๆกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปประตูเปิดให้ผู้ถือหุ้นเวลา 13.00 น. CEการประชุมสามัญประจำปีเริ่มเวลา 14.00 น. CEการตีความ

การประชุมสามัญประจำปีจะจัดขึ้นเป็นภาษาสวีเดนเป็นหลัก เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้น เราจะจัดเตรียมการแปลจากภาษาสวีเดนเป็นภาษาอังกฤษและจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสวีเดนไปพร้อม ๆ กัน

CDON Group เป็นกลุ่มอีคอมเมิร์ซชั้นนำในภูมิภาคนอร์ดิก ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 กลุ่มบริษัทได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันเป็นผู้นำอีคอมเมิร์ซในด้านความบันเทิง (CDON.COM และ Lekmer.com), แฟชั่น (Nelly.com, Heppo.com และ Members.com), กีฬา & สุขภาพ

(Gymgrossisten.com และ Bodystore.com) และ หน้าแรก & กลุ่มสวน (Tretti.com และ Room21.com) ร้านค้าออนไลน์ 9 แห่งของ CDON Group ดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้ประมาณ 244 ล้านครั้ง และมีลูกค้าที่ไม่ซ้ำมากกว่า 2 ล้านรายต่อปี

หุ้นของกลุ่ม CDON อยู่ในรายชื่อ NASDAQ OMX Stockholm Midcap ภายใต้ชื่อย่อ CDONข้อมูลมีลักษณะดังกล่าว ซึ่ง CDON Group AB (publ) จะต้องเปิดเผยตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ (2007:528) และ/หรือกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางการเงิน (1991:980) เผยแพร่ให้เปิดเผยเมื่อเวลา 08.00 น. CET วันที่ 9 เมษายน 2556ข้อมูลนี้นำเสนอโดย Cision http://news.cision.com Biomet ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2556

09 เมษายน 2556 00:30 น. เวลาออมแสงตะวันออกวอร์ซอ, Ind.–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2556 Biomet, Inc. ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% (สกุลเงินคงที่ 9%) ทั่วโลกเป็นประมาณ 772 ล้านดอลลาร์ยอดขายสุทธิ ไม่รวม Trauma Acquisition ทรงตัว (เพิ่มขึ้น 1% ของสกุลเงินคงที่) ทั่วโลยอดขายตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 71% (สกุลเงินคงที่ 73%) ทั่วโลกเป็น 161 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 62% ในสหรัฐอเมริกา

หากไม่รวม Trauma Acquisition ยอดขายของ SET เพิ่มขึ้น 8% (สกุลเงินคงที่ 9%) ทั่วโลกและเติบโต 11% ในสหรัฐอเมริกายอดขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 18% (สกุลเงินคงที่ 19%) ทั่วโลก โดยเติบโต 26% ในสหรัฐผลประกอบการไตรมาสที่สาม

ยอดขายสุทธิในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้น 9% เป็น 771.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับยอดขายสุทธิ 708.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 หากไม่นับรวมผลกระทบของเงินตราต่างประเทศ ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% ในช่วงไตรมาสที่สาม ยอดขายสุทธิใน

สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9% เป็น 472.9 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สาม ขณะที่ยอดขายสุทธิของยุโรปเพิ่มขึ้น 5% (4% ของสกุลเงินคงที่) เป็น 184.7 ล้านดอลลาร์และระหว่างประเทศ สมัครเว็บแทงบอล (ส่วนใหญ่คือแคนาดา อเมริกาใต้ เม็กซิโก และแปซิฟิกริด์) ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 15% (สกุลเงินคงที่ 20%) เป็น 113.9 ล้านดอลลาร์ มีวันขายน้อยกว่าสองวันระหว่างไตรมาสเมื่อเทียบกับไตรมาสของปีก่อน

รายการพิเศษ (ก่อนหักภาษี) มีมูลค่ารวม 462.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งรวมถึงค่าความนิยมที่ไม่ใช่เงินสด 334.1 ล้านดอลลาร์และค่าธรรมเนียมการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยการรายงานการสร้างฟันของเราอันเนื่องมาจากอัตราการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมที่ลดลง

อย่างต่อเนื่องในยุโรปและเอเชียบางแห่ง ตลาดแปซิฟิกและแนวโน้มมาร์จิ้นที่ไม่เอื้ออำนวย ค่าตัดจำหน่ายที่ไม่ใช่เงินสด 70.5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการในปี 2550 ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 23.0 ล้านดอลลาร์ และค่าชดเชยหุ้น 5.8 ล้านดอลลาร์ รายการพิเศษที่เหลืออีก 29.3 ล้านดอลลาร์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ Trauma และโครงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท

รายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 237.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับรายได้จากการดำเนินงาน 108.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 ไม่รวมรายการพิเศษ รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วรวม 225.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 216.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555

รายงานขาดทุนสุทธิในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 อยู่ที่ 304.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 16.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 ไม่รวมรายการพิเศษ กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วรวม 80.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 55.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555

ไม่รวมรายการพิเศษ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) อยู่ที่ 275.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 35.7% ของยอดขายสุทธิ ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 260.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 36.7% ของยอดขายสุทธิ สำหรับไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2555

ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเหลือ 88.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับ 117.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่ลดลงและดอกเบี้ยพันธบัตรที่ลดลงอันเป็นผลมาจากกิจกรรมการรีไฟแนนซ์

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่รายงานอยู่ที่ 145.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2556 เทียบกับกระแสเงินสดที่รายงานจากการดำเนินงานที่ 157.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 กระแสเงินสดอิสระ (กระแสเงินสดจากการดำเนินงานลบด้วยรายจ่ายฝ่ายทุน)

อยู่ที่ 102.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นดอกเบี้ยเงินสดที่จ่ายไป 97.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เทียบกับกระแสเงินสดอิสระที่ 116.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งสะท้อนถึงดอกเบี้ยเงินสดที่จ่ายไป 47.3 ล้านดอลลาร์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 รายงานหนี้สินรวมอยู่ที่ 5,978.4 ล้านดอลลาร์ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อฉบับแก้ไขและปรับปรุงใหม่ของบริษัท ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2555 มีมูลค่ารวม 217.4 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีหนี้สินสุทธิ 5,761.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ

5,335.4 ดอลลาร์ ล้าน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของการซื้อกิจการ Trauma กิจกรรมการรีไฟแนนซ์หนี้ของเรา และการแปลงสกุลเงินต่างประเทศต่อหนี้สกุลเงินยูโรของเรา

อัตราส่วนเลเวอเรจที่มีความปลอดภัยระดับสูงของ Biomet ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ที่ 2.87 เท่าของช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา (“LTM”) ที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสินเชื่อของเรา เทียบกับ 4.01 เท่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 สิ้นปีบัญชีแรกหลังสุด การควบรวมกิจการ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ (หนี้สินสุทธิ) อยู่ที่ 5.34 เท่าของ LTM ที่ปรับปรุง EBITDA ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เทียบกับ 6.97 เท่า ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2551

Jeffrey R. Binder ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Biomet ให้ความเห็นว่า “เราทำได้ดีมากในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบการเงิน โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 9% ทั้งในสกุลเงินที่รายงานและตามสกุลเงินคงที่ และ EBITDA ที่เติบโต 6% แม้จะมีวันขายน้อยกว่าสองวันในไตรมาสที่สามทางบัญชีของเราเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายโครงสร้างร่วมขนาดใหญ่ของเราเพิ่มขึ้น 1% ตามสกุลเงินคงที่ ในขณะที่ยอดขาย Sports, Extremities and Trauma (SET) ของเรา ไม่รวมการได้มาซึ่งอาการบาดเจ็บ เติบโตที่ อัตราสกุลเงินคงที่ 9%”

ตารางต่อไปนี้แสดงยอดขายสุทธิสำหรับไตรมาสที่สามตามประเภทผลิตภัณฑ์:Biomet, Inc. และบริษัทในเครือออกแบบ ผลิต และทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อเป็นหลักในการบำบัดทั้งแบบผ่าตัดและไม่ผ่าตัด กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Biomet ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับการสร้างข้อต่อขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เปลี่ยนข้อกระดูกและข้อ ซีเมนต์กระดูกและอุปกรณ์เสริม เวชศาสตร์การกีฬา แขนขา และ

ผลิตภัณฑ์สำหรับการบาดเจ็บ รวมถึงอุปกรณ์ตรึงกระดูกและข้อทั้งภายในและภายนอก ผลิตภัณฑ์รักษากระดูกสันหลังและกระดูก ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง อุปกรณ์กระตุ้นกระดูกสันหลัง และออร์โธไบโอโลจิกส์ เช่นเดียวกับเครื่องกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกด้วยไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทันตกรรมบูรณะ; และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ไมโครฟิกซ์เซชั่นและการบำบัดด้วยตนเอง สำนักงานใหญ่ในกรุงวอร์ซอ รัฐอินดีแอนารายชื่อผู้ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ Daniel P. Florin รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่ (574) 372-1687 หรือ Barbara Goslee ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ (574) 372-1514การนำเสนอตารางการเงิน

งบการเงินรวมแบบย่อที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของบริษัท ณ และสำหรับสามและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555 และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกับสาระสำคัญทุกประการด้วย หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน

สหรัฐอเมริกา (ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่กล่าวถึงด้านล่าง) และสะท้อนถึงการปรับบัญชีการซื้อที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการที่อ้างถึงด้านล่างและการได้มาซึ่งการบาดเจ็บข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เฟดเอ็กซ์ฟีลด์ตั้งอยู่ที่เมืองแลนโดเวอร์ รัฐแมริแลนด์ เปิดประตูให้ทีมเปิดบ้านของวอชิงตัน เรดสกินส์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2540 สนามกีฬามีความจุที่นั่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอ็นเอฟแอลด้วยที่นั่ง 85,000 ที่นั่ง และเป็นหนึ่งในสองสเตเดียมที่มีสามชั้น ของห้องสวีทสุดหรู นับตั้งแต่การก่อสร้างใ

นปี 1996 Daniel M. Snyder เจ้าของทีม Redskins ได้ทำให้ FedExField เป็นมาตรฐานสำหรับความเป็นเลิศสนามกีฬาอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับปรุงและปรับปรุงสนามกีฬาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ FedExField เป็นบ้านอย่างเป็นทางการของ Redskins ยังจัดกิจกรรมพิเศษปะรำมากมายรวมถึงเกมฟุตบอลระดับวิทยาลัยชั้นนำ นักแสดงระดับโลก และการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับ Klipschกว่า 65 ปีที่ Klipsch ได้ออกแบบลำโพงระดับพรีเมียมสำหรับผู้ที่หลงใหลในเสียงอันยอดเยี่ยม Paul W. Klipsch ผู้ก่อตั้งบริษัทได้เริ่มต้นมรดกนี้ในปี 1946 และยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและนำเสนอการสร้างเสียงที่ทรงพลัง รายละเอียด และสะเทือนอารมณ์มากที่สุดในโลก ทุกวันนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแบรนด์ครอบคลุมถึงโฮมเธียเตอร์ โรงภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ สัญญาจ้างเหมาทั้งอาคาร

เชิงพาณิชย์ ลำโพงคอมพิวเตอร์ ลำโพงเพลงไร้สายและหูฟัง ในฐานะหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตลำโพงแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา Klipsch ยังคงเป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสียงเพลงและผู้หลงใหลในเสียงโฮมเธียเตอร์ทั่วโลก Klipsch Group, Inc. ยังเป็นบริษัทย่อยที่ VOXX

International Corporation (NASDAQ: VOXX) ถือหุ้นทั้งหมดInteractive Intelligence Foundation เป็นเจ้าภาพจัดงานกาล่าดินเนอร์-ประมูลงานกาล่าดินเนอร์เพื่อสนับสนุนเยาวชนที่มีความเสี่ยงผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจที่ไม่แสวงหากำไรอย่าง Interactive Intelligence เพื่อจัดงานการกุศลในอินเดียแนโพลิส 28 ก.ย

20 สิงหาคม 2556 10:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกอินเดียนาโพลิส –( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Interactive Intelligence Foundation เป็นเจ้าภาพจัดงานกาล่าดินเนอร์ ประจำปีครั้งที่ 3 เพื่อระดมทุนเพื่อการกุศลที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตสำหรับเยาวชนที่มีความเสี่ยง

“ฉันดีใจที่จะบอกว่ามูลนิธิของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการช่วยเหลือโครงการด้านทุน เช่น ค่ายสำหรับเยาวชนที่ยากจนที่สอนทักษะชีวิตที่สำคัญ ทุนทุนการศึกษาของวิทยาลัย และการขับเคลื่อนด้านอาหารที่ช่วยเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่หลายพันคน”

ทวีตนี้งานกาล่าแนววินเทจที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน เวลา 18:30 น. ที่ JW Marriott Indianapolis จะมีงานเลี้ยงค็อกเทล อาหารค่ำ เกมงานรื่นเริง วิทยากรรับเชิญ และการประมูลแบบเงียบและแบบสด

รายการประมูลรวมถึงการเดินทางไปลาสเวกัส, ประสบการณ์การแข่งรถอินดี้, เวลาศาลส่วนตัวที่ Bankers Life Fieldhouse, นาฬิกาของนักออกแบบ, ตั๋ววีไอพีสำหรับ คอนเสิร์ต Straight No Chaser , แจ็กเก็ตพร้อมลายเซ็นจากผู้ชนะ Brickyard 500 2013 Ryan Newman, อาหารค่ำส่วนตัว 25 คน ปาร์ตี้ ทริป Napa Valley ของสะสมกีฬาพร้อมลายเซ็น ทริปพักผ่อนในโรงแรม 2 คืน และอีกมากมาย

รายได้ทั้งหมดจากงานจะมอบให้องค์กรการกุศลที่มูลนิธิสนับสนุน ซึ่งรวมถึง Camptown, Desert Edge Mentoring Services, FIRST, Gleaners Food Bank of Indiana, Happy Hollow Children’s Camp, The Julian Center, Penny Lane และ TRAC South Africa

วิทยากรรับเชิญในงาน ได้แก่ ผู้ก่อตั้ง Interactive Intelligence และ Dr. Donald E. Brown และผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก Gleaners Food Bank of Indiana และ Happy Hollow Children’s Camp

“ฉันดีใจที่จะบอกว่ามูลนิธิของเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการช่วยเหลือโครงการด้านทุน เช่น ค่ายสำหรับเยาวชนยากจนที่สอนทักษะชีวิตที่สำคัญ ทุนการศึกษาวิทยาลัย และการขับเคลื่อนด้านอาหารที่ช่วยเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่หลายพันคน” Interactive Intelligence กล่าว หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดและ

ประธานมูลนิธิ โจ สเตเปิลส์ “ยังมีงานอีกมากที่ต้องทำ และงานกาล่าประจำปีของเราก็เป็นโอกาสที่ดีในการหาเงินเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่มีความเสี่ยง ในขณะที่เพลิดเพลินกับอาหารเย็นและความบันเทิงดีๆ เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ และโอกาสที่จะได้พบปะกับผู้มีความคิดเหมือนๆ กัน สมาชิกในชุมชน”

ราคา Early bird $ 75 ต่อตั๋วสำหรับงานกาล่าดินเนอร์ของ Foundation มีวางจำหน่ายจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม สามารถซื้อตั๋วได้ทางออนไลน์หรือโทร (317) 715-8414 การแต่งกายเป็นแบบผูกเน็คไทสีดำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Interactive Intelligence Foundation โปรดไปที่ http://interactivefoundation.org/

เกี่ยวกับข่าวกรองเชิงโต้ตอบInteractive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ) เป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านศูนย์ติดต่อ การสื่อสารแบบครบวงจร และซอฟต์แวร์และบริการอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า โซลูชันของบริษัทซึ่งปรับใช้ผ่านระบบคล

าวด์หรือในองค์กร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บริการทางการเงิน ประกันภัย พนักงานเอาต์ซอร์ซ คอลเลกชั่น และสาธารณูปโภค Interactive Intelligence ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และมีลูกค้ามากกว่า 5,000 รายทั่วโลก บริษัทเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการระดับโลก 500 อันดับแรกของนิตยสาร Software และได้รับรางวัล Cloud Computing Excellence Award ประจำปี 2555 ของนิตยสาร TMC ได้รับรางวัลบริษั

ทแห่งปีของ Frost & Sullivan, Contact Center Systems, อเมริกาเหนือ, เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน Interactive Intelligence มีพนักงานมากกว่า 1,500 คนและมีสำนักงานใหญ่ในอินเดียแนโพลิส อินดีแอนา บริษัทมีสำนักงานอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก สามารถติดต่อ Interactive Intelligence ได้ที่ +1 317.872.3000 หรือinfo@inin.com ; บนเน็ต: www.inin.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากได้อธิบายไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของบริษัท

Interactive Intelligence เป็นเจ้าของเครื่องหมาย INTERACTIVE INTELLIGENCE โลโก้ที่เกี่ยวข้อง และเครื่องหมายอื่นๆ อีกมากมาย เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

GLM ขยายกลยุทธ์สื่อและสัญญาซื้อกับ Encore Media Partners; เพิ่มการจัดนิทรรศการในนิวยอร์คและไมอามี่20 สิงหาคม 2556 09:30 น. เวลาออมแสงตะวันออกลอสแอง เจลิส–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2561 Encore Media Partners ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงกับ GLM

สำหรับสินค้าทั้งหมดของบริษัทเกี่ยวกับการค้าและสินค้าอุปโภคบริโภค การแสดงเครื่องประดับและนาฬิกา แผนก US Antique Shows ของ GLM ซึ่งดูแลพอร์ตโฟลิโอนี้จะนำผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 50,000 คนพร้อมกับผู้แสดงสินค้า 2,400 รายจาก 22 ประเทศใน 9 งาน รวมถึงThe Original Miami Beach Antique Showซึ่งเป็นงานแสดงของเก่าในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ GLM ในการผลิตแคมเปญหาผู้เข้าร่วมประชุมที่ทันสมัย ??ซึ่งใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน”

ทวีตนี้ภายใต้ข้อตกลงนี้ Encore จะจัดการด้านกลยุทธ์ด้านสื่อในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศและการซื้อในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ทีวี เคเบิลทีวี วิทยุ ช่องรายการกลางแจ้งและดิจิทัล และให้บริการด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญและหาผู้เข้าร่วมสูงสุด

Cristopher Levy หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท Encore Media กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สานต่อความสัมพันธ์ของเราเป็นปีที่ 7 กับ ผู้จัดงานชั้นนำรายนี้ และจัดการโฆษณาให้มากกว่าสองเท่าของจำนวนงาน GLM ที่เราทำเมื่อสองปีที่แล้ว” พันธมิตร “เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ GLM ในการผลิตแคมเปญหาผู้เข้าร่วมประชุมที่ทันสมัย ??ซึ่งใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีล่าสุดในปัจจุบัน”

เกี่ยวกับ GLMก่อตั้งขึ้นในปี 2467 GLM ผลิตงานมากกว่า 25 งานต่อปี ครอบคลุมการตกแต่งบ้าน สิ่งทอที่บ้าน ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและกระดาษ ของที่ระลึก บนโต๊ะ ของใช้ในบ้านชั้นเลิศ เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยและการตกแต่งภายใน ของใช้ส่วนตัว ศิลปะและการออกแบบ ของเก่าและเครื่องประดับ แฟชั่น ,

บอร์ดกีฬา & รีสอร์ท ไลฟ์สไตล์ และ อีคอมเมิร์ซ โดยรวมแล้ว งานเหล่านี้มีผู้แสดงสินค้าประมาณ 13,000 ราย ในพื้นที่จัดแสดงสุทธิ 2.2 ล้านตารางฟุต และดึงดูดผู้เข้าร่วมงานประมาณ 180,000 คน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่ www.glmmarkets.com

เกี่ยวกับ Encore Media PartnersEncore เป็นหน่วยงานด้านกลยุทธ์การตลาดและการซื้อสื่อที่เชี่ยวชาญในการจัดนิทรรศการและกิจกรรม “สด” กับผู้ชมในท้องถิ่นระดับชาติและระดับโลก Encore ร่วมมือกับเจ้าของ ผู้จัดงาน และเอเจนซี่ในการจัดหาผู้เข้าร่วมในหลายอุตสาหกรรม ตลาดในประเทศและต่างประเทศ และแพลตฟอร์มสื่อดั้งเดิม ดิจิทัล และมือถือ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Encore ที่ www.EncoreMediaPartners.com และติดตามแนวคิดของเราที่ www.ShowMarketingInsights.com

Liaison Healthcare เลือกโดย Vivature EHR สำหรับการผสานรวมคำสั่งซื้อในห้องปฏิบัติการและผลลัพธ์โซลูชันระบบคลาวด์ของ Liaison Healthcare เพื่อส่งคำสั่งและผลลัพธ์ในห้องปฏิบัติการแบบบูรณาการไปยังคลินิกของมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลเวชศาสตร์การกีฬา

20 สิงหาคม 2556 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกแอตแลนตา–( BUSINESS WIRE )– 31 ต.ค. Liaison Healthcare ผู้ให้บริการระดับโลกด้านการ รวมระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย และ บริการ การจัดการข้อมูลและโซลูชั่น ประกาศในวันนี้ถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Vivature โดยเชื่อมต่อ

NEXTT กับ Oracle ? ของพวกเขาEHR แบบอิงตามห้องปฏิบัติการและแผนกภาพมากกว่า 120 แห่งซึ่งรวมอยู่ในฮับ EMR-Link? ของ Liaison Healthcare แล้ว Vivature เป็นผู้จำหน่าย EHR ชั้นนำสำหรับมหาวิทยาลัยและแผนกกีฬาทั่วประเทศ ด้วยการเป็นหุ้นส่วน ทั้งสองบริษัทจะนำเสนอ

โซลูชั่นร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าของพวกเขามีวิธีการในการส่งมอบคำสั่งห้องปฏิบัติการแบบบูรณาการและผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์ม NEXTT ช่วยอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยที่ดีขึ้นในความต่อเนื่องด้านการดูแลสุขภาพ

“การส่งมอบการดูแลสุขภาพขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก และ Liaison Healthcare มุ่งมั่นที่จะให้บริการบนคลาวด์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการประสบการณ์ของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น”

ทวีตนี้ในสภาพแวดล้อมด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ความสามารถในการปรับใช้ EHR ในเวลาที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างสมบูรณ์เป็นสิ่งสำคัญ ความร่วมมือระหว่าง Liaison Healthcare และ Vivature EHR ทำให้เกิดจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายในการส่งมอบคำสั่งซื้อที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

และผลลัพธ์ที่ตั้งค่าได้ง่าย ใช้งานง่าย และยังสร้างคำสั่งซื้อที่สะอาดและครบถ้วนสำหรับห้องปฏิบัติการ การนำเสนอ EMR-Link? ทำให้ Vivature อนุญาตให้ลูกค้าคลินิกใช้ NEXTT เพื่อติดตามข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียน เช่น การสอบ คำสั่งในห้องปฏิบัติการ และผลลัพธ์จากระบบเดียวภายใน EHR ของพวกเขา เข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ของ Vivature

M. Jambukesan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของ Vivature กล่าวว่า “เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราที่จะหาพันธมิตรที่ให้บริการสั่งซื้อแล็บบนคลาวด์และให้ผลลัพธ์ที่มีความสามารถในการทำงานร่วมกันภายในแพลตฟอร์ม EHR ของเรา “โซลูชัน EMR-Link? ของ Liaison Healthcare จะช่วยให้เรานำเสนอประสบการณ์การประสานงานการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและผู้ป่วยของเรา”โซลูชัน EMR-Link เพิ่มความสามารถต่อไปนี้ให้กับลูกค้า Vivature:

OrdersAnywhere? – ผสานรวมและติดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ NEXTT EHR โดย OrdersAnywhere? เป็นโซลูชันการสั่งซื้อที่สมบูรณ์แบบ วางคำสั่งซื้อที่สะอาดซึ่งได้รับการตรวจสอบความจำเป็นทางการแพทย์ การสนับสนุน ถามคำถามเมื่อป้อนคำสั่งซื้อ พิมพ์ข้อกำหนดเฉพาะของห้องปฏิบัติการ และฉลากของตัวอย่าง

ResultsAnywhere? – ผลลัพธ์ในห้องปฏิบัติการจะถูกแจกจ่ายไปยังแผนภูมิผู้ป่วย EHR ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อผู้ให้บริการและผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานที่มีความหมายในระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ผลลัพธ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ป่วย – เนื่องจากนักศึกษาต้องเดินทางตลอดเวลา รายงานของห้องปฏิบัติการจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ป่วยที่จะเข้าใจและใส่คำอธิบายประกอบอย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำของแพทย์

Gary Palgon รองประธานฝ่ายโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพของ Liaison Healthcare กล่าวว่า “การส่งมอบบริการด้านสุขภาพขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก และ Liaison Healthcare มุ่งมั่นที่จะให้บริการบนระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา เพื่อให้พวกเขาสามารถจัดการ

ประสบการณ์ของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น “ด้วยการให้ Vivature เข้าถึงการสั่งซื้อและผลลัพธ์ของห้องปฏิบัติการที่สำคัญ ตลอดจนการเข้าถึงศูนย์ห้องปฏิบัติการที่กำลังเติบโตของเราในทันที เราสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าของเรามีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อจัดการและปรับปรุงประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ”

สมัครยูฟ่าเบท App UFABET สมัครสล็อต UFABET ยูฟ่าเบทสล็อต

สมัครยูฟ่าเบท App UFABET สมัครสล็อต UFABET ยูฟ่าเบทสล็อต สมัครสล็อตยูฟ่าเบท สมัครยูฟ่าสล็อต เล่นสล็อต UFABET สล็อต UFABET เว็บยูฟ่าบาคาร่า สมัครคาสิโน UFABET บาคาร่า UFABET เกมส์ UFABET แทงบอล UFABET เว็บบอลยูฟ่าเบท แทงบอลยูฟ่าเบท การแข่งขันโป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ปี 2009 แชมป์โอมาฮาแบบบายอินมูลค่า 2,500 ดอลลาร์คือ JC Tran จากแซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย

· ทรานเกิดที่เวียดนาม เขามาถึงสหรัฐอเมริกาเมื่ออายุได้สามขวบ

· ทรานเป็นหนึ่งในเด็กแปดคน

· ทรานอายุ 32 ปี เขาเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพที่เก่งทั้งทัวร์นาเมนต์และเกมเงินสด

· ทรานจบการศึกษาจาก Sacramento State University เขาได้รับปริญญาด้านการจัดการธุรกิจ

· ทรานเป็นที่รู้จักจากการสวมหมวกและเสื้อทีมกีฬาที่เขาสนับสนุน เขาสวมเสื้อทีม Sacramento Kings (NBA) เป็นประจำตลอดอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ของเขา

· Tran เก็บเงินได้ $235,685 สำหรับที่หนึ่ง เขายังได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ที่สองอีกด้วย

· การชนะ WSOP ครั้งแรกของ Tran เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เขาชนะหนึ่งในกิจกรรม No-Limit Hold’em มูลค่า 1,500 ดอลลาร์ ซึ่งจ่ายไป 631,170 ดอลลาร์

· ตามบันทึกอย่างเป็นทางการ ตอนนี้ Tran ชนะ 2 ครั้ง ปรากฏตัวในตารางสุดท้าย 8 ครั้ง และจบด้วยเงิน 27 ครั้งที่ WSOP

· ปัจจุบัน Tran มี $1,653,992 ในการชนะ WSOP

· ทรานเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้เล่นโฮลเด็มที่เชี่ยวชาญ นี่เป็นการชนะทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกของเขาในเกมอื่นที่ไม่ใช่โฮลเด็ม

· ทรานสวมหมวกเบสบอลแบบเดียวกับที่โต๊ะสุดท้ายที่เขาสวมเมื่อได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำเมื่อปีที่แล้ว หมวกนั้นผิดปกติเพราะมีข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัด หมวกเป็นหมวกแก๊ปทีมนิวยอร์กแยงกี้ โดยมีตัว “Y” กลับหัว Tran อธิบายว่าหมวกหายากและเขาสวมมันระหว่างการชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP สองครั้งเท่านั้น

คำคมผู้ชนะ (JC Tran) —

· หากชัยชนะครั้งก่อนของเขา (ปีที่แล้ว) ช่วยให้เขาได้รับสร้อยข้อมือทองคำเส้นที่สอง: “ใช่ แน่นอน การเอาสร้อยข้อมือเส้นแรกออกไปสร้างความกดดันให้กับคุณมาก ฉันไม่อยากจบอันดับที่สองที่นี่อย่างแน่นอน มันเป็นความรู้สึกที่น่ากลัว แต่การชนะเมื่อปีที่แล้วทำให้ความกดดันหายไป ฉันรู้สึกสบายใจและผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อเข้ามา หัวของฉันโล่ง ฉันไม่กังวลมากเกินไปเกี่ยวกับการพยายามเอาชนะ แค่เล่นโป๊กเกอร์แล้วปล่อยให้มันมา ให้ฉันแทนที่จะบังคับมันและมันก็มาหาฉัน”

· การชนะสร้อยข้อมือ Pot-Limit Omaha หลังจากชนะใน No-Limit Hold’em ปีที่แล้ว: “มันมีความหมายมาก ฉันเรียนรู้ที่จะเล่น PLO เมื่อไม่ถึงสองปีที่แล้ว ฉันเล่นเดิมพันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ฉันมีชิงช้าบ้าง PLO เป็นเกมประเภทที่คุณมีที่ว่างให้เรียนรู้เสมอ แม้ว่าฉันจะชนะสร้อยข้อมือเส้นนี้ ฉันก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรให้เรียนรู้อีกมาก การสามารถชนะการแข่งขันที่ไม่ใช่โฮลเด็มได้ (ชัยชนะส่วนใหญ่ของฉันอยู่ที่โฮลเอ็ม) และฉันไม่เคยแม้แต่จะชนะการแข่งขันนอก Hold’em – นี่เป็นครั้งแรกของฉัน) มันแสดงให้เห็นว่าฉันสามารถเล่นเกมนอก Hold’em ได้ ฉันต้องการเรียนรู้เกมผสมในอนาคต ฉันรู้วิธีเล่น แต่ฉันไม่รู้มากพอที่จะนั่งลงในเกมบายอินครั้งใหญ่ แต่สิ่งนี้ช่วยได้”

· ในการมีผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีชื่อเสียงหลายคนเป็นเพื่อนที่สนับสนุน Tran ที่โต๊ะสุดท้าย: “ฉันเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มีกลุ่มเพื่อนที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในโป๊กเกอร์ เพียงเพราะเราเลือกและเลือกคนดีจากคนเลว – ใครอยู่ตรงนี้จริงๆ เพื่อสนับสนุนคุณสำหรับชัยชนะ ไม่ใช่เพื่อเงิน การที่พวกเขามาที่นี่เพื่อดูฉัน การสนับสนุนนั้นมีความหมายมาก ฉันดีใจที่ฉันชนะ แต่ฉันก็ดีใจกับพวกเขาด้วย วันก่อน ตอนที่ฉันดูสตีฟ (ซอง) ชนะสร้อยข้อมือ ฉันรู้สึกเหมือนฉันได้รับสร้อยข้อมือ มันกระตุ้นให้ฉันออกไปและทำได้ดีเมื่อเห็นเพื่อนของฉันทำได้ดี ดังนั้นฉันหวังว่ามันจะกระตุ้นให้พวกเขาเหล่านี้ไป ดี.”

· ในการเล่นกับเพื่อนของเขาบางคนในทัวร์นาเมนต์นี้และทัวร์นาเมนต์อื่นๆ: “เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เพื่อนต้องเลิกรากัน แต่มีสร้อยข้อมือเพียงเส้นเดียว เรามาที่นี่เพื่อชนะ”

· เกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตของเขาและความคาดหวังที่จะชนะการแข่งขัน WSOP มากขึ้น: “ตอนนี้ ฉันกำลังคิดถึงข้อสามอยู่ ฉันคิดว่าฉันมีศักยภาพที่จะชนะหนึ่งครั้งต่อปี ไม่ว่าอาชีพของฉันจะดำเนินไปนานแค่ไหนก็ตาม”

· ความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับพิธีมอบสร้อยข้อมือทองคำที่จะจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้น: “ใช่ ฉันคิดไว้แล้ว ตอนที่พวกเขามอบสร้อยข้อมือทองคำให้กับผู้ชนะในวันนี้ ฉันอยากจะขึ้นไปบนนั้น นั่นทำให้การคว้ากำไลเส้นนี้มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับฉัน ฉันจะขึ้นไปบนนั้นพร้อมกับเพลงชาติพร้อมกับเพื่อนๆ และเพื่อนๆ ทุกคนที่มองขึ้นไปบนนั้น ฉันคิดว่ามันเจ๋งทีเดียว”

ตารางสุดท้าย —

· ตารางสุดท้ายประกอบด้วยอดีตผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ WSOP สี่ราย ได้แก่ John Juanda (ชนะ 4 ครั้ง), Rami Boukai (ชนะ 1 ครั้ง), Theo Jorgensen (ชนะ 1 ครั้ง) และ JC Tran (1 คนก่อนเริ่ม)

· ตารางสุดท้ายรวมผู้เล่นที่เกิดใน 7 ชาติ ได้แก่ เดนมาร์ก อังกฤษ (2) ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอเมริกา (2) และเวียดนาม

· รองชนะเลิศ ได้แก่ เจฟฟ์ คิมเบอร์ จากนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ อดีตนักข่าวกีฬาที่ผันตัวมาเล่นโป๊กเกอร์ชนะการแข่งขัน “World Heads-Up Championship” ที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน ในปี 2550

· ผู้เข้าเส้นชัยอันดับสามคือ Jean-Philippe Leandri จากปารีส ประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของคาสิโนในปารีส นี่คือการจบ WSOP ที่ดีที่สุดของ Leandri

· ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่สี่ ได้แก่ Ross Boatman จาก Hendon (London) ประเทศอังกฤษ Boatman เป็นสมาชิกของกลุ่มโป๊กเกอร์ “Hendon Mob” ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการตั้งชื่อตามรากเหง้าของ East London ตอนนี้ Boatman มี 12 รายการที่ทำเงินได้ที่ WSOP ซึ่งย้อนหลังไปถึงปี 2545

· หมัดเด็ดอันดับที่ 5 ได้แก่ Dallas E. Flowers จากกลาสโกว์ รัฐเคนทักกี เขาเป็นมือโปรโป๊กเกอร์ที่ทำเงินครั้งแรกที่ WSOP

· ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่หกคือ Rami Boukai จากซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย เขาได้รับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำ WSOP เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการซื้อ Pot-Limit Hold’em และ Pot-Limit Omaha Mix มูลค่า 2,500 ดอลลาร์

· หมัดเด็ดอันดับที่เจ็ด ได้แก่ Chad Layne และนายหน้าประกันภัยจากลาสเวกัส นี่เป็นเงินสด WSOP ครั้งที่แปดของเขา
· ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่แปดคือ Theo Jorgensen จากโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก Jorgensen ได้รับชัยชนะในการแข่งขันชิงแชมป์ Pot-Limit Omaha เมื่อปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่ WSOP-Europe

· ผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่เก้า ได้แก่ จอห์น ฮวนดา จากลาสเวกัส เนวาดา การเสนอราคาสำหรับสร้อยข้อมือทองคำ WSOP เส้นที่ห้าของเขาสั้นลง นี่เป็นการเดินทางครั้งที่สามของ Juanda ไปยังตารางสุดท้ายที่ WSOP ปีนี้

In-the-Money Finishers —

· อดีตผู้สำเร็จสร้อยข้อมือทองคำ WSOP ที่ได้รับเงินในงานนี้ ได้แก่ – JC Tran, Theo Jorgensen, John Juanda, Rami Boukai, Phil Ivey, David Chiu และ Eli Elezra

· ด้วยเงินสดจำนวนนี้ ตอนนี้ John Juanda มี 48 อาชีพที่จบด้วยเงินที่ WSOP ปัจจุบันเขาอยู่ในอันดับที่แปดในรายการตลอดกาลโดยเสมอกับ Brent Carter

· การป้องกันแชมป์จากปี 2009 คือ Layne Flack ซึ่งชนะการแข่งขันที่เทียบเคียงกันได้เมื่อปีที่แล้วในเกมนี้และระดับรายการ Flack ไม่ได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ หมายเหตุ: Flack ชนะงาน Buy-in Pot-Limit Omaha มูลค่า 1,500 ดอลลาร์ในปีที่แล้วด้วยการซื้อซ้ำ ไม่มีการซื้อซ้ำในปีนี้ และค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ดอลลาร์

อัตราต่อรองและสิ้นสุด —

· งาน Buy-in Pot-Limit Omaha มูลค่า 2,500 ดอลลาร์ดึงดูดผู้เข้าร่วมงาน 436 ราย เพิ่มขึ้นจากงานเดียวกันของปีที่แล้ว ในปี 2008 มีเพียง 320 รายการเท่านั้น (แม้ว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง 1,500 ดอลลาร์)

· นี่คือทัวร์นาเมนต์ที่ 19 จาก 30 รายการจนถึงตอนนี้ โดยมีเงินรางวัลรวมมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์

· Pot-Limit Omaha เปิดตัว WSOP ในปี 1984 ผู้ชนะสร้อยข้อมือทองคำ Pot-Limit Omaha สมัครยูฟ่าเบท คนแรกคือ Dewey Tomko ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ Poker Hall of Fame ในระดับปี 2008

· Bluff Media และ ESPN 360 จัดให้มีการถ่ายทอดสดตารางสุดท้าย มีกำหนดการจัดงานอีก 14 รายการ ซึ่งแบ่งระหว่าง ESPN 360 และ Bluff Media สำหรับกำหนดการออกอากาศทั้งหมดของกิจกรรมทั้งหมด ไปที่:

http://www.wsop.com/tourney/tourneydetails.asp?groupID=607

· พิธีมอบสร้อยข้อมือทองคำ WSOP อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันถัดจากชัยชนะของผู้ชนะ พิธีจัดขึ้นที่เวทีกลางของห้องทัวร์นาเมนต์หลัก และเริ่มขึ้นในช่วงพักเที่ยงของทัวร์นาเมนต์ โดยปกติพิธีจะเริ่มประมาณ 14:20 น. มีการบรรเลงเพลงชาติของประเทศผู้ชนะ งานนำเสนอทั้งหมดเปิดให้ประชาชนและสื่อ วิดีโอและการถ่ายภาพได้รับอนุญาตจากทั้งสื่อและสาธารณะ

เหตุการณ์ —

· งาน Buy-in Pot-Limit Omaha มูลค่า 2,500 ดอลลาร์ดึงดูดผู้เข้าร่วม 436 ราย เงินรางวัลรวมทั้งหมดอยู่ที่ $1,002,800 ผู้เข้าเส้นชัย 45 อันดับแรกได้รับเงินรางวัล

· ทัวร์นาเมนต์เล่นติดต่อกันสามวัน

· JC Tran เป็นผู้นำชิปเมื่อสิ้นสุดวันที่หนึ่ง

· Ross Boatman เป็นผู้นำชิปที่เข้าสู่ตารางสุดท้าย

· อดีตผู้ชนะ WSOP สองคน John Juanda และ Theo Jorgensen เป็นผู้เล่นสองคนแรกที่ออกจากการแข่งขัน สิ่งนี้ทำให้ทรานได้เปรียบในฐานะผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดที่เหลืออยู่ที่โต๊ะ

· เมื่อการเล่นโต๊ะสุดท้ายเริ่มขึ้น Tran มีสแต็คเฉลี่ยประมาณ เขาอยู่ในอันดับที่ห้าของผู้เล่นเก้าคน Tran เป็นผู้นำชิปเมื่อการเล่นกลายเป็นสี่มือและไม่เคยแพ้ตั้งแต่จุดนั้น

· ทรานกำจัดคู่ต่อสู้ 5 คนจากทั้งหมด 8 คนเป็นการส่วนตัวในตอนจบ

· มือสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์มาถึงเมื่อ Tran สร้างฟูลเฮาส์และคว้าหม้อใบสุดท้ายของคืนนี้ เจฟฟ์ คิมเบอร์ คู่ต่อสู้ของเขาเริ่มต้นด้วย 6-4-4-3 ทรานเริ่มต้นด้วย KQ-8-8 ชิปที่เหลือทั้งหมดของ Kimber ลงหม้อหลังจากฟลอป กระดานสุดท้ายแสดง 9-7-7-8-3 ทำให้ Tran เต็มบ้านด้วยแปดต่อเจ็ดและชัยชนะ

· การแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน เวลา 12.00 น. การแข่งขันสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน เวลา 21:45 น.

สถิติ WSOP –

· จากบทสรุปของเหตุการณ์ #30 WSOP ปี 2009 สามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้ 29,653 รายการ เงินรางวัลรวม $58,535,638 มอบให้กับผู้ชนะ

·ผ่านกิจกรรม #30 – สัญชาติของผู้ชนะอ่านได้ดังนี้:

สหรัฐอเมริกา – 22
สหราชอาณาจักร – 2
สหพันธรัฐ
รัสเซีย – 1 ฟินแลนด์ – 1
ออสเตรเลีย – 1
สวีเดน – 1
แคนาดา – 1

หมายเหตุ: ปีที่แล้ว 19 จาก 59 กิจกรรมสร้อยข้อมือทองคำเป็นผู้ชนะโดยผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกัน (32 เปอร์เซ็นต์) ในปี 2550 จำนวนคือ 15 จาก 55 (29 เปอร์เซ็นต์) ในปี 2549 มีจำนวน 5 จาก 45 (11 เปอร์เซ็นต์)

· JC Tran ผู้ชนะกิจกรรม #30 จะได้รับการจัดให้เป็นผู้เล่นมืออาชีพ เขาเล่นอาชีพมาหลายปีแล้ว ดังนั้น ป้ายบอกคะแนนสร้อยข้อมือทองคำ “Pro-Am” (ไม่รวมกิจกรรม #1 – พนักงานคาสิโน) ในขณะนี้อ่านว่า:

มืออาชีพ — 19 ผู้ชนะ
Thang Luu, Steven Sung, Jason Mercier, Phil Ivey-1, Rami Boukai, Anthony Harb, Ville Wahlbeck, Keven Stammen, Brock Parker-1, Jeffrey Lisandro, Daniel Alaei, Brock Parker-2, John-Paul เคลลี่, เจฟฟ์ แคร์ริส, นิค ชูลแมน, ฟิล ไอวี่-2, พีท วิแลนดอส, โทมัส อเลเนียส, โรแลนด์ เดอ วูล์ฟ, เจซี ทราน
GTECH G2 ได้แต่งตั้งผู้บริหาร igaming ที่มีประสบการณ์สองคนเพื่อช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาสิโนและบิงโกต่อไป และใช้ประโยชน์จากความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ GTECH ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมลอตเตอรี Dominic Mansour เป็นหัวหน้าฝ่ายคาสิโนและเกมคนใหม่ของ GTECH G2 Alison Digges เป็นหัวหน้าฝ่ายบิงโกคนใหม่ของกลุ่ม

GTECH G2 คือลอตเตอรีเชิงโต้ตอบใหม่ การพนันกีฬา โป๊กเกอร์ บิงโก และคาสิโนในเครือของ GTECH ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการระบบธุรกรรมลอตเตอรีออนไลน์ที่มีความปลอดภัยสูงชั้นนำของโลก G2 ประกอบด้วย Boss Media, Finsoft, St Minver และ Dynamite Idea และให้บริการเกมแบบ end-to-end เนื้อหาเกม และโซลูชันเทคโนโลยีแก่ลูกค้าที่ได้รับการควบคุมอย่างเต็มที่ซึ่งดำเนินการลอตเตอรี่ การพนันกีฬา โป๊กเกอร์แบบโต้ตอบ คาสิโน เกมสไตล์ บิงโก ทักษะ และเกมที่มีผู้เล่นหลายคนที่ได้รับการควบคุม

Johan Berg ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ GTECH G2 กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนี้เข้าสู่ทีมของเรา “ในฐานะส่วนหนึ่งของ G2 โดยมีทรัพยากรของ GTECH อยู่เบื้องหลัง เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มากขึ้นและเจาะตลาดใหม่ๆ ได้มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Dominic และ Alison มาร่วมเผชิญหน้าในตลาดเหล่านี้”

Dominic Mansour มาจาก NetPlay TV PLC โดยดำรงตำแหน่งล่าสุดในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการและซีอีโอของ Bingos.com; บริการเกมบิงโกออนไลน์ในมายอร์ก้า (ซื้อกิจการโดย NetPlay TV ในเดือนเมษายน 2551) ภายใต้การดูแลของเขา Bingos.com เปลี่ยนจากการลงทุนไปสู่การทำกำไรในเวลาไม่ถึง 4 ปีก่อนขายธุรกิจให้กับ NetPlay

ก่อนทำงานที่ NetPlay Mansour เคยเป็นกรรมการผู้จัดการของ GlobalCom London ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการบิงโกชั้นนำของอังกฤษ เขาก่อตั้งธุรกิจไปทั่วยุโรปและตะวันออกกลาง และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บิงโกของบริษัท ซึ่งเพิ่งขายให้กับ 888

Alison Digges เข้าร่วม St Minver ในปี 2004 ต่อจาก Victor Chandler โดยที่เธอดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดสำหรับแผนกเกมของบริษัท ก่อนหน้านี้ Digges เป็นกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของ St Minver มีหน้าที่รับผิดชอบในการขยายเครือข่ายบิงโกของ St Minver นอกสหราชอาณาจักรให้ประสบความสำเร็จและทำให้เป็นเครือข่ายบิงโกชั้นนำของยุโรป Digges ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของสโมสรฟุตบอลระดับพรีเมียร์ชิพ และก่อนหน้านั้นใช้เวลาห้าปีในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดของ Datamonitor Plc บริษัทข่าวกรองการตลาดระดับโลกที่ลอยอยู่ใน LSE ในปี 2000 หากคุณเคยฝันว่าจะมีเงินจำนองก้อนโต ซื้อรถสำหรับทุกฤดูกาล ไปเที่ยวพักผ่อนครั้งหนึ่งในชีวิต หรือเพียงแค่จ่ายเงินในแบบของคุณเอง เข้าร่วม World Series of Poker Main Event ปีนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง นี่อาจเป็นสัปดาห์ของคุณ Absolute Poker และ UltimateBet เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำสองแห่งประกาศในวันนี้ว่าแจ็คพอต Bad Beat ของพวกเขาได้ถอดรหัส $600,000

นับตั้งแต่ก่อตั้งแจ็คพอต Bad Beat ที่ Absolute Poker และ UltimateBet ผู้เล่น 23,432 คนได้แบ่งปันในแจ็คพอตดอลลาร์ทั้งหมด 39,515,899.93 ดอลลาร์ จนถึงตอนนี้ในปี 2009 เงินรางวัล $8,455,556.65 ใน Bad Beat Jackpot ได้ถูกส่งออกไปในห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ทั้งสองห้องแล้ว เมื่อแจ็กพอต Bad Beat ครั้งต่อไปมาถึง ตัวเลขนี้จะทำลายสถิติ 9 ล้านดอลลาร์

“มีคนกำลังจะคพ็อตใหญ่อีกครั้ง” Annie Duke ที่ปรึกษา Cardroom ของ UltimateBet กล่าว “ลองนึกภาพว่าจะได้เงินมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ทำได้ในหนึ่งปีของชีวิตการทำงาน เราพร้อมที่จะให้รางวัลแจ็กพอตหลายแสนดอลลาร์โดยแพ้ไพ่ Texas Hold’em มันเหลือเชื่อมาก”

Bad Beat Jackpot นั้นเหมือนกับโป๊กเกอร์ Texas Hold’em แบบดั้งเดิมที่มีองค์ประกอบแจ็คพอตเพิ่มเติม 0.50 ดอลลาร์จะถูกรวบรวมจากมือโป๊กเกอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและวางลงในหม้อที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีผู้ได้รับแจ็คพอต

เมื่อผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์แพ้ไพ่สี่แต้มหรืออะไรที่ดีกว่าในขณะที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแจ็กพอต Bad Beat แจ็กพอต 65% จะถูกแบ่งให้กับผู้เล่นแจ็กพอต Bad Beat รวมถึงผู้ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะแจ็กพอต Bad Beat ที่มีขีดจำกัดและเกมเดียวกัน พิมพ์ว่าจังหวะไหนเกิดเสีย

นับตั้งแต่เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ทั้งสองแห่งย้ายไปที่ CEREUS Poker Network ในปลายเดือนพฤศจิกายน 2551 แจ็กพอต Bad Beat ที่มีมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ก็เกิดขึ้นเป็นประจำ

ที่ระดับ 600,000 ดอลลาร์ ผู้แพ้แจ็กพอตแบดบีตจะคว้าเงินรางวัลกว่า 195,000 ดอลลาร์กลับบ้าน ผู้ชนะในมือจะเดินออกไปพร้อมเงิน 97,500 ดอลลาร์ ผู้เล่นคนอื่น ๆ ทุกคนที่นั่งที่โต๊ะจะชนะเพิ่มอีก 1,000 ดอลลาร์ที่มีจังหวะไม่ดีเกิดขึ้น และอีก 97,500 ดอลลาร์จะแจกจ่ายให้กับผู้เล่นทุกคนที่โต๊ะที่เล่นประเภทเกมและเงินเดิมพันเดียวกัน เมื่อแจ็กพอต Bad Beat เพิ่มขึ้น ตัวเลขเหล่านั้นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อเสนอแจ็คพอต Absolute Poker และ Bad Beat ของ UltimateBet ได้ที่ www.absolutepoker.com และ www.ultimatebet.com ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่ Brandon Cantu โปรโป๊กเกอร์ทำไม่ได้ หลังจากชัยชนะที่น่าประทับใจและการจบการแข่งขันที่แข็งแกร่งในกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดาวรุ่งในวงการโป๊กเกอร์ได้เข้าร่วมทีม UB ของ UltimateBet โดยพบว่าตัวเองอยู่ในบริษัทของ Phil Hellmuth, Annie Duke และผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก

“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับทีม UB” Annie Duke ที่ปรึกษา Cardroom ของ UltimateBet กล่าว “เรามองหาผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีความซื่อสัตย์ พรสวรรค์ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และความหลงใหลในเกมอย่างไม่น่าเชื่อ และเราพบทุกสิ่งใน Brandon Cantu”

Cantu ก้าวเข้าสู่เรดาร์ของโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว: เว็บไซต์ทันทีหลังจากชนะการแข่งขันโฮลเอ็มแบบโนลิมิตมูลค่า 1,500 ดอลลาร์ในการแข่งขัน World Series of Poker ปี 2549

ต่อมาในปีนั้น ดาวรุ่งในโป๊กเกอร์ได้อันดับหนึ่งในกิจกรรม Ultimate Poker Challenge ซึ่งเป็นจุดสนใจของห้องไพ่รายใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีก

ตั้งแต่นั้นมา Cantu ได้รวม 14 อันดับสูงสุด 10 อันดับแรกในการแข่งขันโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่สำคัญหลายรายการ : และกิจกรรมบนบก รวมถึงการจบอันดับที่ 9 ในการแข่งขัน Five-Star World Poker Classic 2009 ในเดือนเมษายน อันดับที่ 5 ในการแข่งขัน 2008 Five เมื่อปี 2008 Diamond World Poker Classic เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และจบอันดับที่ 6 ในการแข่งขัน WPT Championship ปี 2008

ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2551 ด้วยเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์จากการคว้าแชมป์ WPT Shooting Star Championship Event 2

Brandon Cantu จะเป็นตัวแทนของ UltimateBet ในการแข่งขัน World Series of Poker ปีนี้ที่ลาสเวกัส ปีที่แล้ว ซูเปอร์สตาร์โป๊กเกอร์ดาวรุ่งจบอันดับที่ 20 ในกิจกรรมหลัก โดยได้รับเงิน 257,334 ดอลลาร์ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ Cantu ในปีนี้อย่างไม่ต้องสงสัย เนื่องจากเขามีเป้าหมายเพื่อจุดสูงสุด

ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ UltimateBet สามารถใช้คุณสมบัติ UltimateBuddy ของเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ได้ฟรีเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ Brandon Cantu ผู้เล่นภายใต้ชื่อผู้ใช้ brandon_cantu นั่งอยู่บริษัทเกมออนไลน์สัญชาติไซปรัส First Gaming Partners ได้เข้าซื้อกิจการ SlotPower.com จากเจ้าของเดิมในจำนวนที่ไม่เปิดเผย FGP ยังซื้อ SlotPowerCasino.com จาก Free Roll Software ของเนเธอร์แลนด์ “เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการซื้อและแผนการขยายของเรา” Robert Forman ซีอีโอของ First Gaming Partners กล่าว นอกจาก Slot Power Casino แล้ว บริษัทยังเพิ่มแบรนด์คาสิโนอีกสองแบรนด์ให้กับเว็บไซต์เกมออนไลน์ในไตรมาสที่สามและสี่ของปี 2552

BETFLIX เบทฟิกคาสิโน ยิงปลา BETFLIX บาคาร่า

BETFLIX เบทฟิกคาสิโน ยิงปลา BETFLIX บาคาร่า สมัครเว็บ BETFLIX สมัครสล็อตเว็บตรง PG SLOT BETFLIX สมัครเล่น BETFLIX สมัครสล็อตเว็บใหม่ BETFLIX PG สมัคร BETFLIX ค่ายเกม BETFLIX BETFLIX ทางเข้าเว็บตรง เว็บตรง BETFLIX ค่ายสล็อต BETFLIX สล็อตเบทฟิก จากนั้นจะตามมาด้วยเซสชั่นว่าทำไมการประมวลผลการชำระเงินจึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของอุตสาหกรรม Gros กล่าว คณะกรรมการจะพูดคุยเกี่ยวกับความยากลำบากของคาสิโนในการรับและจ่ายเงินเนื่องจากไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้เหมือนในอุตสาหกรรมดั้งเดิม Gros กล่าว

คณะกรรมการจะพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่คาสิโนกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ e-wallets บัตรเดบิตที่โหลดไว้ล่วงหน้า และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ผู้บริโภคสามารถไว้วางใจและเข้าใจได้ Gros กล่าว ผู้บรรยายจะอธิบายวิธีลดค่าใช้จ่ายและวิธีจัดการเงินสดให้ดีขึ้นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในวันนี้ เขากล่าว

ผู้ดำเนินรายการคือ Tim Richards หัวหน้าเจ้าหน้าที่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ Everi Holdings Inc. ผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย Joe Pappano รองประธานอาวุโสของ Worldpay; Al Zayas ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกรงและสินเชื่อของ Pechanga Resort Casino; และเคิร์ต วิลเลียมส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Casino Cash Trac

วันนี้จะจบลงด้วยการอภิปรายเกี่ยวกับการชำระเงินของ iGaming เนื่องจากหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดต่อความสำเร็จของการเล่นเกมออนไลน์และการเดิมพันกีฬาบนมือถือคือการรับบัตรเครดิต Gros กล่าว

ผู้ออกบัตรรายใหญ่หลายรายรวมถึง JPMorgan Chase, Citigroup และ American Express ยังคงไม่อนุญาตให้ใช้บัตรของพวกเขาสำหรับการพนันออนไลน์หรือการพนันกีฬา Gros กล่าว แม้ว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐที่ขัดแย้งกันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา แต่ก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ถือบัตรเครดิตไม่สามารถชำระเงินได้ เขากล่าว

ผู้ร่วมอภิปรายจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในการชำระเงินเกมออนไลน์และวิธีที่กฎหมายการพนันกีฬาล่าสุดอาจทำให้กระบวนการดำเนินการเร็วขึ้นได้อย่างไร Gros กล่าว

เทคโนโลยีใหม่ในภาคสล็อตจะเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเล่นสล็อตแมชชีนในปี 2019 นั่นเป็นเพราะนวัตกรรมได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติของลูกค้า และลูกค้าก็เปลี่ยนไป

แนวโน้มที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนของสหรัฐอเมริกาในปี 2019 จะเกี่ยวข้องกับข่าวที่ใหญ่ที่สุดในปี 2018 คำตัดสินของศาลสูงสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่จะคว่ำพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามืออาชีพและสมัครเล่นเปิดประตูสู่การพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย เหตุการณ์ดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีมาสู่ระดับแนวหน้าซึ่งผู้ผลิตที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้พัฒนามาเป็นเวลาหลายปีโดยมุ่งเน้นไปที่ภาคสล็อต

แต่มันเป็นเพียงหนึ่งในหลาย ๆ อย่างที่พัฒนาในภาคสล็อต และในขณะที่เราในสื่อต่าง ๆ มักจะไม่ทำเมื่อปฏิทินพลิก มันเหมาะสมที่จะแสดงรายการแนวโน้มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับปีที่จะมาถึง ต่อไปนี้คือ 10 รายการที่โดดเด่น โดยพิจารณาจากการเปิดตัวและการแนะนำผลิตภัณฑ์ในปีที่แล้ว:

การพนันกีฬา:แนวโน้มที่ร้อนแรงในอุตสาหกรรมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายอย่างท่วมท้น และภาคสล็อตก็ไม่ต่างกัน จากระบบ Fuzion ที่เป็นนวัตกรรมของ JCM Global ไปจนถึงเทคโนโลยี iVIEW DM ของ Scientific Games และโซลูชั่นอื่นๆ ที่กำลังพัฒนา มีความเคลื่อนไหวที่ชัดเจนในการทำให้ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันกีฬาโดยไม่ต้องออกจากเครื่องสล็อต โดยมักจะมีวิดีโอถ่ายทอดสดของกิจกรรม — บน iVIEW, หน้าต่างบริการของ IGT หรือ เทคโนโลยีหน้าจอในหน้าจออื่น ๆ— อนุญาตการเดิมพันระหว่างเล่นที่เครื่อง

เทคโนโลยีการเดิมพันกีฬาบนมือถือ:การเกิดขึ้นของการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะนำไปสู่การส่งเสริมเทคโนโลยีบนมือถืออย่างแน่นอน ซัพพลายเออร์สล็อตรายใหญ่เช่น IGT, Scientific Games และอื่น ๆ กำลังเป็นผู้นำในการให้บริการแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาที่มีส่วนประกอบบนมือถือ หลายคนมองว่าการพนันกีฬาบนมือถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเอาชนะส่วนต่างกำไรในอดีตของหนังสือกีฬาและช่วยให้ผู้ประกอบการทำเงินจากกิจกรรมได้ ดังนั้นคาดว่าแนวโน้มนี้จะเพิ่มขึ้นในปี 2562

ฮาร์ดแวร์ที่เป็นมิตรต่อคนรุ่นมิลเลนเนียล:คุณค่าที่แท้จริงของคนรุ่นมิลเลนเนียลในฐานะนักพนันคาสิโนยังคงถูกถกเถียงกันอยู่ แต่ผู้ผลิตสล็อตรายใหญ่ส่วนใหญ่ตระหนักถึงสิ่งหนึ่ง: ผู้เล่นอายุน้อยเข้าร่วมที่สะโพกกับสมาร์ทโฟนของพวกเขา มองหาพอร์ต USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นอุปกรณ์มาตรฐานบนสล็อตแมชชีนได้อย่างรวดเร็ว

สล็อต stepper แบบคลาสสิก:เทรนด์นี้มีมาสองสามปีแล้ว แต่ตอนนี้กำลังมาถึงแถวหน้า โดย IGT, Scientific Games, Aristocrat และอื่น ๆ อุทิศ R&D ให้กับทั้งเกมหมุนวงล้อใหม่และการออกใหม่ของคลาสสิกที่มีชื่อเสียง รีลสปินเนอร์ . แนวโน้มจะยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ เนื่องจากผู้ผลิตได้ค้นพบคุณค่าของเกมมูลค่าสูงอีกครั้ง และสล็อตเพนนีที่ทำงานทางกายภาพเหมือนกับเครื่องหมุนวงล้อเชิงกลในอดีต

สล็อตรูปแบบขนาดใหญ่:เราสังเกตเห็นเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับเกมที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่นสองคนขึ้นไป แต่แนวโน้มจากผู้ผลิตทุกรายคือการพัฒนานวัตกรรมในด้านของเครื่องสล็อตรูปแบบขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของแปลกใหม่ เพื่อนำผู้คนเข้าสู่พื้นที่ แต่ตอนนี้ได้รับการออกแบบมาให้เล่น

Big Red ของ AGS เกมยักษ์ที่เริ่มต้นธุรกิจคลาส III ของผู้ผลิตสล็อตได้เข้าร่วมโดย S3000 XL ของ IGT, V75 ของ Scientific Games, Concerto Opus ของ Konami, Edge XL ของ Aristocrat, Infinity V55 ของ Incredible Technologies, Cube ของ Aruze X Vertical 80 และอื่นๆ ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา นั่นรวมถึงแนวโน้มโดยสุจริต คาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทั้งหมดป้อนเนื้อหาใหม่ลงในเมกะสล็อตเหล่านี้ในปี 2562

การให้โบนัสระบบ:แนวโน้มนี้เริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเมื่อ Bally Technologies เปิดตัวการแข่งรถเสมือนจริงทั่วทั้งพื้นและโบนัสอื่น ๆ แต่เทคนิคการใช้ระบบรางวัลผู้เล่นเพื่อป้อนเกมโบนัสและรางวัลอื่น ๆ โดยตรงไปยังเครื่องสล็อต กำลังดึงดูดไอน้ำ จากทั่วทุกมุมของภาคสล็อต เครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์กำลังพัฒนาเพื่อจัดการกับฟังก์ชั่นที่เคยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสล็อตคลับ และวิวัฒนาการนั้นจะไม่ช้าลงในเวลาอันใกล้

ความคมชัดสูง:หน้าจอของวิดีโอสล็อตเป็นอีกจุดหนึ่งของวิวัฒนาการ ภาพวิดีโอภายในเกมสล็อตเมื่อสิบปีที่แล้วนั้นดูดิบเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโอความละเอียดสูงที่หลั่งไหลออกมาจากผู้ผลิตสล็อตรายใหญ่ทั้งหมด ยุคของวิดีโอ 4K มาถึงแล้ว และนักออกแบบสล็อตกำลังใช้มันสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่งานศิลปะที่น่าทึ่งไปจนถึงเอฟเฟกต์ 3D ที่น่าทึ่ง ไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะให้กลไกเกมที่ยอดเยี่ยม ในปี 2019 ก็ต้องดูดีเช่นกัน

การค้นหาทักษะ:มีผู้ผลิตไม่กี่ราย — Synergy Blue, GameCo, Gamblit, Next Gaming — ที่อุทิศตนเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการเพิ่มทักษะเข้าไปในประสบการณ์สล็อต และเพื่อให้ผู้ประกอบการทำเงินจากเกม ผลลัพธ์จนถึงขณะนี้ยังขาดๆ หายๆ แต่มีช่องที่ชัดเจนในการพัฒนาประเภทสล็อตตามทักษะ รวมถึงเกมจากผู้ผลิตรายใหญ่เช่น Konami ซึ่งสามารถดึงดูดเนื้อหาจากบริษัทน้องสาวในตำนานของญี่ปุ่น และความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อตะลุยอาณาจักรแห่งทักษะ คาดว่าการค้นหาการสร้างรายได้จากทักษะจะดำเนินต่อไปในปี 2562

ห่างจากวงล้อ:รูปแบบพื้นฐานของสล็อตแมชชีนมีศูนย์กลางอยู่ที่วงล้อหมุนมานานกว่าศตวรรษ อาร์เรย์สามรีลถูกเสริมด้วยอาร์เรย์ห้ารีล เพย์ไลน์เดียวที่มีหลายเพย์ไลน์ แต่ท้ายที่สุดแล้ว การเล่นสล็อตแมชชีนเกี่ยวข้องกับการดูวงล้อหมุนจากบนลงล่าง ดังที่เราได้กล่าวไว้ในเดือนตุลาคมในพื้นที่นี้ นั่นไม่จำเป็นอีกต่อไป ค้นหาเกมเพิ่มเติมในปี 2019 ที่ละทิ้งโหมดการหมุนวงล้อแบบคลาสสิกสำหรับรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปริศนาไปจนถึงเกมทำลายหิน มันคงเป็นเรื่องสนุกที่จะได้เห็นว่ามีอะไรอีกบ้างที่มาจากผู้ผลิตสล็อตในปี 2019

ออกจากตู้:เช่นเดียวกับรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในประเภทสล็อตแบบเล่นคนเดียว ผู้ผลิตจำนวนมากขึ้นกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ละทิ้งรูปแบบสล็อตแบบดั้งเดิมเพื่อสนับสนุนเกมที่มีผู้เล่นหลายคนซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สล็อตแมชชีนทำแบบดั้งเดิม ผู้ผลิตจำนวนมากขึ้นกำลังเปิดตัวเกมแข่งม้าอัตโนมัติแบบผู้เล่นหลายคน และนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเกมที่จำลองประสบการณ์ผู้เล่นหลายคนที่มีต้นกำเนิดมาจากอาร์เคด

เราสามารถดำเนินการตามแนวโน้มได้มากขึ้น แต่ 10 ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขกลมๆ ที่ดี ขอให้โชคดีและธุรกิจที่ดีในปีใหม่

“เป็นหรือไม่เป็น.” จากข้อมูลของวิกิพีเดีย นี่เป็นบรรทัดที่อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ มีข้อพิสูจน์ที่ดีบนพื้นสล็อตในวันนี้: “จะส่งหรือไม่ส่ง” ไม่ว่าคุณจะเป็นแฮมเล็ตหรือเป็นเพียงผู้อำนวยการสล็อตธรรมดา การส่งคือวิธีที่ดีที่สุดในการ “จับอาวุธต่อสู้กับทะเลแห่งปัญหา” วันนี้เป็นที่ชัดเจนว่าหากคุณไม่มีระบบสั่งการ – และยิ่งกว่านั้น ไม่ได้ใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ – คุณจะต้อง “ประสบกับสลิงและลูกธนูแห่งความโชคร้ายอย่างแน่นอน” รุ่นผู้จัดการสล็อตของความเศร้าโศก? ร้องเรียนเกี่ยวกับเวลารอ

แม้ว่าบทพูดคนเดียวของเชกสเปียร์จะสืบทอดมายาวนานถึง 500 ปี แต่การส่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์เพิ่งจะครบรอบ 15 ปีไป หมาดๆ ประมาณปี 2547 ทั้ง CIS Technology ใน Reno (ทำงานร่วมกับ Eldorado Resorts) และ William Ryan Group (ทำงานร่วมกับบริษัทของ Harrah) ได้สร้างเวอร์ชันแรกๆ ที่มุ่งปรับปรุงและทำความเข้าใจความต้องการบริการแขกทั้งบนชั้นสล็อตและบริการค็อกเทล วิลเลียม ไรอัน). ก่อนหน้านี้มีความพยายามบางอย่าง เช่น IGT และ CDS (ปัจจุบันคือ Aristocrat) ที่เสนอการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านเพจเจอร์ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่การส่ง

วันนี้ CIS กลายเป็นผู้นำในหมวดหมู่นี้ แต่ William Ryan BETFLIX ยังคงใช้งานอยู่ และทั้งสองไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไป Acres Kai, Viz Explorer และ Adept 4 Gaming ต่างเข้าร่วมพื้นที่การจัดส่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระแทกแดกดัน ในขณะที่แหล่งข้อมูลทั้งหมดสำหรับโซลูชันการจัดส่งอิสระเหล่านี้มาจากระบบสล็อตหลักของที่พัก Bally (ปัจจุบันคือ Scientific Games) เพิ่มขึ้นเมื่อประมาณ 6 ปีที่แล้ว และ IGT ก็ตามมาเมื่อไม่นานมานี้ Aristocrat และ Konami ได้เปิดตัวโซลูชันการจัดส่งหรืออยู่ระหว่างการพัฒนา

ในการสำรวจแหล่งที่มาจำนวนหนึ่ง มีการประมาณการว่าประมาณ 80% ของคาสิโนขนาดใหญ่ (ขอย้ำว่าในสถานที่ที่มี 750 สล็อตหรือมากกว่านั้น) มีรูปแบบการจัดส่งบางอย่าง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการใช้เครื่องมือระบบสล็อตและโปรแกรมการวิเคราะห์ที่แพร่หลายมากเกินไป หลายคนกล่าวว่ามีเพียงครึ่งหนึ่งของคาสิโนเหล่านั้นเท่านั้นที่ใช้โซลูชันการจัดส่งอย่างเต็มศักยภาพ

ดังนั้นอุดมคติคืออะไร? เริ่มจากพื้นฐานกันก่อน ระบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำความเข้าใจว่าเกิดการชะลอตัวที่ใดในระหว่างเวลารอ หากไม่มีการจัดส่ง ก็ยากที่จะรู้ว่าพนักงานของคุณขี้เกียจ ขั้นตอนไม่ดี คนของคุณมาผิดที่ และอื่นๆ ดังนั้น ขั้นตอนที่หนึ่งคือการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสล็อต ไม่ใช่ประสิทธิภาพด้านรายได้ (ชนะ ถือ หรือหยอดเหรียญ) แต่เป็นเหตุการณ์ของเครื่อง เช่น Change Lights, Jackpots และ Tilts ระบบสล็อตหลักล้วนบันทึก

ข้อมูลนี้ แต่ไม่ได้ทำอะไรกับมันมากนัก เมื่อใช้ CIS เป็นตัวอย่าง พวกเขาได้เพิ่มขั้นตอนพื้นฐานอื่นๆ เช่น กำหนดให้พนักงานใส่บัตรติดตามพนักงานเมื่อไปถึงสายเรียกเข้าบริการ และอีกครั้งเมื่อจ่ายแจ็คพ็อต เป็นครั้งแรกที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถวัดแต่ละองค์ประกอบของเวลาตอบสนอง ปริมาณงาน สถานที่ ประสิทธิภาพส่วนบุคคล และปัญหาเวลาของวัน/วันในสัปดาห์ แม้ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐาน แต่ข้อมูลนี้เป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

Jim Eller รองประธานของ CIS เรียกสิ่งนี้ว่า “การรับรู้ในการปฏิบัติงาน” ด้วยการติดตั้ง 176 แห่งทั่วประเทศ เขากล่าวว่า “ไม่ใช่ที่พักแห่งเดียวที่ต้องเพิ่ม FTE เมื่อพวกเขาเพิ่มตำแหน่งผู้มอบหมายงาน แต่พวกเขาทั้งหมดลดข้อร้องเรียนด้านการบริการแขกและลดเวลาตอบสนอง” เหตุผลบางอย่างชัดเจน แต่บางเหตุผลก็ไม่เป็นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น Eller สังเกตเห็นว่าภายใน 90 วันของการติดตั้งระบบจัดส่ง ผู้จัดการสล็อตเกือบทุกคนจะเสนอราคาซ้ำกะของตน พวกเขามีพนักงานเพียงพอ พวกเขาทำงานไม่ถูกเวลา ถูกวัน และถูกที่

ระบบทั้งหมดในยุคแรก ๆ และหลาย ๆ ระบบในปัจจุบัน ใช้โปรแกรมจัดการถ่ายทอดสดที่ทำงานร่วมกับวิทยุพื้นฐานเพื่อควบคุมทีมที่เหลือ อาจมีข้อดีและข้อเสียในเรื่องนี้ ผู้มอบหมายงานควรอยู่ในกลุ่มเคล็ดลับสล็อต (รับประกันว่าจะเริ่มการโต้วาที) หรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณควรหมุนเวียนผู้มอบหมายงานและผู้เข้าร่วมประชุม

หรือไม่? คุณควรจ่ายมากขึ้นและเลือกเฉพาะผู้จัดส่งที่มีทักษะการสื่อสารที่เหนือกว่าหรือไม่? ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใด ประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สามารถวัดเวลาในการรอสำหรับแต่ละขั้นตอนของงาน และระบบล่าสุดสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาของแขกวีไอพีได้ ฉันมักจะได้ยินเจ้าหน้าที่พูดว่า “เรามีพนักงานประจำอยู่บนพื้นไม่เพียงพอที่จะสำรองไว้เพื่อทำงานส่งของ” ผู้ขายมากกว่าหนึ่งรายโต้กลับโดยกล่าวว่า “ถ้าฉันมี FTE เพียงสองอันบนพื้น ฉันจะส่งไปให้หนึ่งอัน”

ไม่มีข้อตกลงสากลเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่หลายคนแย้งว่าการจัดวางพื้นสล็อตที่ดีนั้นรวมถึงเส้นสายตาที่จำกัดและฝักและม้าหมุนที่แยกจากกันที่แสนสบาย สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มระดับการเล่นได้ แต่จะเพิ่มเวลารอเสมอ หากผู้เล่นมองไม่เห็นผู้ดูแล และในทางกลับกัน เวลารอนานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่คือจุดที่การส่งมอบเป็นสิ่งล้ำค่า เมื่อครบเวลารอที่ตั้งไว้ โดยปกติไม่ถึงสองนาที ผู้ดูแลสามารถส่งไปยังจุดบอดได้ทุกที่ หากคำขอบริการไม่ได้รับการตอบรับทันที การแจ้งดังกล่าวสามารถยกระดับให้เป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการได้โดยอัตโนมัติ

ข้อเสียประการหนึ่งในการใช้โปรแกรมจัดการถ่ายทอดสดคือมีการสร้างทราฟฟิกวิทยุมากขึ้น สำหรับบางคน การพูดคุยในหูฟังสามารถเพิ่มความเครียดในทีมได้ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้กลายเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการสั่งการ Adept 4 Gaming เป็นหนึ่งในรายแรกๆ ที่เพิ่มโซลูชันสำหรับมือถือเท่านั้นในปี 2010 “โซลูชันของเราสร้างขึ้นจากพื้นฐานโดยคำนึงถึงอุปกรณ์พกพาเป็นหลัก” Mahesh Jituri รองประธานบริษัทกล่าว เขาเสริมว่า “การมองเห็นข้อมูลนั้นใหญ่

มาก” Kia ของ Acres เป็นอีกรุ่นสำหรับมือถือเท่านั้น และผู้จำหน่ายรายอื่นๆ หลายราย รวมถึง CIS และ William Ryan ได้ปรับระบบของพวกเขาให้เข้ากับอุปกรณ์พกพาต่างๆ ก่อนหน้านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในทำนองเดียวกัน ผู้จำหน่ายระบบรายใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง Mobile Responder ของ IGT และ Servizio ของ SG ต่างก็มีคุณสมบัติสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แข็งแกร่ง สมาชิกในทีมสามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ เช่น iPod โทรศัพท์ Android iPad

mini และอื่นๆ เพื่อรับการแจ้งเตือนและจัดลำดับความสำคัญของการตอบสนอง สิ่งที่น่าสนใจคือโปรแกรมของ Adept 4 เป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมดและไม่ต้องการผู้มอบหมายงาน และบริษัทก็ไม่แนะนำให้ใช้

มีข้อโต้แย้งบางประการที่การใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันอาจดีกว่า เอลเลอร์กล่าวว่า “มองให้ชัด ใส่หูฟัง” สามารถเพิ่มความคาดหวังของแขกได้ ด้วยผู้เล่นสล็อตส่วนใหญ่ในกลุ่มประชากร 50+ การรับรู้ว่าคนหนุ่มสาวมักจะจ้องที่โทรศัพท์และไม่สนใจสามารถทำให้แขกรู้สึกว่าพนักงานไม่สนใจพวกเขา ทั้ง Eller และ Jituri

กล่าวว่าการรับรู้เชิงลบนี้สามารถลดลงได้โดยใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่ขึ้นหรือต้องใช้สายรัดข้อมือหรือแขนพร้อมกับอุปกรณ์ขนาดเล็กเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น บางคนโต้แย้งว่าการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานแบบเคลื่อนที่ให้กับระบบสั่งการโดยมนุษย์จะลดการรับส่งข้อมูลทางวิทยุจำนวนมาก ในขณะที่ยังคงให้องค์ประกอบของมนุษย์เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ดีขึ้นของการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมถึงการเชื่อมต่อกับแผนกอื่นๆ

แม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งอยู่บ้าง แต่การจัดส่งยังสามารถใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมได้อีกด้วย ความรวดเร็วไม่ใช่ข้อดีของพื้นสล็อตเสมอไป แขกอาจต้องการบอกคุณเกี่ยวกับการผ่าตัดถุงน้ำดีหรือบ่นเกี่ยวกับเนื้อซี่โครงในบุฟเฟ่ต์ การบริการแขกที่ดีไม่เพียงแต่ต้องรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังต้องมีความเห็นอกเห็นใจและเป็นผู้ฟังที่ดี

ด้วย หากใช้ระบบจัดส่งอย่างไม่ถูกต้องเพื่อวัดเวลาตอบสนอง สมาชิกในทีมที่ดีที่สุดของคุณบางคนอาจรู้สึกน้อยใจ ในฐานะที่เคยเป็นผู้ดำเนินการ ฉันพบว่าการใช้ระยะเวลาการประเมินที่นานขึ้น เช่น ทำทุกไตรมาส เป็นต้น สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ จำนวนลูกค้าที่ชอบพูดคุยเฉลี่ยกับสมาชิกในทีมทั้งหมดในระยะยาว ดัง

นั้น ด้วยระยะเวลาที่นานขึ้น การวัดเวลาการให้บริการของแต่ละบุคคลจึงสามารถให้ข้อมูลที่ดีเยี่ยมสำหรับการพัฒนาสมาชิกในทีม ผู้ที่ช้ากว่าค่าเฉลี่ยมากในช่วงระยะเวลา 90 วันที่กำหนด ควรสังเกตเพิ่มเติมเพื่อดูว่าพวกเขาจมอยู่กับจุดไหน และควรฝึกเพิ่มเติมหากจำเป็น ในทำนองเดียวกัน การเร็วเกินไปก็อาจเป็นผลเสียได้เช่นกัน ใครจะฟังคำบ่นเกี่ยวกับโชคร้ายและเสียงเพลงที่ดัง การประเมินผลและรางวัลของสมาชิกในทีมสามารถกำหนดได้จากค่าเฉลี่ยของสมาชิกในทีม ซึ่งไม่ช้าเกินไป

และไม่เร็วเกินไป Goldilocks พูดถูก: เล็งไปที่ตรงกลาง เร็วเกินไปก็อาจเป็นผลเสียได้เช่นกัน ใครจะฟังคำบ่นเกี่ยวกับโชคร้ายและเสียงเพลงที่ดัง การประเมินผลและรางวัลของสมาชิกในทีมสามารถกำหนดได้จากค่าเฉลี่ยของสมาชิกในทีม ซึ่งไม่ช้าเกินไปและไม่เร็วเกินไป Goldilocks พูดถูก: เล็งไปที่ตรงกลาง เร็วเกินไปก็

อาจเป็นผลเสียได้เช่นกัน ใครจะฟังคำบ่นเกี่ยวกับโชคร้ายและเสียงเพลงที่ดัง การประเมินผลและรางวัลของสมาชิกในทีมสามารถกำหนดได้จากค่าเฉลี่ยของสมาชิกในทีม ซึ่งไม่ช้าเกินไปและไม่เร็วเกินไป Goldilocks พูดถูก: เล็งไปที่ตรงกลาง

แนวโน้มใหม่ในการจัดส่งคือการเพิ่มคุณสมบัติการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Viz Explorer เพิ่มการจัดส่งเมื่อสองปีที่แล้วและตอนนี้ได้เปิดตัว techViz เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคประจำพื้นตอบสนองและติดตามปัญหาการบำรุงรักษา Jordan Whitten ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเกมของ Viz กล่าวว่า “เราทุกคนทราบดีว่าการบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้นมีความสำคัญต่อช่วงเวลาทำงานอย่างไร ระบบของเราติดตามกระบวนการ บันทึกระยะเวลาที่ใช้ และให้ ‘รายงานความสมบูรณ์’ สำหรับ

แต่ละเครื่อง” เขากล่าวถึงประโยชน์อื่นๆ รวมถึงการควบคุมสินค้าคงคลังของชิ้นส่วนและการวัดประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีมเทคโนโลยี Viz เข้าร่วมกับผู้ขายรายอื่นที่ได้เพิ่มโมดูลเหล่านี้ด้วย TIMS (ระบบจัดการข้อมูลช่างเทคนิค) ของ CIS นำเสนอคุณสมบัติที่เหมือนกันมากขึ้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจสอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเครื่องของคาสิโน – เงื่อนไขการให้บริการนอกระบบ ตัวอย่างเช่น – และสร้างใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ Servizio ของ Scientific Gaming เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่มีการบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลักมานานหลายปี

เช่นเดียวกับประโยชน์ด้านการจัดส่งอื่นๆ โซลูชันมือถือสามารถปรับปรุงคุณสมบัติการบำรุงรักษาเหล่านี้ได้ แม้ว่าผู้ให้บริการจำนวนมากยังไม่ได้ปรับใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายมือถือของตน ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งกระดาน การลงทุนในเครือข่ายไร้สายที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้พร้อมจุดเชื่อมต่อ

ที่เพียงพอเพื่อประกันการเชื่อมต่อ 100% จึงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อพิจารณาว่าทั้งสมาชิกในทีมและผู้เล่นต่างมีความต้องการใช้งานระบบไร้สายที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ คุณต้องปรับปรุงเครือข่ายของคุณตอนนี้ ไม่ใช่ในภายหลัง หากไม่มีอะไรอื่น การเกิดขึ้นของการเดิมพันกีฬาด้วยการเดิมพันในเกมบนมือถือจะบังคับให้มีการอัปเกรดเหล่านี้ในเขตอำนาจศาลหลายแห่ง

คุณสมบัติของระบบการสั่งจ่ายจำนวนมากที่ผู้ประกอบการนำมาใช้ช้าคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MEAL (บันทึกการอนุญาตเข้าเครื่อง) ข้อกำหนดเหล่านี้กำหนดโดยข้อบังคับของ MICS ในทุกเขตอำนาจศาล แต่ไม่มีอะไรระบุว่าจะต้องเป็นแบบกระดาษ ข้อดีของการแปลงเป็นดิจิทัลของกระบวนการนี้คือ: การระบุที่เชื่อถือได้ (ไม่ต้องพยายามถอดรหัสลายเซ็นและเหตุการณ์ที่อ่านไม่ออกอีกต่อไป) ตัวเลือกในการค้นหาตามวันที่ การเอียง และคนตัดไม้ รายการเร็วขึ้น (เวลาทำงานมากขึ้น); และ

การตรวจสอบข้อผิดพลาดอัตโนมัติ ผู้ให้บริการบางรายรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของพวกเขาลังเลที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ แดกดันหน่วยงานกำกับดูแลจะเป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณที่ใหญ่ที่สุดของการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก MEAL อิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้การรายงานเชิงสืบสวนที่เหนือกว่า การขาดเครือข่ายมือถือที่แข็งแกร่งอาจเป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง

ความสามารถในการฟันดาบทางภูมิศาสตร์หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เป็นผลพลอยได้ที่ยอดเยี่ยมของระบบไร้สายที่ดี ทุกวันนี้ สมาชิกในทีมไม่ว่าจะส่งหรือทางมือถือสามารถรายงานเท็จว่าพวกเขากำลังทำแจ็คพอตหรือเรียกใช้บริการ ทั้งๆ ที่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่พื้นหรืออยู่ในห้องเบรกรูม การระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ช่วยให้ผู้

จัดการและหัวหน้างานมีข้อมูลเพื่อดูว่าทีมของพวกเขาถูกปรับใช้ที่ไหนและเมื่อใด แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะกระทบกับ Big Brother เล็กน้อย แต่ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างแน่นอน ผู้ขายส่วนใหญ่กล่าวว่ามีตัวเลือกในการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ในรายงานการจัดส่งของพวกเขา หรือในเร็วๆ นี้

ต่อไปนี้เป็นรายการสั้นๆ ของคำแนะนำอื่นๆ ที่ผู้ขายเสนอเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ:

หากคุณไม่มีระบบสั่งจ่าย ให้ซื้อ คุณแทบจะตาบอดถ้าไม่มีมัน (แน่นอนว่าพวกเขาจะพูดอย่างนั้น แต่ฉันจะทำอย่างนั้น)

พิจารณาหน้าต่างแคชเชียร์เฉพาะสำหรับการทำธุรกรรมของทีมสล็อต สิ่งนี้มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับการจัดเจ้าหน้าที่ในกรง แต่ผลกระทบต่อเวลารอของแขกอาจ

มีความสำคัญมาก แม้จะมีขั้นตอนใด ๆ ที่คุณอาจต้องทำในกรงเพื่อกระตุ้นให้แคชเชียร์จัดลำดับความสำคัญของคำขอของทีมสล็อต แต่ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่

คน ๆ หนึ่งจะเพิกเฉยต่อการให้บริการเจ้ามือหรือพนักงานเสิร์ฟค็อกเทลที่ให้ทิปก่อนเมื่อเทียบกับผู้ดูแลสล็อตที่ไม่ได้ให้ทิป

ผู้มอบหมายงานและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถกำหนดค่าให้โทรออกหรือแสดงชื่อแขก ซึ่งช่วยปรับแต่งบริการให้เป็นส่วนตัว

พิจารณาการจ่ายกระเป๋าด้วยแจ็คพอตขนาดเล็กที่ 2,500 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า สิ่งนี้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสำหรับสมาชิกในทีม เนื่องจากมีปัญหาการนับ

ถอยหลังและการทรงตัวเพิ่มเติม แต่เวลารอของแขกสามารถลดลงได้อย่างมาก และเครื่องจะกลับมาให้บริการได้เร็วขึ้นมาก ตู้คีออสก์แจ็คพอตรีไซเคิลรุ่นล่าสุดยังสามารถช่วยให้การเติมเงินในธนาคารรวดเร็วขึ้นอีกด้วย

ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ด้วยการจ่ายรางวัลแจ็คพอต พิจารณาตัวเลือกการคีย์ต่อเครดิตของเครื่องและระบบ W2G ที่รวมเข้าด้วยกันสำหรับผู้เล่นที่แข็งแกร่ง
ตรวจสอบระดับพนักงานของคุณกับรายงานระบบจัดส่งอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง ด้วยแนวโน้มทางประชากรที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีใหม่ และการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร สิ่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเปลี่ยนแปลงกะมีชื่อเสียงในด้านการบริการล่าช้าชั่วคราว ในทำนองเดียวกัน การประชุมก่อนกะก็ยอดเยี่ยม แต่อาจทำให้ปัญหานี้ซับซ้อนขึ้นได้ สามารถตรวจสอบ

รายงานการจัดส่งเพื่อดูว่าเวลาให้บริการสอดคล้องกันหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างการเปลี่ยนแปลงกะ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครือข่ายมือถือของคุณมีสัญญาณแรง รับหนึ่งถ้าคุณไม่มี

หากระบบการจัดส่งของคุณมีวิธีการจัดลำดับความสำคัญของผู้เล่นระดับพรีเมียม ให้ใช้วิธีนี้ มันสามารถสร้างความแตกต่างในการทำกำไรได้อย่างแท้จริง

ติดต่อกับผู้จำหน่ายของคุณเป็นประจำและพิจารณาการฝึกอบรมเพิ่มเติมอย่างน้อยปีละครั้ง (หากไม่บ่อยกว่านั้น) การหมุนเวียนภายในมักนำไปสู่ความสามารถ (แต่มีค่า) ที่ถูกละเลย ในทำนองเดียวกัน ผู้ขายมักจะเพิ่มคุณลักษณะใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ แต่เฉพาะในกรณีที่คุณทราบว่ามีอยู่จริงเท่านั้น

มีแบบฝึกหัดที่น่าสนใจสำหรับผู้จัดการสล็อตที่กล่าวถึงในเอกสารไวท์เปเปอร์ที่เขียนโดย CIS Technology: “นั่งลงหน้าเครื่องสล็อต ดูนาฬิกาของคุณ รอ. แค่ห้านาที ดูนาฬิกาของคุณ รอ. ห้านาทีนานเท่าไหร่? นานมาก”

หากคุณไม่ได้ทำสิ่งนี้มาสักระยะแล้ว ก็ควรค่าแก่การทบทวนอีกครั้ง การนั่งอยู่หน้าสล็อตที่คุณเล่นไม่ได้ก็เหมือนกับการดูสีแห้ง: ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาตลอดไป อย่าให้ GM ของคุณทำแบบฝึกหัดนี้หากคุณไม่มีระบบจัดส่ง จากนั้นคุณอาจประสบ ‘สลิงและลูกศรแห่งโชคชะตาที่อุกอาจ’ โดยไม่ได้ตั้งใจด้วยตัวคุณเอง

ฉันมักจะเขียนเกี่ยวกับวิธีที่ลาสเวกัสไม่ได้เป็นตัวแทนของโลกแห่งเกมในปัจจุบัน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงของจักรวาลอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่ในแง่ของการพนัน Sin City ไม่ได้ครอบงำอีกต่อไป ผู้นำด้านรายได้อยู่ในจีนและสิงคโปร์ คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในสถานที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ เช่น โอกลาโฮมา ฟลอริดา คอนเนตทิคัต และแคลิฟอร์เนีย และวันนี้เกือบทุกคนมีตัวเลขสล็อต Win Per Unit ที่สูงกว่าเนวาดาตอนใต้

อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเวกัสเป็นผู้เริ่มต้นทั้งหมด และครองอำนาจสูงสุดเป็นเวลาหลายปี รีโนและฮาวานาเป็นคู่แข่งกันในช่วงสั้นๆ แต่ทั้งคู่ก็จางหายไปอย่างรวดเร็ว รีโนในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และฮาวานาเป็นผลมาจากการปฏิวัติคิวบา หากคุณเป็นเหมือนฉัน สิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับเวกัสในยุคแรก ๆ นั้นมีทั้งตำนานมากพอ ๆ กับความเป็นจริง ภาพยนตร์ฮอลลีวูดและการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ม็อบหนึ่งหรือสองครั้งอาจทำให้มุมมองของฉันประสานกันมากกว่าการแสวงหาการวิจัยทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงใกล้สิ้นปี 2017 ฉันได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลนักเขียนดีเด่น Robert Laxalt ที่มหาวิทยาลัยเนวาดาในรีโน ผู้รับในปีนั้นคือนักข่าวสืบสวนสอบสวน และเอลโก ชาวเนวาดาโดยกำเนิด แซลลี่ เดนตัน เธอและโรเจอร์ มอร์ริส อดีตสามีของเธอ ได้เขียนผลงานสารคดีหลายเล่ม รวมถึงThe Money and the Power: The Making of Las Vegas และ Its Hold on America หากคุณค้นหา Amazon สำหรับ Las Vegas หนังสือเล่มนี้จะไม่แสดงจน

กว่าจะถึง 10 หน้าแรกของผลลัพธ์ บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงไม่เคยอ่านหนังสือปี 2002 เล่มนี้มาก่อนเลย ถ้าตอนนี้หาดูได้ยากก็น่าเสียดาย หนังสือเล่มนี้เป็นความพยายามพิเศษที่อุดมไปด้วยเอกสารและที่มา

มีสองสิ่งที่พุ่งเข้ามาหาฉันหลังจากอ่านจบ:

Sally Denton จะไม่ได้รับเกียรติจากหอการค้าลาสเวกัส

ชื่อหนังสือที่ดีกว่าอาจเป็นMyth Busters: Las Vegas Edition

นี่เป็นเพียงตำนานส่วนตัวบางส่วนที่งานนี้ถูกจับ:

ตำนาน:แฟรงก์ ซินาตราและผองเพื่อนเป็นผู้อยู่อาศัยหลักในคลับ คัล เนวา บนชายฝั่งทางเหนือของทะเลสาบทาโฮในช่วงทศวรรษที่ 50 และ 60
ความเป็นจริง:โจ เคนเนดี้และแจ็ค ลูกชายที่กำลังจะเป็นประธานาธิบดีเร็วๆ นี้ ไปเล่นที่รีสอร์ตริมทะเลสาบบ่อยกว่ามาก

ตำนาน:ม็อบชาวนิวยอร์ก (ซิซิลี/อิตาลี) วิ่งไล่ตามลาสเวกัส (ไม่ใช่ชื่อสกุล Corleone เหรอ?)

ความจริง:ใช่ คน Genoveses อยู่ที่นั่น เช่นเดียวกับพวกนอกโลกจาก Kansas City, Cleveland, Chicago และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย แต่พวกเขาทั้งหมดต้องได้รับพรจาก Meyer Lansky เจ้าพ่อแห่งเวกัสตัวจริง

ตำนาน : Howard Hughes ช่วยเริ่มทำความสะอาดลาสเวกัสเมื่อเขาซื้อ Desert Inn ที่ดำเนินกิจการโดยฝูงชนและคาสิโนอื่น ๆ อีกหลายแห่งหลังจากที่นักเลง Moe Dalitz พยายามไล่เขาออกจากเพิงเพื่อหลีกทางให้ลูกกลิ้งสูงที่จะมาถึงในฤดูหนาว

ความเป็นจริง : กลุ่มคนร้ายหลบหนีฮิวจ์ติดยาเพื่อนำเงินออกจากทรัพย์สินส่วนเพิ่มด้วยกำไรมหาศาล ขณะเดียวกันก็เทกรงและนับห้องอย่างผิดกฎหมายขณะออกไปนอกประตู (หมายเหตุ: แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ตั้งใจ แต่เหตุการณ์เหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของอาชญากรรมที่ก่ออาชญากรรมในเนวาดา)

ตำนาน : Steve Wynn เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยม

ความเป็นจริง : คุณรู้คำตอบสำหรับข้อนี้แล้ว แต่หนังสือเล่มนี้ให้กระสุนเพิ่มเติมแก่คุณ Denton และ Morris อ้างถึงเรื่องนี้อย่างกว้างขวางพอสมควรจากหนังสือRunning Scared ที่ยอดเยี่ยมของ John L. Smith ในปี 2001 เพิ่มลงในรายการเรื่องรออ่านตอนนี้ หากคุณสนใจที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังที่น่าสงสัยของ Wynn (สมิธซึ่งแต่งงานกับเดนตันเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักเขียนในทีม CDC Gaming Reports)

มีตัวอย่างที่คล้ายกันมากมายภายในตัวอย่างที่น่าสังเกตมากที่สุด – อย่างน้อยก็สำหรับฉัน – คือฉันไม่รู้ว่าเนวาดามีอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองของประธานาธิบดีมานานหลายปี ฉันไม่ได้ตระหนักถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองและฝูงชนที่มีกับนายธนาคารมอร์มอนบางคน คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อเวกัสที่มีชื่อเสียงหรือน่าอับอาย เช่น Binion, Laxalt, Dalitz, Del Webb และ Hoffa และวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Pat McCarren และ Howard Cannon สองคนสุดท้ายมีสนามบินที่ตั้งชื่อตามพวกเขาในลาสเวกัสและรีโนตามลำดับ เกียรติยศเหล่านั้นดูน่าสงสัยหลังจากอ่านข้อความนี้

ฉันขอแนะนำให้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้ หากไม่มีเหตุผลอื่นใดที่ทำให้คุณไม่สามารถทำธุรกิจนี้ได้ ไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตาม โดยที่เพื่อนหรือลูกค้าของคุณไม่ได้ถามคุณเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรในที่สุด หลังจากอ่านแล้ว คุณจะมีพื้นฐานที่ดีขึ้นมากในการตอบคำถามและข้อกังวลเหล่านั้น

เท่าที่ฉันชอบหนังสือเล่มนี้ ฉันพบว่ามันเป็นการอ่านช้าๆ แม้ว่าเนื้อหาของเรื่องจะน่าสนใจตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้ายก็ตาม ฉันคิดว่าเป็นเพราะผู้เขียนอ้างถึงหลักฐานและเอกสารต้นฉบับจำนวนมากในแต่ละหน้า ข้อมูลมีมากมายและน่าเชื่อถือ แต่ในบางครั้งอาจทำให้การเล่าเรื่องช้าลงเล็กน้อย

นอกจากนี้ยังควรกล่าวถึงด้วยว่าบางครั้งรู้สึกราวกับว่า Denton และ Morris เกลียดชังการเล่นเกมและลาสเวกัสโดยทั่วไป (แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มอาชญากรก็ตาม):

“ เมืองนี้ไม่เคยมีความจริง มีแอตแลนติสที่วิปริตผิดเพี้ยนไปจากเมืองหลัก ประเทศส่วนใหญ่มีประชากรอยู่ในตำแหน่งอาชญากรและผู้ดูแลองค์กรของ Strip, ค้ำประกันและเป็นเจ้าของคาสิโน, รับหางและรายได้ที่ยอมรับ, ค้ามนุษย์กับสถานที่นี้ในทุกวิถีทางทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย – อเมริกาซึ่งเป็นรากฐานและที่ปรึกษาของเมือง” สำหรับฉัน มันดูไร้เดียงสามากกว่า เราแค่ชอบสนุก

Miester มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมกับ American Casino & Entertainment Properties ซึ่งเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้ของคาสิโนสี่แห่งทางตอนใต้ของเนวาดา รวมถึง Stratosphere ในลาสเวกัส American Casino ถูกขายให้กับ Golden Entertainment ในปี 2560

ในแถลงการณ์ Murren กล่าวว่าการจัดตั้งคณะกรรมการเป็นการขยายจุดสนใจของบริษัท “เพื่อตอบสนองโอกาสทางการตลาดอย่างว่องไว เราค้นหาวิธีที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ประโยชน์จากมูลค่ามหาศาลที่เราได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และแสวงหาโอกาสในนามของผู้ถือหุ้นของเรา”

หลังจากปีใหม่ได้ไม่นาน MGM Resorts ได้สรุปแผนการลดต้นทุนและปรับปรุงอัตรากำไรที่บริษัทเกมกล่าวว่าจะนำไปสู่กระแสเงินสดเพิ่มอีก 300 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2564

แผนดังกล่าวซึ่งมีข้อความว่า MGM 2020 ซึ่งมีการหารือกันครั้งแรกในวันนักลงทุนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เรียกร้องให้มีมาตรการลดต้นทุนและประสิทธิภาพทั่วทั้งบริษัท รวมถึงต้นทุนแรงงานที่ลดลง 100 ล้านดอลลาร์

MGM Resorts กล่าวว่าความคิดริเริ่มจะนำไปสู่ ​​“องค์กรที่รวมศูนย์มากขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด และผ่านการลงทุนที่สำคัญในเทคโนโลยี จะเป็นการวางรากฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของบริษัทเพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้”

สมัครพนันบอลออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์

สมัครพนันบอลออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ แอพพนันออนไลน์ แทงพนันออนไลน์ เว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด สมัครเว็บพนันออนไลน์ เกมส์พนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ เว็บเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน เว็บพนันออนไลน์ พนันออนไลน์เว็บไหนดี เซอร์ไพรส์มาก มีตู้ใหม่จัดแสดงที่งาน Global Gaming Expo นั่นแทบไม่มีค่าควรแก่การกล่าวถึงเลย เนื่องจากตู้ใหม่ๆ ที่ G2E นั้นมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับจานขนมและซี่ลวดใน

รองเท้าส้นสูงที่ทรมานเท้า อย่างไรก็ตาม ตู้ หลัก แบบใหม่นั้น แตกต่างออกไป ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาทุก ๆ เจ็ดหรือแปดปีเท่านั้น หากแยกจากผู้ผลิตรายใหญ่ 5 หรือ 6 ราย โดยทั่วไปเราจะเห็นกล่องเหล่านี้เพียงหนึ่งหรือสองกล่องต่อปี หากเราเห็นเลย

ตู้หลักคืออะไร? เป็นเกมพื้นฐานสำหรับผู้ให้บริการสล็อต คุณอาจเรียกมันว่าตู้รายการระดับ แม้ว่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ตู้หลักบางตู้เป็นตู้ที่ดีที่สุด พวกเขาสามารถแหวกแนวเช่น Helix ของ Aristocrat, Concerto ของ Konami หรือ Twinstar J43 ของ Scientific Games หรืออาจเป็นข้อผิดพลาดที่หายากเช่น ATI Viridian หรือ IGT SAVP

ตู้ Orion ของ AGS ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่เปิดตัวในปี 2014 และเปิดตัว GLI ในฤดูกาลถัดไป วันนี้มันกำลังเบ่งบานด้วยชื่อ 23 รายการและตำแหน่งในสิบอันดับแรกของทุกรายการในอุตสาหกรรม แต่กลุ่มดาวนายพรานไม่ใช่ตู้หลัก มันตกไปอยู่ในกลุ่มเกมระดับพรีเมียมหรือแบบพิเศษ โดยมีราคา ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติที่ค่อนข้างสูงกว่า

ที่ G2E AGS กำลังแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนตู้วิดีโอ ICON หลักของพวกเขา กล่องนี้ซึ่งได้มาเมื่อ AGS ซื้อ Cadillac Jack ไม่เคยประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ แต่ก็ไม่เลวเช่นกัน และนำเสนอคุณสมบัติหลายอย่างให้กับอุตสาหกรรม ซึ่งปูทางโดยตรงสำหรับ Orion ที่ตามมา ตู้ ICON เป็นหนึ่งในตู้แรกที่มีสำรับสำหรับเล่นที่เพรียวบางพร้อมปุ่มที่ตั้งอยู่ในแท่นวางในแนวนอนที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทำให้ผู้เล่นมีพื้นที่เข่าเพียงพอ นอกจากนี้ยังมีปุ่มเล่นหรือหมุนที่ใหญ่กว่ามาตรฐาน นี่คือคีย์การออกแบบที่ผู้จัดหาสล็อตรายอื่น ๆ แทบทุกรายได้สร้างมาตรฐานขึ้นมา

ตู้หลักแบบใหม่ที่เรียกว่า Orion Upright รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ICON และ Orion เข้าไว้ด้วยกัน Brett Vela ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Upright ไม่สามารถระงับความกระตือรือร้นสำหรับข้อเสนอใหม่นี้ได้ “ธีม ICON ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 10 อันดับแรกจะเปิดตัวในตู้ใหม่นี้เมื่อเปิดตัวในปี 2019” Vela กล่าว

ดังนั้น AGS จึงหลีกเลี่ยงความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ซัพพลายเออร์หลายรายทำเพียงนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในกล่องใหม่ล่าสุดของตนเท่านั้น แต่เขากล่าวเสริมว่า “เราจะเพิ่มธีมใหม่ 4-6 ธีมสำหรับ Upright โดยเฉพาะ” และ AGS ก็ไม่ได้ละทิ้งเจ้าของ ICON ที่มีอยู่เช่นกัน โดยชื่อใหม่สำหรับตู้นั้นจะมาถึงปี 2020 และการสนับสนุนตู้จะดำเนินต่อไปจนถึงปี 2025

ในทางกายภาพ ตู้ใหม่ยืมแผงไฟ LED หลายอันที่สะดุดตาของแพลตฟอร์ม Orion ทั้งหมด ไม่มีคุณลักษณะการออกแบบที่โดดเด่นนี้จากระยะไกล ไม่เหมือนกับกล่องพรีเมียมอีกสองกล่อง (แนวตั้งและเอียง) Upright มีจอภาพความละเอียดสูงขนาด 27 นิ้วคู่ (เพิ่มจากจอแสดงผลขนาด 23 นิ้วบน ICON) Vela กล่าวว่าหน้าจอใหม่เหล่านี้นอกจากจะใหญ่ขึ้นแล้ว ยังสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและมีคอนทราสต์ที่ดีกว่าเกมก่อนหน้านี้ จอแสดงผลน่าประทับใจยิ่งขึ้นเมื่อเพิ่มอุปกรณ์เสริมท็อปเปอร์ LCD ขนาด 21.5 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีปุ่ม “หมุน” หรือ “ทุบตี” สองปุ่มซึ่งกลายเป็นมาตรฐานในข้อเสนอ AGS

เหตุผลที่แท้จริงที่ตู้หลักดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการคือราคา ทั้ง Helix และ J43 มีราคาเกือบถึง 20,000 ดอลลาร์ในรูปแบบพื้นฐาน หากคุณมีธีมที่ดี นี่เป็นราคาที่ดีสำหรับผู้ให้บริการ AGS Orion Upright ควรอยู่ที่หรือต่ำกว่าช่วงราคาที่ต้องการนี้

หลายรุ่นจะมีตัวควบคุมโปรเกรสซีฟหลายระดับที่ประสบความสำเร็จของ AGS เครื่องวัดรุ่นสี่ระดับเป็นการตั้งค่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ก็มีรุ่นโปรเกรสซีฟที่ “ต้องโดน” ด้วยเช่นกัน Vela กล่าวว่าคอนโทรลเลอร์แบบโปรเกรสซีฟที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของพวกเขารองรับเกมได้มากถึง 20 เกมในพูล โดยพูลหลายตัวช่วยให้กำหนดค่าได้มากถึง 120 เกม

ตู้ ICON ยังเป็นรายการที่แข็งแกร่งในตลาดคลาสสองและ Vela กล่าวว่ารุ่น Upright ที่ใช้บิงโกของพวกเขาจะตามมาในไม่ช้าหลังจากเปิดตัวเกม Class III

ผู้ปฏิบัติงานจะประทับใจกับที่พักดีๆ ที่ AGS สร้างขึ้นใน Upright สำหรับผู้ที่ต้องให้บริการและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มเหล่านี้ ไม่มีอะไรน่ารำคาญไปกว่าการที่ผู้ดูแลสล็อตเปิดประตูเกมถัดจากคุณ (โดยปกติจะอยู่ทางขวาของคุณ) และการที่เกมของคุณถูกบล็อกโดยประตูเครื่องของเพื่อนบ้านที่เปิดอยู่ AGS ช่วยให้เข้าถึงส่วนประกอบภายในรถได้ผ่านหน้าจอ LCD ซึ่งแกว่งขึ้น แทนที่จะเป็นบานเปิดแนวนอนมาตรฐาน เช่นเดียวกับตัวตรวจสอบการเรียกเก็บเงินซึ่งออกมาข้างหน้าโดยตรงโดยไม่มีสิ่งกีดขวางการเล่นในบริเวณใกล้เคียง

คุณสามารถดูตัวอย่าง Orion Upright ใหม่ในบูธ AGS ตรงข้าม Konami และตรงข้าม Novomatic ที่ด้านหลังซ้ายของงาน Sands Expo

บริษัทคาสิโนสองแห่งเสร็จสิ้นการสร้างเกมระดับภูมิภาคมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ และทำให้ตำแหน่งของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้ให้บริการสองอันดับแรกในตลาด

Penn National Gaming สรุปการซื้อคาสิโน 12 แห่งที่ดำเนินการโดย Pinnacle Entertainment ในลาสเวกัสมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ ธุรกรรมดังกล่าวทำให้ Penn ใน Wyomissing รัฐเพนซิลเวเนียควบคุมคาสิโนและสนามแข่ง 40 แห่งใน 18 รัฐ

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Boyd Gaming ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสตกลงที่จะซื้อการดำเนินการของคาสิโน Pinnacle สี่แห่งในสามรัฐในราคา 575 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาปัญหาการต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลกลางในข้อตกลง ขณะนี้บริษัทดำเนินการคุณสมบัติคาสิโน 29 แห่งใน 10 รัฐ

Penn และ Boyd เช่าการดำเนินงานของคาสิโน Pinnacle จากการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ Trust Gaming and Leisure Properties ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เกี่ยวข้องกับรีสอร์ท

การทำธุรกรรมของ Penn-Pinnacle ที่ประกาศครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานการเล่นเกมของรัฐ 14 แห่งและคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐ มันต่อยอดปีแห่งการควบรวมและซื้อกิจการในพื้นที่เกมระดับภูมิภาคซึ่งรวมถึงข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ Eldorado Resorts ในรีโนซึ่งตอนนี้มีคาสิโน 26 แห่งใน 12 รัฐ

Tim Wilmott ซีอีโอของ Penn National กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การซื้อกิจการ Pinnacle Entertainment ของเราถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์ 24 ปีของการเติบโตในฐานะบริษัทมหาชนของ Penn National”

Penn National ยังคงมีการทำธุรกรรมหนึ่งรายการที่รอดำเนินการ – บริษัทกำลังร่วมมือกับ VICI Properties เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อร่วมกันเข้าซื้อ Margaritaville Resort Casino ในเมือง Bossier รัฐลุยเซียนา มูลค่ารวม 376 ล้านดอลลาร์

ในระหว่างงาน Global Gaming Expo เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในลาสเวกัส ผู้บริหารของ Penn บอกกับ Barry Jonas นักวิเคราะห์เกมของ Sun Trust ว่าบริษัทกำลังทำงานผ่านการประหยัดต้นทุน 100 ล้านดอลลาร์ที่คาดหวังจากธุรกรรม Pinnacle

“น่าสนใจ ฝ่ายบริหารรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการใช้ประโยชน์จากธุรกิจเชิงโต้ตอบของ Penn สำหรับการทำงานร่วมกันระดับบนสุด” โจนาสกล่าวกับนักลงทุน “ที่กล่าวว่าการทำงานร่วมกันส่วนใหญ่คาดว่าจะมาจากการส่งเสริมข้ามทรัพย์สินตามที่คาดไว้”

ตัวแทนของ Penn National บอกกับ Nevada Gaming Commission ในเดือนนี้ว่า บริษัทจะรักษาสำนักงานใหญ่ของ Pinnacle ในลาสเวกัส Penn เป็นเจ้าของ Tropicana Las Vegas และ M Resort ในเมือง Henderson และกำลังซื้อ Horseshu และ Cactus Pete ในชุมชน Jackpot ใกล้ชายแดน Idaho จาก Pinnacle

ปัจจุบัน Penn จะบริหารเครื่องเกมมากกว่า 49,000 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 1,200 เกม ห้องพักในโรงแรมเกือบ 9,000 ห้อง และพนักงานมากกว่า 30,000 คนทั่วทั้งบริษัท

“Penn National พร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยพอร์ตโฟลิโอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมรอบปฐมทัศน์และลูกค้าที่ใช้งานมากกว่าห้าล้านรายในฐานข้อมูลรางวัลผู้เล่น” Wilmott กล่าวในแถลงการณ์ “ด้วยกระแสเงินสดอิสระที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการขยายฐานการดำเนินงานของเรา เราเชื่อว่าเราอยู่ในสถานะที่ดีที่จะลดภาระหนี้ ประเมินการลงทุนเพื่อการเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่เพิ่มขึ้น และโอกาสคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

บอยด์กำลังซื้อคาสิโน Ameristar สองแห่งของ Pinnacle ในมิสซูรีและแบรนด์เกม Belterra ในอินเดียนาและโอไฮโอ CEO Keith Smith และการซื้อของบริษัท “ขยายพอร์ตโฟลิโอของเราอย่างมีนัยสำคัญและปรับปรุงโปรไฟล์กระแสเงินสดอิสระของเราที่หลายส่วนที่น่าสนใจ เรามีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของมิดเวสต์ พร้อมเข้าถึงลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพหลายล้านราย”

ในเดือนกันยายน Boyd เสร็จสิ้นการซื้อกิจการ Valley Forge Casino Resort มูลค่า 280.5 ล้านเหรียญใกล้เมืองฟิลาเดลเฟีย

นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการพนันกล่าวว่าผู้ประกอบการกีฬาแฟนตาซี DraftKings และ FanDuel อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของการพนันกีฬาทั่วประเทศ และคาดการณ์ว่าจะมีแรงกดดันในการแข่งขันสำหรับหนังสือเพื่อเสนอการเดิมพันที่หลากหลายมากขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้า

Christopher Grove กรรมการผู้จัดการฝ่ายกีฬาและตลาดเกิดใหม่กับบริษัทวิจัยและที่ปรึกษา Eilers & Krejcik Gaming กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐต่างๆ เพิ่มการพนันกีฬาในเมนูของพวกเขาหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐฯ คว่ำคำสั่งห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางในเดือนพฤษภาคม

“ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่คุณมีผู้ใหญ่ 6-7 ล้านคน คุณอาจมีแบรนด์การพนันกีฬาออนไลน์มากถึง 40 แบรนด์ที่แข่งขันในตลาดนั้น” โกรฟกล่าวเกี่ยวกับอนาคตของการพนันกีฬาที่งาน Global Gaming Expo “นั่นสร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงให้โดดเด่นจากฝูงชน และฉันคิดว่าแรงกดดันนั้นกำลังจะเปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์ หรืออย่างน้อยก็พยายามปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้วยการเดิมพันที่มากขึ้นและความหลากหลายที่มากขึ้น ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบาย มีแนวโน้มที่จะต่อต้าน”

ซึ่งรวมถึงการเดิมพันการเลือกตั้งประธานาธิบดีและรางวัลออสการ์และการเดิมพันที่เกี่ยวข้องกับกีฬาที่หลากหลายยิ่งขึ้น Grove กล่าว

“ผมคิดว่าหลายคนต้องการเดิมพันกับการเลือกตั้ง ในขณะที่การเมืองและความบันเทิงยังคงดำเนินต่อไป คุณมีสูตรสำหรับตลาดการเดิมพันที่จะดึงดูดความสนใจอย่างมาก”

ในอีกห้าปีหากมีการอภิปรายที่คล้ายกันที่ G2E โกรฟกล่าวว่าการพนันกีฬาที่เรารู้จักในปัจจุบันน่าจะเรียกว่าการพนันกีฬาแบบดั้งเดิมและได้รับตัวย่อ

“ฉันคิดว่าจักรวาลผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังมองหาสำหรับการ สมัครพนันบอลออนไลน์ เดิมพันกีฬาจะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่ฉันเรียกว่าเกมกีฬา” โกรฟกล่าว “ฉันคิดว่ามันจะเป็นการเลือกผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นซึ่งสามารถพูดคุยกับตลาดมวลชนได้อย่างแท้จริงซึ่งตรงข้ามกับตลาดแคบ ๆ ที่การพนันกีฬาแบบดั้งเดิมพูดถึง (ตอนนี้)”

Grove กล่าวว่าผู้คนจะต้องประหลาดใจเมื่อ Draft Kings และ Fan Duel แข็งแกร่งเพียงใดในห้าปีในตลาดการพนันกีฬาที่มีการควบคุม ผู้ให้บริการเหล่านั้นมีจุดเริ่มต้นและ “ความสามารถหลัก” ที่ผู้ให้บริการคาสิโนที่ได้รับการควบคุมไม่มี เขากล่าว และพวกเขาถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ในการหาลูกค้าแบบดิจิทัลที่มีความสนใจในจุดตัดของกีฬาและความบันเทิง

“พวกเขาให้ความสำคัญกับโอกาสนี้ในวงแคบ ซึ่งไม่มีอยู่จริงในบริษัทอย่าง MGM หรือ Caesars” โกรฟกล่าว “ผู้คนจำนวนมากจะต้องประหลาดใจที่บริษัทที่มีบทบาทสำคัญเช่น Fan Duel และ Draft Kings จะเล่น ฉันจะไม่พูดว่าพวกเขาจะเป็นผู้ชนะเพียงคนเดียว แต่ฉันคิดว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในผู้ชนะ

“(พวกเขาเสนอ) ทักษะที่เฉพาะเจาะจงมากและจุดสนใจที่ไม่จำเป็นต้องแบ่งปันโดยผู้ปฏิบัติงานขึ้นและลง Strip” โกรฟกล่าว “บริษัท (Strip) มีธุรกิจขนาดใหญ่กว่ามากที่ต้องดำเนินการ (Fan Duel และ DraftKings) อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าในการก้าวไปตามโอกาสอย่างรวดเร็ว และฉันคิดว่าการก้าวไปตามโอกาสเหล่านั้นตอนนี้สร้างความได้เปรียบอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้และระยะยาว”

การนำเสนอการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีเป็นส่วนหนึ่งของมัน แต่โกรฟกล่าวว่าในปีที่แล้ว บริษัทต่างๆ ได้เปิดตัวเกมที่ “ไม่ใช่แฟนตาซีและไม่ใช่การพนันกีฬาเสียทีเดียว” เช่น เกมแบบวงเล็บและ เกมส์รับสไตล์.

“พวกเขากำลังพยายามสร้างประสบการณ์ที่น่าดึงดูดระหว่างกีฬา ความบันเทิง และเงิน” เขากล่าว “ไม่จำเป็นต้องเดิมพัน แต่เป็นโอกาสในการชนะรางวัล บริษัทที่คิดในกรอบนั้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา (มี) ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีความหมายเหนือบริษัทที่ไม่ได้

Grove กล่าวว่าแรงกดดันจากการแข่งขันจะบังคับให้มีการสนทนาเกี่ยวกับการเดิมพันประเภทต่างๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น “การเมืองหรือความบันเทิง หรือภายในกีฬา หรือรอบกีฬาที่เรายังไม่ได้นึกถึง” เขากล่าว

“ผมคิดว่าความกดดันแบบนั้นไม่จำเป็น (จะนำไปสู่) การเดิมพันแบบกินพาย แต่ความกดดันที่ต้องทำบางสิ่งให้โดดเด่น… จะรุนแรง” เขากล่าว “และฉันคิดว่าแรงกดดันนั้นมีนัยสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและหน่วยงานกำกับดูแลในขณะที่พวกเขาตัดสินใจว่าจะกำหนดรูปแบบตลาดเหล่านี้อย่างไร”

Grove ย้ำว่าอนาคตของผู้ประกอบการจินตนาการถือว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดได้ ซึ่งเขาเรียกว่า “ถ้าใหญ่” ผู้รับใบอนุญาตปัจจุบันมักจะเป็นคนเฝ้าประตู เขากล่าว Boyd Gaming ได้ทำข้อตกลงกับ FanDuel; หาก DraftKings พบพันธมิตรที่คล้ายกัน นั่นจะรับประกันการเข้าถึงตลาด เขากล่าว

สำหรับการแลกเปลี่ยนการเดิมพัน Jennifer Roberts รองผู้อำนวยการของ UNLV International Center for Gaming Regulation และผู้ดูแลการสนทนา ถามว่ามีตลาดสำหรับประเภทของการแลกเปลี่ยนการเดิมพันที่เป็นที่นิยมในยุโรปหรือไม่ รัฐนิวเจอร์ซีย์ได้อนุญาตการแลกเปลี่ยนดังกล่าว

Grove กล่าวว่าเขาเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนจะเป็น “เฉพาะ” ในสหรัฐอเมริกา มันต้องใช้การเดิมพันระดับชาติที่แพร่หลายมากขึ้นเพื่อให้รูปแบบนั้นทำงานได้ เขากล่าว

“ฉันคิดว่ามีปัญหาด้านวัฒนธรรมและกฎระเบียบบางอย่าง” โกรฟกล่าว “เรากำลังมองหาตลาดที่มีการแบ่งแยกอย่างมากสำหรับอนาคตอันใกล้ หากไม่ใช่สำหรับชีวิตทั้งหมดของทุกคนในห้องนี้

“การแลกเปลี่ยนการเดิมพันต้องการสภาพคล่องในการเติบโต และผมคิดว่าสภาพคล่องจะเป็นเป้าหมายที่ยากจะบรรลุในระยะเวลาอันใกล้นี้”

เป็นสัญลักษณ์ว่าดีเร็ก สตีเวนส์กำลังพัฒนาคาสิโนโรงแรมแบบไร้พื้นแห่งแรกในใจกลางเมืองลาสเวกัสในรอบเกือบสี่ทศวรรษ

The D Las Vegas ซึ่ง Stevens เป็นเจ้าของร่วมกับ Gregory น้องชายของเขา เป็นรีสอร์ทใหม่แห่งสุดท้ายของฟรีมอนต์สตรีทเมื่อเปิดเป็น Sundance ในปี 1980 บนที่ดินของ Moe Dalitz องค์กรอาชญากรระดับตำนานซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตเล่นเกม

นั่นคือจุดสิ้นสุดของความคล้ายคลึงกัน

Stevens ซึ่งเป็นเจ้าของ Golden Gate ได้ใช้เวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาในการซื้อตึกใจกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วย Fremont Street, Main Street, East Ogden Avenue และ 1 st Street และเคลียร์สถานที่ของLas Vegas Club ที่เก่าแก่ซึ่งเป็นนางเงือกตัวเล็ก ๆ และคลับเปลื้องผ้ากลิตเตอร์กัลช์

Stevens กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการให้สัมภาษณ์กับ CDC Gaming Reports ในงาน Global Gaming Expo ว่าเขาใกล้จะประกาศชื่อ ธีม และ “ไม่กี่อย่าง” สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่วางแผนไว้ ซึ่งยังไม่มีกำหนดเปิด . ทั้งหมดที่รั่วไหลออกมาคืออาคารจะมีห้องพัก 777 ห้องและคาสิโนขนาด 117,000 ตารางฟุต

Derek Stevens กำลังสัมภาษณ์โดย Becky Liggero จาก Calvin Ayre.com ที่ G2E

“เราออกแบบแผนผังเสร็จแล้ว และเรากำลังทำงานผ่านแบบก่อสร้าง” สตีเวนส์กล่าว เขาไม่ได้ให้ราคาสำหรับรีสอร์ทใหม่และกล่าวว่าจะเป็น “การถือครองส่วนตัว” แม้ว่า “เราจะต้องมีผู้ให้กู้ภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย”

Stevens วัย 50 ปีมีความสนใจอย่างมากใน G2E ปีนี้ เขาและทีมงานของเขากำลังสำรวจพื้นงานแสดงสินค้าเพื่อค้นหาเทคโนโลยีเกมใหม่ล่าสุดที่จะใช้เมื่อทรัพย์สินใหม่เปิด นอกจากนี้ เขายังสนใจในการอภิปรายเกี่ยวกับการพนันกีฬา เนื่องจากเขาวางแผนที่จะดำเนินการสปอร์ตบุ๊คของตัวเองแทนที่ William Hill US

บริษัทของเขายื่นคำร้องต่อ Nevada Gaming Control Board เมื่อเดือนที่แล้วเพื่อดำเนินการพนันกีฬา Stevens กำลังมองหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันกีฬาที่ D และ Golden Gate ในต้นปีหน้า

“การเพิ่มสถานที่แห่งที่สามทำให้เรามีปริมาณมากพอที่จะดำเนินธุรกิจด้วยตัวเอง” Stevens กล่าว เขาจ้าง Matt Metcalf ผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาในลาสเวกัสมายาวนานเป็นผู้อำนวยการกีฬา

ลาสเวกัสพร็อพเพอร์ตี้

สตีเวนส์มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับรถ D ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันบนถนน Fremont Street Experience เขาได้ซื้อทรัพย์สินซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อ Fitzgerald’s ในเดือนตุลาคม 2554 และรีแบรนด์รีสอร์ทเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบ้านเกิดของเขาในเมืองดีทรอยต์ โดยนำร้านอาหาร American Coney Island และ Andiamo Steakhouse ที่เป็นวัตถุดิบหลักของดีทรอยต์ และสร้างคาสิโน “เวกัสวินเทจ” บนชั้นสองที่เต็มไปด้วย เกมการพนันเชิงกลทางประวัติศาสตร์

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา เขาซื้อที่ตั้งของสำนักงานศาลคลาร์กเคาน์ตี้ซึ่งปิดทำการ ทุบทำลายอาคาร และสร้างศูนย์จัดงานดาวน์ทาวน์กลางแจ้ง ซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต ชกมวย และชมปาร์ตี้สำหรับเกมฮอกกี้ของ Vegas Golden Knights

เนื่องจากบุคลิกที่ใหญ่เป็นพิเศษของเขาและวิธีการปฏิบัติจริงในการดำเนินงานคาสิโนส่วนตัว Stevens จึงมักถูกเปรียบเทียบกับเจ้าของคาสิโนในตัวเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เขาได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อตลาดใจกลางเมือง ซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดลูกค้าที่มุ่งเน้นคุณค่ามาช้านาน

อย่างไรก็ตาม Stevens ไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างลูกค้าในตัวเมือง ลูกค้า Strip และลูกค้า Airbnb ที่ “สร้างผลกระทบ” ดาวน์ทาวน์ลาสเวกัส สตีเวนส์กล่าวว่ามีห้องพักในโรงแรม 6,000 ห้อง ซึ่งคูณด้วย 365 วัน จะได้ 2 ล้านห้องคืน

สตีเวนส์กล่าวว่า “นั่นจะไปไกลเมื่อเรามีผู้เยี่ยมชม 24 ล้านคนในตัวเมือง”

เขามองว่ารีสอร์ทใหม่เป็นทรัพย์สินของลาสเวกัส

“เรากำลังจะนำแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสู่การออกแบบคาสิโน การออกแบบรีสอร์ท (และ) การออกแบบสถานที่ท่องเที่ยว” Stevens กล่าว “ฉันรั้นเกี่ยวกับความหมายของคุณสมบัติที่มีอยู่ของเรา ฉันรั้นว่าความหมายของลาสเวกัสคืออะไร มันเกี่ยวกับการนำสถานที่ท่องเที่ยวใหม่มาสู่ลาสเวกัส”

เมื่อ Bellagio ฉลองครบรอบ 20 ปีในสัปดาห์นี้ Stevens หวนนึกถึงความตื่นเต้นที่ลาสเวกัสได้เห็นในระหว่างการพัฒนาและขยายรีสอร์ทและสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ตลอดช่วงยุคการเติบโตช่วงปลายทศวรรษที่ 90 เขาบอกว่าผู้คนจะมาที่ลาสเวกัสเพื่อดูอสังหาริมทรัพย์ใหม่

“ฉันคิดว่ามีความต้องการสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ไม่ใช่แค่สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในลาสเวกัส แต่รวมถึงลูกค้าในลาสเวกัสด้วย” สตีเวนส์กล่าว “ฉันตื่นเต้นกับ Resorts World Las Vegas ศูนย์การประชุมแห่งใหม่ สนามกีฬา Raiders และโครงการของเรา ทั้งหมดนี้จะเป็นเหตุผลเพิ่มเติมในการมาที่ลาสเวกัส”

เดิมพันกีฬา

Stevens เชื่อว่าการขยายตัวของการเดิมพันกีฬาทั่วประเทศเป็นสิ่งที่ดีสำหรับลาสเวกัส เนื่องจากเครือข่ายกีฬากำลังพูดถึงการกระจายแต้มและผลรวมของเกมที่มากไปน้อย

“มันออกมาจากเงามืด” เขากล่าว

สตีเวนส์ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในช่วงสองปีที่ผ่านมา เขาวางเดิมพันในเกมเปิดรอบ 32 เกมของการแข่งขัน NCAA รวมถึงเงินเดิมพัน 363,000 ดอลลาร์ในปีนี้ เขาสร้างข่าวระดับชาติด้วยการวางเดิมพันฟิวเจอร์ส 25,000 ดอลลาร์ในมิชิแกนที่ราคา 40 ต่อ 1 เพื่อคว้าแชมป์ NCAA National Championship เขาวางเดิมพันฝั่งตรงข้ามถนนที่ Golden Nugget และนำสลิปพนันมาแสดงที่ D Las Vegas

แม้ว่ามิชิแกนจะเสียแชมป์ให้กับวิลลาโนวา แต่สตีเวนส์ก็ทำเงินได้ด้วยการป้องกันความเสี่ยงด้วยเงินเดิมพัน 330,000 ดอลลาร์สำหรับ Wildcats

Stevens กล่าวว่าเขาไม่เห็นเหตุผลที่จะหยุดตอนนี้

“เมื่อเราเข้าไปในสถานที่ใหม่ มีหนังสือ William Hill ที่ยอดเยี่ยมอยู่ห่างออกไป 100 ฟุตที่ Plaza และฉันสามารถไปเยี่ยมเพื่อนของฉัน (เจ้าของ Golden Nugget) Tilman (Fertitta) 100 ฟุตฝั่งตรงข้ามได้เสมอ” Stevens กล่าว “เราชอบที่จะมีความสนุกสนานมาก เราเกิดไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาและร่วมไปกับมัน”

IGT เปิดตัวเกมสล็อตที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “The Price is Right” และ Adam Levine ผู้สร้างความบันเทิงที่งาน Global Gaming Expo

บริษัท กล่าวว่าเกมเหล่านี้เป็นหนึ่งในนวัตกรรม IGT หลายร้อยรายการสำหรับเกมบนบกและเกมดิจิทัลที่จัดแสดงในงานแสดงที่ลาสเวกัส รวมถึงเกมสำหรับตลาดการพนันกีฬาที่กำลังเติบโตของสหรัฐฯ

“ข้อความของเราในการแสดงครั้งนี้ด้วยความมั่นใจคือการตอบสนองของวิดีโอเสร็จสมบูรณ์แล้ว” Dallas Orchard หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เกมของ IGT กล่าว “เรามีฮาร์ดแวร์ชั้นนำของตลาดพร้อมตู้โค้งและตู้ขนาด 27 นิ้วของเรา ทั้งสองด้านของพอร์ตโฟลิโอในโลกสำหรับการขาย เรามีเกมบนชั้นคาสิโนที่ทำได้ดีมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีประสิทธิภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกฟื้น คุณภาพเหนือปริมาณ”

G2E มีเกมมากกว่า 20 เกมวางจำหน่าย และ Orchard กล่าวว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการของบริษัทในปีนี้ IGT ต้องการแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในขณะนี้หรือในไตรมาสแรกของปีหน้า IGT พัฒนาเกมประมาณ 50 ถึง 60 เกมต่อปีสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา และเปิดตัวทุกเดือน

“นี่กลายเป็นรายการขายสำหรับเรา” ออร์ชาร์ดกล่าว “ตลาดฟื้นตัวขึ้นหลังจากผ่านปีที่ยากลำบากมาหลายปี และปีหรือสองปีที่แล้วก็ทรงตัวและมุ่งหน้าขึ้นเหนืออีกครั้ง อุตสาหกรรมมีสุขภาพดี ตลาดฟื้นตัวได้ดีและเศรษฐกิจก็ดี ผู้ประกอบการมักจะมีเสถียรภาพมากในการลงทุนซ้ำในพื้นที่ของตน เรามองในแง่ดีว่าปี 2019 จะขับเคลื่อนวัฏจักรการทดแทนที่ดี แต่อาจจะไม่สูงหรือใหญ่เท่าที่นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ไว้ เราคิดว่าจะมีการเติบโตในปี 2562”

Orchard กล่าวว่า IGT ภาคภูมิใจในการเป็น “บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในอุตสาหกรรม” และสิ่งที่บริษัทพยายามทำกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีคือต้องแน่ใจว่าได้ “ยกระดับประสบการณ์และไม่แซงหน้าประสบการณ์”

ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ 4D ผู้เล่นสามารถสัมผัสและไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ และสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติและโบนัสได้ ด้วยเกม Sex and the City ผู้เล่นสามารถปรับเทียบกับหน้าจอและใช้สายตาเพื่อรับรางวัลเครดิตได้ เขากล่าว

ในส่วนของรอกเชิงกล IGT กำลัง “ไปอีกแบบด้วยรูปลักษณ์และความรู้สึกที่ย้อนยุคมากขึ้น เนื่องจากผู้เล่นบางคนไม่ได้มุ่งความสนใจไปที่แสง เสียงระฆัง และเสียงนกหวีด” Orchard กล่าว มันขายโปรเกรสซีฟหลายระดับในพื้นที่นั้นเป็นครั้งแรก เพิ่ม

Orchard กล่าวว่า “เกมใหม่ของเราหลายเกมออกมาพร้อมกับเสียงที่เก่ากว่าและกลไกของเกมแบบเก่า และรูปลักษณ์และความรู้สึกที่ลดลง ซึ่งทำงานได้ดี และผู้เล่นต่างก็สนใจสิ่งนั้น” Orchard กล่าว “ในพื้นที่หลักของวิดีโอ แม้ว่าจะมีการแพร่กระจายของเทคโนโลยี แต่ก็ยังไม่มีนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้มากขนาดนั้น เรามีนวัตกรรมส่วนใหญ่สำหรับพอร์ตโฟลิโอระดับพรีเมียมของเรา”

IGT เปิดตัวเกมสล็อต “ราคาถูก” สามเกม สล็อต Showcase Showcase ราคาถูกเป็นเกมสามวงล้อ 5 ไลน์ที่มีความสูง 11 ฟุต โดยมีผู้เล่นในกิจกรรมโบนัส Showcase Showdown ของตนเองที่หมุน Big Wheel เพื่อรับรางวัลใหญ่

The Price is Right Video Slots เป็นสามระดับโปรเกรสซีฟฟีเจอร์สะเปะสะปะกับโฮสต์ Drew Carey บนจอแสดงผลด้านล่างแบบโค้งขนาด 32 นิ้วของตู้ และจอแสดงผลด้านบนแบบโค้งขนาด 50 นิ้ว เกมนี้มีเกมทีวีมากมายเช่น Punch A Bunch, Cliff Hangers และ Rat Race

ราคาถูก สล็อต Plinko เป็นเกม 3 รีล 5 บรรทัดที่มีเกม Plinko บนสล็อตแบบกลไก

สล็อตวิดีโอ Adam Levine บนตู้ CrystalCurve ULTRA ใช้ประโยชน์จากคอลเลกชันภาพคอนเสิร์ตของเขาและเสนอแจ็คพอตหกระดับ เกมดังกล่าวมีคุณสมบัติตู้เพลงที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถเลือกเพลงและเล่นเพื่อรับกีตาร์สะสมในเกม

เว็บบอลออนไลน์ สมัครฟุตบอลออนไลน์ สมัครเดิมพันกีฬา

เว็บบอลออนไลน์ สมัครฟุตบอลออนไลน์ สมัครเดิมพันกีฬา สมัครเว็บบอล สมัครเว็บเล่นบอล สมัครแทงบอลสด แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล Mohegan แผนกเกมและบริการต้อนรับของ Mohegan Tribe ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในคอนเนตทิคัต เพิ่งรีแบรนด์สาขาจากMohegan Gaming & Entertainmentเป็น Mohegan ผู้ให้บริการเกมกล่าวว่าข้อมูลประจำตัวใหม่นี้สอดคล้องกับวิธีการที่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่าวถึงบริษัทมากที่สุด

ชื่อใหม่คือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สรุปความสามารถและคุณค่าของเราอย่างแท้จริง เพื่อสร้างการทำงานร่วมกันทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอของ Mohegan โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่เรายังคงเติบโตตามวิสัยทัศน์ของ Mohegan Tribe จุดหมายปลายทางเช่น Mohegan Pennsylvania ได้เปิดตัวการเปลี่ยนโฉมใหม่” Ray Pineault ซีอีโอของ Mohegan กล่าวในแถลงการณ์ถึงคาสิโน องค์กร _

Mohegan Pennsylvania เป็น racino แห่งแรกที่เปิดใน Pennsylvania เมื่อเปิดเครื่องสล็อตของที่พักในเดือนพฤศจิกายน 2549 Pennsylvania ได้รับรองเครื่องสล็อตเชิงพาณิชย์ที่สนามแข่งม้าของรัฐในปีก่อนหน้านั้น เกมบนโต๊ะถูกเพิ่มเข้ามาในปี 2010 หลังจากมีการขยายเกมรอบอื่นในรัฐ

ชื่อ Ch-Ch-การเปลี่ยนแปลง
Mohegan Pennsylvania เปิดภายใต้ชื่อ Mohegan Sun ที่ Pocono Downs คาสิโนเปลี่ยนชื่อเป็น Mohegan Sun Pocono เมื่อมีการเพิ่มเกมบนโต๊ะ

การเปลี่ยนชื่อครั้งที่สามของคาสิโนสอดคล้องกับการที่โมฮีแกนลงทุน 10 ล้านดอลลาร์ในทรัพย์สินในเพนซิลเวเนีย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นอกเหนือจากการปรับปรุงห้องพักทั้งหมด 237 ห้องของโรงแรมในคาสิโนแล้ว การใช้จ่ายยังนำร้านอาหารใหม่สองแห่งมาสู่จุดหมายปลายทาง

The Hive Taphouse บาร์และสถานที่แสดงดนตรีสดที่ครบครันด้วย Topgolf Swing Suites เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน และ Embers Terrace ซึ่งเป็นบาร์กลางแจ้งและพื้นที่รับประทานอาหารที่เปิดตามฤดูกาล พร้อมก่อกองไฟ เกมสนามหญ้า และความบันเทิงแบบอะคูสติก เปิดตัวในเดือนเมษายน ตั้งแต่นั้นมาปิดให้บริการในฤดูหนาว

ด้วยชื่อใหม่ โรงแรมที่ปรับปรุงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ และบริการแขกที่ไม่มีใครเทียบได้อย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกตื่นเต้นกับเฟสต่อไปของ Mohegan Pennsylvania” Anthony Carlucci ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Mohegan Pennsylvania กล่าว

นอกเหนือจากตัวเลือกการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มใหม่แล้ว พื้นคาสิโน Mohegan Pennsylvania ขนาด 67,000 ตารางฟุต ยังติดตั้งเครื่องสล็อตแมชชีนมากกว่า 1,700 เครื่อง เกมบนโต๊ะเกือบ 60 เกม และ Unibet Sportsbook

นอกจากนี้ Mohegan Pennsylvania ยังมีความบันเทิงยามค่ำคืน การแข่งม้าเทียมแบบสดและจำลอง ร้านค้าขายปลีก และพื้นที่การประชุมขนาด 20,000 ตารางฟุต

ผู้เล่นระดับโลก
สิ่งที่เริ่มขึ้นในปี 1996 ในฐานะการดำเนินการบิงโกของชนเผ่า ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

นอกเหนือจากรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการ Mohegan Sun ที่เป็นเรือธงในคอนเนตทิคัตและ Mohegan Pennsylvania แล้ว ชนเผ่ายังเป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการคาสิโนอีกห้าแห่งในอเมริกาเหนือ: Resorts Casino Hotel ในแอตแลนติกซิตี้, ilani Casino Resort ในวอชิงตัน, Mohegan Casino ที่ Virgin Hotels Las Vegas และคาสิโน Niagara และ Fallsview Casino รีสอร์ทในออนแทรีโอ

Mohegan กำลังดำเนินการ เว็บบอลออนไลน์ ตามแผนพัฒนามูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ที่ล่าช้าในเกาหลีใต้ บริษัทกล่าวว่าในที่สุดการหยุดชะงักของ COVID-19 ได้รับการแก้ไขในโครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการของบริษัทที่สนามบินนานาชาติอินชอน

Inspire ซึ่งเชื่อมต่อกับ Incheon International ตามชื่อโครงการ กำลังจะกลายเป็นรีสอร์ทปลายทางแห่งแรกของโลกที่มีท่าอากาศส่วนตัวของตัวเองเมื่อเปิดในปีหน้า

นิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ แพ้ ไซออน วิลเลียมสัน, แบรนดอน อินแกรม แพ้โอที
โพสต์เมื่อ: 24 ตุลาคม 2022, 12:34น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 24 ตุลาคม 2565 02:31น.

พอลลี แมคไกวร์
ความเชี่ยวชาญ: การ เดิมพันกีฬา , กีฬา
นิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ ทิ้งเกมแรกของฤดูกาลด้วยการแพ้ต่อเวลาต่อเวลา 1 แต้มต่อยูทาห์ แจ๊ซซ์ที่ไร้พ่ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา แต่ที่สำคัญกว่านั้น แบรนดอน อินแกรม และไซออน วิลเลียมสัน ออกสตาร์ทด้วยอาการบาดเจ็บ

Zion Williamson บาดเจ็บที่สะโพก New Orleans Pelicans Brandon Ingram ศีรษะถูกกระทบกระแทก
ไซออน วิลเลียมสัน กองหน้าทีมนิวออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ ทำหน้าบูดบึ้งด้วยความเจ็บปวด หลังจากที่เขาล้มจากการพยายามดังค์กับทีมยูทาห์ แจ๊ซ ที่ Smoothie King Center ในนิวออร์ลีนส์ (ภาพ: Stephen Lew/ USA Today Sports )
Pelicans และ Jazz พบกันในศึก 2-0 ทีม ถ้าอินแกรมหรือวิลเลี่ยมสันว่างลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต่อเวลา มันจะเพิ่มโอกาสที่เพลิแกนส์จะเอาชนะแจ๊สได้อย่างมากเพื่อรักษาสถิติไร้พ่าย แร็กแท็กแจ๊สมีชัยและปรับปรุงเป็น 3-0

Pelicans มีความคาดหวังสูงในฤดูกาลนี้ โดย Williamson กลับมาเป็นผู้เล่นตัวจริงหลังจากพลาดเกมทั้งฤดูกาลที่แล้วด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้า

แฟนผู้ภักดีในนิวออร์ลีนส์รู้ดีว่าแรงบันดาลใจในช่วงหลังฤดูกาลของพวกเขานั้นขึ้นอยู่กับสุขภาพของวิลเลียมสัน เมื่ออดีตมือวางอันดับ 1 ใน NBA Draft มีสุขภาพดี ไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับความสามารถในการเล่นของเขาในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่ทรงพลังที่สุดในลีก

วิลเลียมสันได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ฤดูกาลใหม่ของเขา ใช้เวลาจนถึงเกมที่สามของฤดูกาลใหม่ก่อนที่วิลเลียมสันจะล้มลงพร้อมกับอาการบาดเจ็บใหม่ และแฟน ๆ ที่เบื่อหน่ายที่สุดของทีม Pelicans ก็คิดว่า “เอาอีกแล้ว”

Zion ลงด้วยการฟกช้ำสะโพก
เมื่อเหลือเวลาอีก 8 นาทีในควอเตอร์ที่ 4 วิลเลียมสันบล็อกการยิงจากการ์ดแจ๊ส จอร์แดน คลาร์กสัน ซึ่งสร้างโอกาสทำลายอย่างรวดเร็ว วิลเลียมสันขับรถข้ามเลนเพื่อโยนดังก์ คลาร์กสันจับบอลจากด้านหลังและจับบอล วิลเลียมสันพลาดดังค์และล้มลงกับพื้นอย่างแรง

การเล่นที่โชคร้าย” CJ McCollum เพื่อนร่วมทีม Pelicans กล่าว “จอร์แดนเล่นบอล และเห็นได้ชัดว่า Zion ล้มลงไปโดนหลังของเขา”

วิลเลียมสันต้องการที่จะอยู่ในเกม แต่เห็นได้ชัดว่าเขาช้าลงจากการตก

“หวังว่าเขาจะกลับมาเร็วกว่านี้” แมคคอลลัมกล่าวเสริม “นั่นคือน้ำหนักที่มาก พลังงานที่มาก ความเป็นนักกีฬาที่ลดลง”

หัวหน้าโค้ช Willie Green เรียก Herbert Jones แทน Williamson ที่ปฏิเสธที่จะไปที่ห้องล็อกเกอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเช็คเอาท์ กรีนไม่ได้ดึงเขากลับเข้าสู่เกม แม้ว่ามันจะเข้าสู่ช่วงต่อเวลาก็ตาม

นกกระทุงขึ้น 14 คะแนนเมื่อวิลเลียมสันลงไปด้วยอาการบาดเจ็บ หากไม่มีวิลเลียมสันพวกเขาก็นำเลขสองหลัก

หลังจากการสูญเสียPelicans กล่าวว่า Williamson มีอาการฟกช้ำที่สะโพกด้านหลัง

วิลเลียมสันเฉลี่ย 22 แต้มและ 6.7 รีบาวน์ต่อเกมในฤดูกาลนี้ เขาทำแต้มได้ 25 แต้มและกระดอนหกรีบาวด์ใน 30 นาทีก่อนที่เขาจะบาดเจ็บที่สะโพก

อินแกรมใน Concussion Protocol
อินแกรมทำคะแนนได้ 28 แต้มในสองเกมแรกของฤดูกาล ในขณะที่ทำคะแนน 3 แต้มลงได้ถึง 60% วงสวิงแมนออกสตาร์ตได้อย่างร้อนแรงกับแจ๊ส โดยเก็บได้ 10 คะแนนในควอเตอร์แรก

ปลายควอเตอร์แรก อินแกรมปะทะกับเพื่อนร่วมทีม นาจิ มาร์แชลระหว่างพยายามขโมยของและหัวทิ่ม

อินแกรมที่มึนงงนั่งอยู่บนม้านั่งในช่วงครึ่งแรกของควอเตอร์ที่สอง ก่อนที่เขาจะกลับเข้าสู่เกมโดยเหลือเวลาอีกหกนาทีก่อนพักครึ่ง เขาอยู่ในสนามไม่ถึงหนึ่งนาทีก่อนที่กรีนจะพาเขาออกไป เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พาเขาไปที่ห้องล็อกเกอร์ซึ่งเขาได้รับการประเมินว่าถูกกระทบกระแทก

สถานะในอนาคตของ Ingram และ Williamson ไม่เป็นที่รู้จัก เดวอนเต้ เกรแฮม ผู้พิทักษ์สำรอง (2.3 ppg) สามารถออกสตาร์ทแทนอินแกรม หากเขาพลาดเมื่อใดก็ได้ Larry Nance, Jr. (6.7 ppg, 6.0 รีบาวด์) อยู่ในรายชื่อกองหน้าสำรองตามหลัง Williamson ในกราฟความลึก

Pelicans เป็นเจ้าภาพต้อนรับ Dallas Mavericks ในวันอังคารในการจับคู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจบเกม Mavs ทีม Pelicans จะเล่นเกมหกจากเจ็ดเกมถัดไปบนท้องถนน พวกเขามุ่งหน้าไปทางตะวันตกในช่วงท้ายสัปดาห์เพื่อแข่งขันสามเกมกับ Phoenix Suns, Los Angeles Clippers และ LA Lakers

ในตอนท้ายของฤดูกาล Pelicans มีโอกาส +4000 เพื่อคว้าแชมป์ NBA ปี 2023ตาม DraftKings หลังจากสัปดาห์แรกของฤดูกาล Pelicans ปรับปรุงโอกาสเป็น +3000 เพื่อคว้าแชมป์

องค์กรการกุศลในมลรัฐนอร์ทดาโคตากลับมาที่ความพยายามของชนเผ่าเพื่อรับ iGaming การเดิมพันกีฬาออนไลน์

ความเชี่ยวชาญ: เกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การ เดิมพันแปลกใหม่ , การเมือง
องค์กรการกุศลในมลรัฐนอร์ทดาโคตาที่อาศัยการเล่นเกมเพื่อการกุศลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการของพวกเขากำลังออกมาพูด พวกเขาต่อต้านแผนการของรัฐบาล Doug Burgum (ขวา) ที่จะขยายคอมแพคเกมระดับ III ของรัฐด้วยชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันห้าเผ่าที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางซึ่งดำเนินการคาสิโน

องค์กรการกุศล North Dakota ชนเผ่าการพนันกีฬา iGaming
Doug Yankton ประธาน Spirit Lake Nation พูดในการประชุม iGaming และการพนันกีฬาที่ศาลาว่าการของรัฐใน Bismarck เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2022 องค์กรการกุศลในมลรัฐนอร์ทดาโคตาต่อต้านการอนุญาตให้ชนเผ่าของรัฐได้รับสิทธิการพนันคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาโดยเฉพาะ (ภาพ: เอพี )

Burgum ซึ่งยังคงพยายามและซ่อมแซมความสัมพันธ์ของรัฐที่ตึงเครียดกับชนเผ่าต่างๆ ของ North Dakota — หกปีหลังจากการประท้วงที่ยืดเยื้อในปี 2016 เกี่ยวกับ Dakota Access Pipeline ที่ลอดใต้แม่น้ำ Missouri ใกล้กับ Standing Rock Sioux Reservation – กำลังสรุปเงื่อนไขการเล่นเกม Class III ใหม่ด้วย ชนเผ่า

คอมแพคเกม Class III ของ North Dakota ข้อตกลงตามสัญญาที่อนุญาตให้ชนเผ่าดำเนินการสล็อตแมชชีนสไตล์ลาสเวกัส เกมบนโต๊ะและการพนันกีฬาแบบตัวต่อตัวในดินแดนอธิปไตยของพวกเขาถูกกำหนดให้หมดอายุในสิ้นปีนี้

Burgum ต้องการอนุญาตให้สามเผ่าในเครือ (Mandan, Hidatsa และ Arikara), Spirit Lake Nation, Standing Rock Sioux Tribe, Turtle Mountain Band of Chippewa Indians และ Sisseton-Wahpeton Oyate Nation เพื่อดำเนินการคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตด้วยสล็อตแบบโต้ตอบและเกมบนโต๊ะ . ผู้ว่าการซึ่งดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 ยังเชื่อว่าชนเผ่าควรได้รับสิทธิ์ในการเดิมพันกีฬาออนไลน์

ฟันเฟืองการกุศล
ในขณะที่เกมคอมแพ็คคลาส III ในหลายรัฐกำหนดให้ชนเผ่าต้องแบ่งปันรายได้จากการเล่นเกมสุทธิส่วนหนึ่งกับรัฐ แต่รัฐนอร์ทดาโคตากำหนดให้หน่วยงานที่เป็นชนพื้นเมืองอเมริกันต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของรัฐในการควบคุมการเล่นเกมของชนเผ่า

กลุ่มชนเผ่าห้ากลุ่มในนอร์ทดาโคตากล่าวว่าตัวเลือกการเล่นเกมที่เพิ่มเข้ามาจะรับประกันอำนาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจของชนเผ่าได้ดีขึ้น ตัวแทนจากอุตสาหกรรมเกมเพื่อการกุศลของรัฐกล่าวว่าการอนุญาต iGaming และการพนันกีฬาออนไลน์ — ซึ่งจะให้ตัวเลือกการพนันที่ถูกกฎหมายเป็นหลักทั่วทั้งรัฐ — จะส่งผลกระทบต่อการเล่นเกมเพื่อการกุศลอย่างมาก

Mike Motschenbacher ผู้อำนวยการบริหารของ North Dakota Gaming Alliance ซึ่งทำการล็อบบี้รัฐในนามของผลประโยชน์การเล่นเกมเพื่อการกุศล กล่าวว่า iGaming ของชนเผ่าที่ถูกกฎหมายและการพนันกีฬาออนไลน์ “จะทำลายล้างอุตสาหกรรมของเราอย่างแน่นอน”

Motschenbacher กล่าวใน op-ed ล่าสุดว่าองค์กรการกุศลของรัฐระดมทุนได้ประมาณ 73 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณล่าสุดจากการดำเนินงานเกมเพื่อการกุศล เงินสนับสนุนโครงการต่างๆ รวมทั้งอาหารสำหรับผู้สูงอายุ โครงการทหารผ่านศึก และกิจกรรมเยาวชน

“การยกเลิกความสามารถขององค์กรการกุศลในรัฐนอร์ทดาโคตาในการให้บริการเหล่านี้แก่ประชาชนในรัฐนอร์ทดาโคตาต่อไปโดยการสร้างการผูกขาดเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มเดียวนั้นไม่ใช่นโยบายที่ดีสำหรับรัฐของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชนเผ่าไม่จำเป็นต้องจ่ายภาษีใด ๆ ให้กับทางเหนือ ดาโกต้าควร ให้ปัญหานี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าการ” Motschenbacher ให้ความเห็นในThe Jamestown Sun

ผู้ว่าการกล่าวว่าองค์กรการกุศลมีความเหนือกว่า
Burgum ได้ตอบโต้การคัดค้านของอุตสาหกรรมเกมเพื่อการกุศลในการขยายคอมแพคคลาส III เขาให้เหตุผลว่าองค์กรการกุศลในรัฐนอร์ทดาโคตามีการ จัดการที่ชนะในปี 2560 เมื่อรัฐอนุมัติเครื่องดึงแถบอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์มีลักษณะและเสียงเหมือนเครื่องสล็อต

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการไต่สวนสาธารณะที่ศาลาว่าการของรัฐเกี่ยวกับการเล่นเกมของชนเผ่า ผู้ว่าราชการไล่ Motschenbacher เมื่อเขาโต้แย้งว่าการให้ iGaming แก่ชนเผ่าและการพนันกีฬาออนไลน์จะทำให้องค์กรการกุศลของรัฐเสียเปรียบในการแข่งขัน

ฉันแค่จะบอกว่าฉันไม่คิดว่าข้อมูลจะสนับสนุนการยืนยันของคุณว่าชนเผ่ามีความได้เปรียบ” Burgum กล่าว

รายได้จากการเล่นเกมเพื่อการกุศลประจำปีเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าหลังจากแท็บ e-pull ได้รับการอนุมัติแมจิก จอห์นสันกำลังเจรจาเรื่อง Piece of Las Vegas Raiders: รายงาน

ความเชี่ยวชาญ: เกมเชิงพาณิชย์ความบันเทิงข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญลา ส เว กัส
มีรายงานว่า แมจิก จอห์นสัน ตำนานทีมลอสแองเจลีส เลเกอร์ส กำลังเจรจาเพื่อซื้อชิ้นส่วนส่วนน้อยของทีมลาสเวกัส เรดเดอร์ส ในราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ จากข้อมูลของsemafor.comจอห์นสันได้รวบรวมทีมนักลงทุนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และราคา “อาจสร้างสถิติใหม่สำหรับข้อตกลงด้านกีฬา ตามที่ผู้คนคุ้นเคยกับเรื่องนี้”

เมจิค จอห์นสัน
Magic Johnson เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ LA Dodgers ของ MLB, LA Sparks ของ WNBA, Los Angeles Football Club ของ MLS และ Team Liquid ยักษ์ใหญ่ของ eSports มีรายงานว่าตำนาน NBA ต้องการเพิ่ม Las Vegas Raiders ในรายการนั้น (ภาพ: เก็ตตี้)

ข่าวความสนใจของจอห์นสันมีขึ้นหลังจากForbesรายงานในเดือนสิงหาคมว่า Mark Davis เจ้าของแฟรนไชส์และเจ้าของได้รับข้อเสนอจาก “นักลงทุนที่ไม่เปิดเผยชื่อ” เพื่อถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งประเมินมูลค่าทีมว่ามีมูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าการซื้อล่าสุด สำหรับการเป็นเจ้าของ Denver Broncos และ Carolina Panthers

Forbesตั้งข้อสังเกตว่าการเดิมพันของชนกลุ่มน้อยมักเกี่ยวข้องกับแฟรนไชส์กีฬาประมาณ 5% ซึ่งไม่มีการพูดถึงการดำเนินงานในทีม

สัมผัสมหัศจรรย์
ในปี 2555 จอห์นสันเป็นผู้นำกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อ Los Angeles Dodgers ซึ่งเขายังคงถือหุ้นอยู่มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ จอห์นสันยังถือหุ้นส่วนน้อยใน Los Angeles Sparks ของ WNBA, Los Angeles Football Club ของ MLS และ Team Liquid ยักษ์ใหญ่ด้านกีฬาอีสปอร์ต เขาถือหุ้นใน Lakers จนถึงปี 2010 และใน Dayton Dragons ซึ่งเป็นทีมเบสบอลระดับรองจนถึงปี 2014

การซื้อ Broncos ที่สร้างสถิติใหม่ดังกล่าวข้างต้น? มีรายงานว่าป้ายราคา 4 พันล้านเหรียญสหรัฐเอาชนะข้อเสนอของกลุ่มการลงทุนที่มีจอห์นสันเข้าร่วมในเดือนพฤษภาคม 2565

ในกิจการที่ไม่ใช่กีฬา จอห์นสันเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของบริษัทประกันชีวิต EquiTrust และสร้างมูลค่าสุทธิ 620 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของเขาด้วยการลงทุนในแบรนด์สตาร์บัคส์ เป๊ปซี่ และเบอร์เกอร์คิง

ประวัติความสนใจของ Raiders
ก่อนหน้านี้จอห์นสันแสดงความสนใจที่จะเป็นเจ้าของชิ้นส่วนของ Raiders เมื่อทศวรรษที่แล้ว เมื่อแฟรนไชส์ต้องการเงินภาษีเพื่อสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ในโอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย จอห์นสันเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ต้องการนำทีมกลับไปที่แอลเอ ตั้งแต่ปี 2525 ถึง 2537 ข้อตกลงนั้นล้มเหลว

ตั้งแต่มีการประกาศย้ายไปลาสเวกัสในปี 2560 Raiders ก็กระโดดจากทีมที่มีค่าตัวมากที่สุดอันดับที่ 31 ของ NFL มาอยู่ที่เก้า จากข้อมูลของForbesการประเมินมูลค่าของพวกเขาเพิ่มขึ้นจาก 2.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 เป็น 5.1 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

จอห์นสันเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของ NBA โดยทำคะแนนเฉลี่ย 19.5 แต้ม 7.2 รีบาวน์ และ 11.2 แอสซิสต์ต่อเกมตลอดอาชีพ 13 ปีของเขา All-Star 12 สมัยยังดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายปฏิบัติการบาสเก็ตบอลของ Lakers ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2019 โดยสนับสนุนการผลักดันให้ซื้อ LeBron James ในปี 2018สล็อตออนไลน์เพิ่มรายได้จากการพนันของเยอรมนี

ความเชี่ยวชาญ: Asia Pacific Gaming , Gaming Business , Global Gaming
อุตสาหกรรมการพนันของเยอรมนีได้รับ ผลดีจากการเพิ่มสล็อตออนไลน์ เพียงไม่กี่เดือนต่อมา ประเทศได้รับรายได้จากภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ 15.5% เนื่องจากตลาดที่ขยายตัว

Christian Lindner รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมัน
Christian Lindner รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมันนำเสนอหลังจากเข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว กระทรวงให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับรายได้จากภาษีการพนันซึ่งเพิ่มขึ้น 15.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม (ภาพ: Associated Press )
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังของเยอรมันได้เปิดเผยผลประกอบการ (ในภาษาเยอรมัน) ของอุตสาหกรรมการพนันของประเทศในไตรมาสที่สาม รายงานรายได้ภาษีรวม 596.1 ล้านยูโร (589 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

จากทั้งหมด กลุ่มสล็อตออนไลน์ให้บริการน้อยกว่าหนึ่งในสามที่ 123.2 ล้านยูโร (130.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) นั่นเป็นการเพิ่มขึ้นที่ดีจากที่ประเทศเคยเป็นเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่ยังคงพยายามค้นหาแนวทางการพนันออนไลน์

เยอรมนีเริ่มเห็นแสงสว่าง
สนธิสัญญาการพนันแบบรวมเป็นหนึ่งเดียวของเยอรมนีมีขึ้นเป็นเวลากว่าหนึ่งปีเล็กน้อย แม้ว่าจะใช้เวลาหลายเดือนในการดำเนินการ เมื่อไตรมาสที่สามของปี 2022 ใกล้เข้ามา ในที่สุดรัฐบาลเยอรมันก็เริ่มได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการเล่นเกมที่เพิ่มมากขึ้น

ในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ประเทศมีรายได้เพียงประมาณ 32.7 ล้านยูโร (32.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากกลุ่มเกมออนไลน์ หนึ่งปีต่อมา ยังคงมีทางเลือกไม่มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงรายได้ 5.3% จากเงินเดิมพันของตน กลุ่มนี้ยังประสบปัญหาเนื่องจากบางรัฐ เช่น ทูรินเจีย ก่อตั้งการผูกขาดการเล่นเกม

โป๊กเกอร์ออนไลน์เพิ่มกิจกรรมเป็นสองเท่าจากปีที่แล้ว แต่ก็ยังเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของตลาดขนาดใหญ่ มันมีมูลค่า 8 ล้านยูโร (7.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับรัฐบาล ซึ่งเก็บ 5.3% จากพวกเขา

เยอรมนีกำลังให้โอเปอเรเตอร์ที่กำหนดเป้าหมายตลาดก่อนหน้านี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปสู่ตลาดที่มีการควบคุมใหม่ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นการเติบโต แผนดังกล่าวได้รับผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลใช้เวลานานในการออกใบอนุญาตใหม่

รายรับจากการเดิมพันกีฬาลดลงอย่างมากในไตรมาสนี้ ขาดทุน 47.8% ปิดที่ 53.4 ล้านยูโร (52.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) หลายรัฐประสบความสูญเสีย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาเปลี่ยนเกียร์กลางคัน

ตัวอย่างเช่น เฮสส์ ตัดหนังสือกีฬาทางบกเป็นเวลาสองเดือน เนื่องจากวุฒิสมาชิกฝ่ายกิจการภายใน Ulrich Müarer เขาคิดว่าพวกเขาทั้งหมดมีความผิดฐานฟอกเงินซึ่งภายหลังเขาพบว่าไม่เป็นความจริง

รัฐ Nordrhein-Westfalen ซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดตามจำนวนประชากร เป็นผู้ควบคุมส่วนแบ่งรายได้จากภาษี ได้รับ 138.3 ล้านยูโร (136.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งช่วยผลักดันผลงานปีต่อปีสำหรับอุตสาหกรรมเป็น 1.96 พันล้านยูโร (1.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 20%

ผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์เพิ่มเติมกำลังมา
ขณะนี้นักพนันชาวเยอรมันมีผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์ประมาณโหลให้เลือก เนื่องจากอีกสองรายกำลังวางแผนที่จะเข้าสู่ตลาดในไม่ช้า สำนักงานบริหารรัฐ Sachsen-Anhalt ซึ่งดูแลใบอนุญาตเพิ่งอนุมัติแบรนด์ Admiral ของ Interwetten และ Novomatic

Interwetten จะมีสองแพลตฟอร์มที่ทำงานพร้อมกันในประเทศ คือ interwetten.de และ lasmegas.de Admiral ซึ่งจะเข้าร่วมกับแบรนด์ Novoonline ของ Novomatic จะนำเสนอสล็อตผ่านเว็บไซต์ slots.admiralbet.de

ส่วนเพิ่มเติมใหม่ทั้งสองมีอยู่แล้วในเยอรมนีโดยเสนอแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาให้กับนักพนัน Novomatic ยังเคยมีส่วนร่วมใน Mernov ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสล็อตออนไลน์แรกที่ได้รับใบอนุญาตก่อนที่จะเปลี่ยนมือ

การเพิ่มขึ้นและการกลับมาของหนังสือกีฬาบางเล่มจะช่วยให้เยอรมนีปิดปีด้วยบันทึกที่สูงขึ้น ไตรมาสที่สี่นำเสนอตัวเลือกการเดิมพันแบบไม่หยุดนิ่ง รวมถึงฟุตบอลโลก ตลอดจนตลาดเกมออนไลน์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อผลักดันการเติบโต
ประธานคาสิโนที่เข้ามาใหม่ 58 คนของ Jake ตื่นเต้นกับการขยายตัวของลองไอส์แลนด์

ความเชี่ยวชาญ: เกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การ เดิมพันแปลกใหม่ , การเมือง
Jake’s 58 Casino Hotel บน Long Island ต้องการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับรีสอร์ทที่หรูหรายิ่งขึ้นสำหรับชาวนิวยอร์ก

Jake’s 58 Casino Hotel New York VLT การเล่นเกม
Jake’s 58 Casino Hotel บนลองไอส์แลนด์หวังว่าจะเพิ่มจำนวนเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอเป็นสองเท่าในปี 2566 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อื่น ๆ กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคาสิโนนิวยอร์กในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า (ภาพ: ภาพสต็อก)
นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 คาสิโน Islandia, NY ได้ให้บริการเทอร์มินัลลอตเตอรีวิดีโอ (VLTs) เกือบ 1,000 รายการแก่แขก แต่นอกเหนือจากเครื่องเกม โรงแรม Marriott เดิมที่เปลี่ยนคาสิโน VLT นั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกเล็กน้อย

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คาสิโนวางแผนที่จะขยายสถานที่เล่นเกมและไม่ใช่เกม โครงการนี้จะได้รับการดูแลโดยวุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์ก Phil Boyle (R-Islip) ในเดือนมกราคม เขาจะรับบทบาทใหม่ในฐานะประธานของ Suffolk OTB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดิมพันนอกเส้นทางของ Long Island และผู้ดำเนินการ VLT ที่เป็นเจ้าของและจัดการ Jake’s 58

“ท้องฟ้ามีขีดจำกัด” บอยล์เล่าให้นิวส์เดย์ฟังถึงอนาคตของเจคในวัย 58 ปี “ฉันคิดว่าเจคสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่าที่เป็นอยู่”

Jake’s ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งทศวรรษแรกของการดำรงอยู่

สถานที่ให้บริการ VLT เป็นคาสิโนลอตเตอรีวิดีโอที่ทำกำไรได้มากที่สุดในรัฐนอกนิวยอร์กซิตี้ ในช่วงปีบัญชี 2021/22 ของคาสิโน (1 เมษายน 2021 ถึง 31 มีนาคม 2022) Jake’s 58 ได้รับรางวัลมากกว่า 248.7 ล้านดอลลาร์จากนักพนัน เฉพาะ Resorts World New York City ($628.4M) และ Empire City Casino ที่ Yonkers Raceway ($315.4M) เท่านั้นที่สร้างรายได้จากการเล่นเกม VLT เพิ่มขึ้น

Jake’s ได้รับการ ตั้งชื่อตามตระกูล Louis Jacobs ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางกายภาพของคาสิโนจนถึงปีที่แล้วเมื่อ Delaware Northซึ่งควบคุมโดยครอบครัวได้ขายทรัพย์สินให้กับSuffolk OTB ในราคา 120 ล้านดอลลาร์ “58” ในชื่อคาสิโนหมายถึงหมายเลขทางออกทางด่วนลองไอส์แลนด์ที่คาสิโนตั้งอยู่

เครื่องจักรเพิ่มขึ้นสองเท่า
Jake’s 58 Casino Hotel ต้องการเพิ่มจำนวนตำแหน่ง VLT ที่ให้บริการในพื้นที่เล่นเกม ฝ่ายนิติบัญญัติของนิวยอร์กเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้ลงนามในกฎหมายที่จะอนุญาตให้สิ่งอำนวยความสะดวกการเดิมพันนอกเส้นทางกับเทอร์มินัลวิดีโอเกมใน Suffolk County โฮสต์ VLT ได้มากถึง 2,000 เครื่อง ปัจจุบัน Jake’s จำกัดจำนวนสูงสุด 1,000 เครื่อง VLT

กฎการขยายคาสิโน 58 ของ Jake ได้รับการสนับสนุนโดย Boyle มาตรการดังกล่าวผ่านสภาแห่งรัฐและวุฒิสภาในช่วงฤดูร้อน แต่ยังต้องการลายเซ็นของ Kathy Hochul (D) ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก

ฉันคิดว่าฉันสามารถใช้ประโยชน์จากการติดต่อของฉันที่สั่งสมมานานกว่าสามทศวรรษในรัฐบาลเพื่อช่วยให้ Suffolk OTB ก้าวไปสู่อีกระดับ”บอยล์กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของเขาในการเป็นผู้นำ Suffolk OTB และ Jake’s 58

หาก Hochul ลงนามในบิลขยาย 58 VLT ของ Jake ตามที่คาดไว้ คาสิโนจะได้รับการอัพเกรดรีสอร์ทอื่น ๆ อีกมากมาย Boyle กล่าว

Boyle กล่าวว่าสถานที่ให้บริการจะลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ท่องเที่ยวในแอตแลนติกซิตีพร้อมกับเพิ่มจำนวนที่จอดรถจาก 600 เป็นประมาณ 2,000 ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดร้านอาหารของที่พักและสำรวจใบอนุญาตการพนันกีฬารายย่อย

ห้องพักของโรงแรมทั้ง 227 ห้องของคาสิโนแต่ละห้องได้รับการตกแต่งให้มีรายละเอียด Boyle ที่สดชื่น

ใหม่ Jake’s ค่าเดียวกัน
ในขณะที่ Boyle กล่าวว่า 58 ของ Jake นั้นพร้อมสำหรับการยกเครื่องใหม่ แต่บางสิ่งจะไม่เปลี่ยนแปลง

เราจะมีเกมที่เรามีตอนนี้เสมอ และเทอร์มินัลวิดีโอลอตเตอรีและความบันเทิงที่ยอดเยี่ยม”บอยล์อธิบายในขณะที่เขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดที่จะรวมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันกีฬาเข้ากับคาสิโน

ด้วยการเพิ่มเครื่องเกม ฟื้นฟูห้องพักในโรงแรมของคาสิโน และอาจสร้างสปอร์ตบุ๊ค Boyle เชื่อว่า Jake’s 58 ในอนาคตจะมอบ “ประสบการณ์ใหม่ทั้งหมด” สำหรับแขกทั้งใหม่และเก่า